+36 70 516 3244|titkarsag@mab.hu
MAB2024-06-21T09:51:57+00:00

A MAB

A MAB küldetésnyilatkozata

A Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság a felsőoktatásban folyó képzés, tudományos kutatás, művészeti alkotótevékenység tudományos minőségének ellenőrzését, biztosítását és értékelését elősegítő országos szakértői testület.

A MAB fő feladata Magyarország felsőoktatási intézményeiben a magas szintű oktatást támogató értékelő tevékenység, a képzés valamennyi szintjét és résztvevőjét támogató minőségbiztosítás. A MAB tevékenysége során figyelembe veszi a felsőoktatásra vonatkozó jogszabályokat, ellátja a számára előírt feladatokat, megfelel az ESG 2015 által rögzített kritériumoknak, és alkalmazza a MAB szakbizottsági és testületi munkája során kidolgozott objektív, komplex és korszerű szempontokat. A MAB tevékenységével erősíti a független működést, értékelő munkájában a nemzetközi sztenderdeknek megfelelő módszertant alkalmaz, fejleszt és/vagy adaptál. A MAB szakértői, akkreditációs, elemző és javaslattevő tevékenysége, követve a nemzetközi sztenderdekben rögzített értékelveket, objektív kritériumrendszerre épül, független, elfogulatlan, politikamentes. A MAB valamennyi tevékenységével törekszik a felsőoktatási intézmények belső minőségbiztosítási kultúrájának erősítésére, segítve ezzel a magyar felsőoktatás minőségének javítását, nemzetközi elismertségének növelését.

A MAB feladatainak ellátása során következetesen alkalmazza a minőségbiztosítás ESG 2015 kritériumait, az ENQA által követett értékeket; MAB stratégia

(1) átláthatóság: a MAB közzéteszi a döntéseit és elemzéseit megalapozó elveket, nyilvánosságra hozza állásfoglalásait, valamint a döntéseiben és elemzéseiben alkalmazott kritériumokat,

(2) függetlenség: a működési függetlenség a MAB minőségi munkáját és elismertségét, az intézményi függetlenség a felsőoktatási intézmények autonómiájának tiszteletben tartását és támogatását biztosítja,

(3) együttműködés: a MAB rendszeres konzultációt folytat a felsőoktatás szereplőivel, együttműködik a felsőoktatási szervezetekkel, valamint a minőségbiztosítás társintézményeivel, a területen mértékadó nemzetközi szervezetekkel,

(4) integritás: a MAB tevékenysége során feddhetetlen, igazságos, méltányos, pártatlan, objektív és professzionális módon jár el.

A MAB fő céljai:

 • A felsőoktatás érdekeltjeinek védelme a minőség tekintetében.
 • A felsőoktatási minőségjavítás támogatása.
 • Számadás a felsőoktatás minőségéről a kormányzat és az egész magyar társadalom számára.

A MAB minőséghitelesítést végez, azaz megvizsgálja, hogy egy adott intézmény vagy program megfelel-e a MAB által előre meghatározott és közzétett minőségi követelményeknek. Ha ez a megfelelés fennáll, akkor hitelesíti, “akkreditálja” a vizsgált intézményt vagy programot. Két fő tevékenységi köre tehát az intézmények, karok és programok akkreditációja.

A MAB egyéb tevékenységei között szerepel pl. az egyetemi tanári pályázatok véleményezése, az intézményi doktori és habilitációs szabályzatok véleményezése, állásfoglalás a felsőoktatás minőségét érintő különböző kérdésekben.

 • Az Európai Felsőoktatási Térség minőségbiztosításának standardjai és irányelvei
 • Szakmai beszámolók


Felügyelő bizottság2021-09-06T12:40:27+00:00

Bizottsági tagok

Név

Fokozat/cím/tagság

Munkahely, beosztás

Delegáló

Veresné dr. Somos Mariann Kandidátus (CSc)

Miskolci Egyetem,

Miskolc, Egyetemváros 3515;

Dékán

EMMI
Dr. Török Ádám MTA rendes tag

Magyar Tudományos Akadémia

Budapest, Széchenyi István tér 9. 1051; Főtitkár

MTA
Dr. Józsa János MTA rendes tag

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Budapest, Műegyetem rkp. 3. 1111; Rektor

MRK
Felülvizsgálati bizottság2020-11-09T12:11:34+00:00

Bizottsági tagok

Név

Szerep

Szerep kezdete

Szerep vége

Maróth Miklós elnök 2019-02-15
Császár Attila tag 2019-02-15
Nagy Zoltán tag 2019-02-15
Lakatos Péter Levente referens 2019-02-15
Stratégiai Tervezési Testület2023-09-28T16:07:40+00:00

Az STT feladata tanácsokat adni a MAB belső és külső minőségértékeléséhez és a MAB-ot tájékoztatni a minőségbiztosítás nemzetközi jó gyakorlatairól. Az STT az éves ülésén ajánlásokat tesz a MAB munkájának segítésére, amelyek teljesítéséről a MAB a következő évi ülésen beszámol. Az STT ezenfelül javaslatokat tehet nemzetközi szakértőkre, külföldi látogató bizottsági tagokra, illetve bírálókra

Név Munkahely, Beosztás
Dr. Christoph Grolimund igazgató, AAQ (Swiss Agency of Accreditation and Quality Assurance)
Dr. Guy Haug felsőoktatási tanácsadó, a Valenciai Egyetem oktatója
Dr. Padraig Walsh vezérigazgató, QQI (Quality and Qualifications Ireland)
Ronny Heintze igazgatóhelyettes, AQAS (Agency for Quality Assurance through Accreditation of Study Programmes)
Prof. Dr. Melita Kovačević a Zágrábi Egyetem professzora, korábbi rektorhelyettese, az Európai Egyetemek Szövetsége (EUA), Intézményi Értékelő Program (IEP) irányítóbizottságának tagja
Prof. Dr Marilena Maniaci az ANVUR (Italian National Agency for the Evaluation of Universities and Research Institutes) igazgatótanácsának tagja, a HCERES (High Council for the Evaluation of Research and Higher Education, France) elnökségi tagja
Magyar Tanácsadó Testület2023-02-15T09:47:57+00:00
Név Munkahely, Beosztás
Bojár Gábor
(2018.06.22-től)
Graphisoft SE, igazgatótanács elnök
Petényi István
(2021.02.26-tól)
evosoft Hungary Kft., ügyvezető igazgató
Háry András
(2018.06.22-től)
Autóipari Próbapálya Zala Kft., ügyvezető igazgató
Knáb Erzsébet
(2018.06.22-től)
Audi Hugaria, személyügyekért felelős ügyvezető igazgató
Szabó Gábor
(2018.06.22-től)
ELI-ALPS, ügyvezető
dr. Magyar Zita
(2021.11.26-tól)
Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal , igazgató
Dr. Németh Erzsébet
(2021.11.26-tól)
Állami Számvevőszék, elnök
Süle Katalin
(2021.11.26-tól)
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (Győrffy Balázs elnök úr delegáltjaként), általános agrárgazdasági ügyekért felelős országos alelnök
Dr. Kincses Gyula
(2021.11.26-tól)
Magyar Orvosi Kamara, elnök
Bihall Tamás
(2021.11.26-tól)
Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, oktatási és képzési ügyekért felelős alelnök
Horváth Péter
(2021.11.26-tól)
Nemzeti Pedagógus Kar, elnök
Dr. Mocsai Lajos
(2022.07.08-tól)
Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem, a Testnevelési Egyetemért Alapítvány kuratóriumi elnöke

 • Alapdokumentumok
 • Működési szabályzatok

A MAB alapítása óta tevékenyen vesz részt a felsőoktatás minőségbiztosításának nemzetközi eseményein és szervezeteiben, kiterjedt kapcsolatrendszert tart fent a nemzetközi minőségbiztosítás szereplőivel. Ennek révén része volt a „Bologna Folyamat” minőségbiztosítást érintő egyes elveinek, többek között az ESG (Európai Felsőoktatási Térség minőségbiztosításának standardjai és irányelvei) kialakításában.

A MAB tagja az ENQA-nak (Európai Felsőoktatási Minőségbiztosítási Szervezetek Szövetsége) annak 2002-es megalapítása óta. 2008 óta öt évenként aláveti magát a tagság feltételeként szabott, az ENQA által koordinált értékeléseknek, amelyek az ESG-nek való megfelelését vizsgálják. A MAB elnöke, főtitkára és több munkatársa rendszeresen vesznek részt az ENQA félévente megrendezett közgyűlésein és fórumain, szemináriumain, ahol az Európai Felsőoktatási Térség minőségbiztosítása tovább alakul.

A MAB egyes munkatársait többször választották be az ENQA elnökségébe, de részt vettek külföldi minőségbiztosítási szervezet értékelésében is. Az ESG-nek való megfelelés eredményeként a MAB 2018-ban jelentkezett és felvételt nyert az EQAR-ba (Európai Felsőoktatási Minőségbiztosítási Regiszter).

Alapító tagja a 2000 óta működő CEENQA-nak (Közép- és Kelet-Európai Minőségbiztosítási Szervezetek Hálózata), melynek titkársága 2016-ig a MAB-ban működött.

A MAB szintén alapítása óta aktívan vesz részt az EUA (Európai Egyetemek Szövetsége) keretei közt működtetett intézmény értékelési programjában (IEP), melynek elnökségi munkájában is többször közreműködött és rendszeresen meghívják egyes munkatársát nemzetközi látogatóbizottsági munkára.

A MAB működésére és eljárásrendjére vonatkozó jogszabályok

 • Törvények
 •  Kormányrendeletek
 • Miniszteri rendeletek
 • Képzési és kimeneti követelmények
 • Közhasznúsági jelentés 2023
 • Közhasznúsági jelentés 2022
 • Közhasznúsági jelentés 2021
 • Közhasznúsági jelentés 2020
 • Közhasznúsági jelentés 2019
 • Közhasznúsági jelentés 2018
 • Közhasznúsági jelentés 2017
 • Közhasznúsági jelentés 2016
2016 előtti közhasznúsági jelentések2019-11-12T14:19:21+00:00
 • Közhasznúsági jelentés 2015
 • Közhasznúsági jelentés 2014
 • Közhasznúsági jelentés 2013
 • Közhasznúsági jelentés 2012
 • Közhasznúsági jelentés 2011
 • Közhasznúsági jelentés 2010
 • Közhasznúsági jelentés 2009
 • Közhasznúsági jelentés 2008
 • Közhasznúsági jelentés 2007
 • Közhasznúsági jelentés 2006
Magyar Akkreditációs Szemle 2024. évi első száma2024-06-04T09:19:36+00:00
Magyar Akkreditációs Szemle 2023. évi első száma2024-06-04T09:19:15+00:00
Magyar Akkreditációs Szemle negyedik száma2022-10-12T09:10:55+00:00
Magyar Akkreditációs Szemle harmadik száma2021-12-15T07:54:19+00:00
Magyar Akkreditációs Szemle második száma2021-05-17T06:41:14+00:00
Magyar Akkreditációs Szemle első száma2021-05-17T10:52:21+00:00

Aktuális álláshirdetések:

MAB Testületi napirendek 20232024-03-26T13:52:26+00:00
MAB Testületi napirendek 20222023-03-02T13:03:25+00:00
MAB Testületi napirendek 20212022-06-22T14:16:36+00:00
MAB Testületi napirendek 20202022-06-22T14:12:36+00:00

2023-as előadások2024-03-26T13:52:26+00:00

2023. március 29. OECD TSI conference – Győr

2023. március 9. „Az akkreditáció szerepe a sikeres felsőoktatásban”

2022-es előadások2022-10-10T08:59:54+00:00

2022. október 4. Országos kerekasztal-beszélgetés a magyarországi digitális felsőoktatás minőségbiztosítása kapcsán felmerülő szakpolitikai lehetőségekről

2022. június 22-24. The Hungarian Accreditation Committee’s (MAB) WFME 2020-based accreditation standards with a focus on quality assurance and assessment – Lakatos Péter Levente

2022. május 20. Presentation on the WFME accreditation procedure of the Hungarian Accreditation Committee – Lakatos Péter Levente, Szombathelyi Anna

2022. május 18. CEENQA Bi-Monthly Meeting: Presentation of MAB – Lakatos Péter Levente

2022. május 3. A mikrotanúsítvnyok európai keretrendszere – MICROBOL workshop – Lakatos Péter Levente, Bodnár Tekla

2022. március 9. MAB Webinar Series 2022: Európai Egyetemek Kezdeményezés webinárium. Vendégelőadók: Cristina Ghitulica, Takó Ferenc

2021-es előadások2022-06-29T09:32:37+00:00

2021. november 18.: DG Reform – TSI webinar, Supporting Quality Digital Higher Education In Hungary: Findings to Date and What’s Next – Péter Levente Lakatos

2021. április 28. ENQA Board tag, nemzetközi szakreferens előadása az ENQA-ról, az ázsiai AQAN hálózat stratégiaalkotási online workshopján- Rozsnyai Krisztina

2020-as előadások2022-06-29T09:33:21+00:00

ITEAC 2020 – IV. Nemzetközi Tanárképzési Akkreditációs Konferencia összefoglaló kötete – Csépe Valéria

2020. november 4-5. International conference of Stipendium Hungaricum Operational Partners 2020 konferencia – Lakatos Péter Levente

2020. szeptember 24. Támogatás a magyar felsőoktatás digitális átalakítására – Csépe Valéria

2020. június 24. A távolléti oktatás megvalósításának gyakorlati tapasztalatai a felsőoktatásban című webináriumi előadás – Csépe Valéria

2020. február 20. HÖOK konferencia- Csépe Valéria

2020-nál régebbi előadások2023-05-30T15:29:27+00:00

2017. április 24-25. 3. CEHEC konferencia- Csépe Valéria – Rozsnyai Krisztina

A Corvinus Egyetem és a Közép-Európai Egyetemmel közösen rendezett 3. CEHEC (Közép-Európai Felsőoktatási Együttműködés) Konferencián elhangzott előadás a MAB új stratégiájáról.

2016. május 26. G gazdaságtudományi párhuzamos akkreditáció tapasztalatait összegző megbeszélésen elhangzott előadások.- Temesi József, Bakacsi Gyula