+36 1 344 0314|titkarsag@mab.hu
Adatvédelmi tájékoztató2021-07-02T07:57:25+00:00

A Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság Adatvédelmi Tájékoztatója

 

Jelen adatkezelési tájékoztató célja, hogy a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság (MAB) honlapjának böngészése valamint a MAB Titkársági Információs Rendszerének (TIR) felhasználása által a használat során létrejövő vagy a használók által megadott személyes adatok kezelésére vonatkozó elveket, szabályokat bemutassa. A MAB mindent megtesz annak érdekében, hogy a személyes adatok kezelése megfeleljen az Európai Általános Adatvédelmi Rendelet (General Data Protection Regulation, GDPR) előírásainak.

 

Adatok

 A MAB honlapján található nyilvános szolgáltatásai során a MAB személyes adatokat nem gyűjt. A TIR rendszer szolgáltatásai csak előzetes felhasználói regisztrációt követően vehetőek igénybe. Személyes adatnak minősül bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel  kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. Felhasználónak minősül minden olyan személy, aki a MAB honlapját meglátogatja, illetve aki hozzáfér azokhoz az iratokhoz, amelyek csak a TIR-en keresztül megtekinthetők. A TIR használatához a név, születési adatok és az e-mail cím megadása kötelező. Nem kötelezően megadható a telefonszám. A felhasználó munkahelyének adatait a felhasználó az első belépést követően adja meg. A munkahelyi adatok alapján kerül megállapításra az érintettség. A felhasználó, mint valamely felsőoktatási intézménnyel jogviszonyban álló személy a MAB hatáskörébe tartozó eljárásokban érintett lesz, amennyiben az ügy azzal az intézménnyel kapcsolatos, amellyel a felhasználó jogviszonyban áll. Az érintett az adott ügy tárgyalásában nem vehet részt, és nem szavazhat. Nyilvántartott adat továbbá a tudományterület. A felhasználó által megadott tudományterület jelöli ki, hogy a felhasználó, mely ügyekben kérhető fel szakértőként.

Az adatkezelés célja, adatkezelő, adatfeldolgozó:

  1. A TIR szolgáltatásai csak regisztrált felhasználó számára, és az adott felhasználóhoz rendelt jogosultság mellett érhetőek el.
  2. MAB TIR adminisztrátor kapcsolatba tudjon lépni a felhasználóval.
  3. A felhasználók adatai elkülönítve kerülnek kezelésre.
  4. A szakértői feladatok ellátásához szükséges az eljárásokba benyújtott dokumentumokhoz való hozzáférés biztosítása.
  5. A MAB, mint közfeladatot ellátó, közhasznú civil szervezet költségvetési szöveges beszámolójához és közhasznúsági jelentéséhez anonimizált adatokat használjon fel.
  6. Adatkezelő a MAB Testülete, a Testület mellett működő állandó tudományterületi bizottságok tagjai, az eljárásokban szabály szerint felkért szakértők és bírálók, és MAB Titkárság (titkárságvezető, szakreferensek, ügyintézők, gazdasági, jogi és informatikai munkatársak).

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról, a 2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról és a felsőoktatási minőségértékelés és – fejlesztés egyes kérdéseiről szóló 19/2012. (II. 22.) Korm. rendelet.

Hozzájárulás az adatkezeléshez

A TIR használatán kívül igénybe vehető szolgáltatások során a MAB személyes adatokat (sütik) nem gyűjt. A MAB honlapját bármely személy látogathatja anélkül, hogy bármilyen személyes adatot a MAB rendelkezésére bocsátana.

A TIR rendszer használatához, a felhasználóknak kifejezetten hozzá kell járulnia adatai kezeléséhez.

 Adatbiztonság

A MAB törekszik minden tőle elvárható intézkedést megtenni annak érdekében, hogy a TIR rendszerben az adatkezelés biztonságos legyen, különösen, hogy megakadályozza a jogosulatlan hozzáférést. Az MAB a biztonságos adatkezeléshez szükséges technikai feltételeket biztosítja, az adatok biztonságáról megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel folyamatosan gondoskodik. A felhasználók személyes adatainak biztonsága érdekében valamennyi adatkezelő megismerte az adatvédelemre vonatkozó rendelkezéseket.

Hozzáférés és adatmódosítás

A felhasználó által megadott adatok egy részét a MAB TIR adminisztrátorai tudják módosítani. Jelen adatvédelmi tájékoztatóban adminisztrátornak minősülnek: a MAB Titkárság munkatársai.

Adatok törlése

A felhasználó a személyes adatok törlését bármikor kérheti az MAB TIR adminisztrátorától.

Az adattárolás időtartama

A MAB személyes adatot csak addig tárol, amíg az igényelt szolgáltatás teljesítéséhez, illetve a felhasználó által engedélyezett felhasználás érdekében arra szükség van, ha jogszabály arról másképpen nem rendelkezik.

Biztonság

A TIR-ben és a MAB honlapja a MAB által használt technikai és szervezeti biztonsági előírások védelmet nyújtanak a személyes adatok manipulálása, adatvesztés és illetéktelen hozzáférés ellen. A felhasználó által az adatkezelőnek megadott személyes adat harmadik fél számára nem hozzáférhető.

Elérhetőség

Amennyiben az adatkezeléssel, adatbiztonsággal, adatvédelemmel kapcsolatosan bármilyen észrevétele, kérdése, vagy javaslata van, keresse a MAB adatvédelmi felelősét: Lakatos Péter Leventét. ( lakatos.peter@mab.hu)

A TIR rendszer használatával kapcsolatos kérdésekben a MAB Titkársága tud segítséget nyújtani:

Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság

Cím: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39/B.

Telefon: +36 1 344 0314; E-mail:  titkarsag@mab.hu

Záró rendelkezések

A MAB fenntartja magának a jogot jelen Adatvédelmi Tájékoztató illetőleg az Adatvédelmi Szabályzat egyoldalú megváltoztatására. Ebben az esetben a MAB a változás tényét a honlapon jelzi.

Az Adatvédelmi Tájékoztató aktuális változata a honlap megfelelő menüpontjában mindenkor elérhető.

 

Jelen Adatvédelmi Tájékoztató 2018.05.25. napjától hatályos.