+36 1 344 0314|titkarsag@mab.hu
MAB2020-06-04T07:42:13+00:00

A MAB

A MAB küldetésnyilatkozata

A Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság a felsőoktatásban folyó képzés, tudományos kutatás, művészeti alkotótevékenység tudományos minőségének ellenőrzését, biztosítását és értékelését elősegítő országos szakértői testület.

A MAB fő feladata Magyarország felsőoktatási intézményeiben a magas szintű oktatást támogató értékelő tevékenység, a képzés valamennyi szintjét és résztvevőjét támogató minőségbiztosítás. A MAB tevékenysége során figyelembe veszi a felsőoktatásra vonatkozó jogszabályokat, ellátja a számára előírt feladatokat, megfelel az ESG 2015 által rögzített kritériumoknak, és alkalmazza a MAB szakbizottsági és testületi munkája során kidolgozott objektív, komplex és korszerű szempontokat. A MAB tevékenységével erősíti a független működést, értékelő munkájában a nemzetközi sztenderdeknek megfelelő módszertant alkalmaz, fejleszt és/vagy adaptál. A MAB szakértői, akkreditációs, elemző és javaslattevő tevékenysége, követve a nemzetközi sztenderdekben rögzített értékelveket, objektív kritériumrendszerre épül, független, elfogulatlan, politikamentes. A MAB valamennyi tevékenységével törekszik a felsőoktatási intézmények belső minőségbiztosítási kultúrájának erősítésére, segítve ezzel a magyar felsőoktatás minőségének javítását, nemzetközi elismertségének növelését.

A MAB feladatainak ellátása során következetesen alkalmazza a minőségbiztosítás ESG 2015 kritériumait, az ENQA által követett értékeket; MAB stratégia

(1) átláthatóság: a MAB közzéteszi a döntéseit és elemzéseit megalapozó elveket, nyilvánosságra hozza állásfoglalásait, valamint a döntéseiben és elemzéseiben alkalmazott kritériumokat,

(2) függetlenség: a működési függetlenség a MAB minőségi munkáját és elismertségét, az intézményi függetlenség a felsőoktatási intézmények autonómiájának tiszteletben tartását és támogatását biztosítja,

(3) együttműködés: a MAB rendszeres konzultációt folytat a felsőoktatás szereplőivel, együttműködik a felsőoktatási szervezetekkel, valamint a minőségbiztosítás társintézményeivel, a területen mértékadó nemzetközi szervezetekkel,

(4) integritás: a MAB tevékenysége során feddhetetlen, igazságos, méltányos, pártatlan, objektív és professzionális módon jár el.

A MAB fő céljai:

 • A felsőoktatás érdekeltjeinek védelme a minőség tekintetében.
 • A felsőoktatási minőségjavítás támogatása.
 • Számadás a felsőoktatás minőségéről a kormányzat és az egész magyar társadalom számára.

A MAB minőséghitelesítést végez, azaz megvizsgálja, hogy egy adott intézmény vagy program megfelel-e a MAB által előre meghatározott és közzétett minőségi követelményeknek. Ha ez a megfelelés fennáll, akkor hitelesíti, “akkreditálja” a vizsgált intézményt vagy programot. Két fő tevékenységi köre tehát az intézmények, karok és programok akkreditációja.

A MAB egyéb tevékenységei között szerepel pl. az egyetemi tanári pályázatok véleményezése, az intézményi doktori és habilitációs szabályzatok véleményezése, állásfoglalás a felsőoktatás minőségét érintő különböző kérdésekben.

Testület2020-09-11T11:40:13+00:00

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 71. § (1) szerint a MAB-nak (Plénum) húsz tagja van. Kilenc tagot delegál a miniszter, kettő tagot a Magyar Tudományos Akadémia, egy tagot a Magyar Művészeti Akadémia, három tagot a Magyar Rektori Konferencia, kettő tagot a felsőoktatási intézményt fenntartó egyházi jogi személyek, egy tagot a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, egy tagot a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája, egy tagot a Doktoranduszok Országos Szövetsége. A testület tagjait az oktatásért felelős miniszter előterjesztésére a miniszterelnök bízza meg, hatéves időtartamra. A megbízás egy alkalommal meghosszabbítható. (A Doktoranduszok Országos Szövetsége által delegált tagot a miniszterelnök kettő évre bízza meg.) A tagoknak – a Doktoranduszok Országos Szövetsége delegált tag kivételével – tudományos fokozattal kell rendelkezniük. Nem lehet a MAB tagja, aki a Felsőoktatási Tervezési Testület tagja, rektor vagy kormánytisztviselő.

1993-as létrejötte óta a MAB elnökét a MAB adott ciklusra kinevezett tagjai maguk közül választották, titkos szavazással.

A nemzeti felsőoktatásról szóló évi CCIV. törvényrendelkezése szerint a 2012. március 1-től induló 6 éves ciklusban a MAB elnökének személyére a bizottság tagjai közül az oktatásért felelős miniszter és a Magyar Tudományos Akadémia elnöke tesz egyeztetett javaslatot. Az elnököt a miniszterelnök nevezi ki. A MAB elnöke 2016. június 1-től Csépe Valéria.

A Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság Testületének tagjai (2018. március 1-től)

Név Fokozat/cím/tagság Szakterület Munkahely, beosztás Delegáló
Csépe Valéria*
elnök (2018.03.01-től)
MTA rendes tagja kognitív pszichológia és idegtudomány TTK Agyi Képalkotó Központ, Pannon Egyetem MTA és EMMI Miniszter
Hamza Gábor
alelnök (2018.03.01-től)
az MTA rendes tagja állam- és jogtudományok Eötvös Loránd Tudományegyetem, egyetemi tanár MTA
Hunyady László
alelnök (2018.03.01-től)
az MTA rendes tagja elméleti orvostudományok Semmelweis Egyetem, egyetemi tanár EMMI Miniszter
Bakacsi Gyula*
(2018.03.01-től)
CSc gazdálkodás- és szervezéstudományok Budapesti Gazdasági Egyetem, egyetemi tanár /  Eötvös Loránd Tudományegyetem, egyetemi tanár MRK
Buday László
(2019.09.13-tól)
az MTA rendes tagja biológiai- és elméleti orvostudományok TTK Enzimológiai Intézet, igazgató, Semmelweis Egyetem, egyetemi tanár EMMI
Csanády Márton*
(2018.03.01-től)
PhD multidiszciplináris társadalomtudományok Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola, főiskolai tanár / Károli Gáspár Református Egyetem, kommunikációs és kutatási igazgató EMMI Miniszter
Dévényi Sándor
(2018.03.01-től)
DLA, az MMA rendes tagja építészmérnöki tudományok Pécsi Tudományegyetem, prof. emeritus MMA
Gazdag Ferenc*
(2018.03.01-től)
DSc politikatudományok Nemzeti Közszolgálati Egyetem, egyetemi tanár MRK
Greiner István*
(2018.03.01-től)
CSc bio-, környezet- és vegyészmérnöki tudományok, gyógyszerészeti tudományok, kémiai tudományok Richter Gedeon Nyrt., kutatási igazgató MKIK
Károly Krisztina
(2018.03.01-től)
DSc nyelvtudományok Eötvös Loránd Tudományegyetem, egyetemi tanár EMMI Miniszter
Kiss L. László
(2018.03.01-től)
az MTA levelező tagja fizikai tudományok MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Konkoly-Thege Miklós Csill. Int., igazgató MTA
Kóczy T. László*
(2018.03.01-től)
DSc informatikai tudományok, villamosmérnöki tudományok Széchenyi István Egyetem, egyetemi tanár MRK
Mezey Barna
(2018.03.01-től)
DSc állam- és jogtudományok Eötvös Loránd Tudományegyetem, egyetemi tanár / Széchenyi István Egyetem, egyetemi tanár EMMI Miniszter
Podráczky Judit
(2018.03.01-től)
PhD neveléstudományok Kaposvári Egyetem, egyetemi docens EMMI Miniszter
Sepsi Enikő
(2018.03.01-től)
PhD irodalom- és kultúratudományok, média-és kommunikációs tudományok, művészettudomány, színházművészet Károli Gáspár Református Egyetem, intézetvezető egyetemi tanár, Benda Kálmán Bölcsészet- és Társadalomtudományi Szakkollégium igazgatója Református egyház
Seszták István
(2018.03.01-től)
PhD hittudományok Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola, főiskolai tanár Katolikus egyház
Sterbenz Tamás
(2018.03.01-től)
PhD gazdálkodás- és szervezéstudományok, közgazdaságtudományok, sporttudományok Testnevelési Egyetem, egyetemi docens EMMI Miniszter
Molnár Dániel Doktoranduszok Országos Szövetsége, elnök DOSZ
Tóth Péter
(2018.03.01-től)
MMA tag zeneművészet Szegedi Tudományegyetem, egyetemi tanár EMMI Miniszter
Kovács Péter Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája, elnökhelyettes HÖOK

Meghívottak

Név Fokozat/cím/tagság Szervezet
Bódis József
(2014.06.30-tól)
DSc EMMI
Csernoch László
(2014.01.01-től)
DSc ODT
Dezső Tamás
(2019.03.11-től)
PhD MRK
Gloviczki Zoltán
(2017.03.01-től)
PhD OH
Horváth Zita
(2017.06.01-től)
PhD EMMI
Józsa János
(2018.07.10-től)
az MTA levelező tagja MRK

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 71. § (1) szerint a MAB-nak (Plénum) húsz tagja van. Kilenc tagot delegál a miniszter, kettő tagot a Magyar Tudományos Akadémia, egy tagot a Magyar Művészeti Akadémia, három tagot a Magyar Rektori Konferencia, kettő tagot a felsőoktatási intézményt fenntartó egyházi jogi személyek, egy tagot a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, egy tagot a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája, egy tagot a Doktoranduszok Országos Szövetsége. A testület tagjait az oktatásért felelős miniszter előterjesztésére a miniszterelnök bízza meg, hatéves időtartamra. A megbízás egy alkalommal meghosszabbítható. (A Doktoranduszok Országos Szövetsége által delegált tagot a miniszterelnök kettő évre bízza meg.) A tagoknak – a Doktoranduszok Országos Szövetsége delegált tag kivételével – tudományos fokozattal kell rendelkezniük. Nem lehet a MAB tagja, aki a Felsőoktatási Tervezési Testület tagja, rektor vagy kormánytisztviselő.

1993-as létrejötte óta a MAB elnökét a MAB adott ciklusra kinevezett tagjai maguk közül választották, titkos szavazással.

A nemzeti felsőoktatásról szóló évi CCIV. törvényrendelkezése szerint a 2012. március 1-től induló 6 éves ciklusban a MAB elnökének személyére a bizottság tagjai közül az oktatásért felelős miniszter és a Magyar Tudományos Akadémia elnöke tesz egyeztetett javaslatot. Az elnököt a miniszterelnök nevezi ki. A MAB elnöke 2016. június 1-től Csépe Valéria.

A Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság tagjai (2018. március 1-től)

Név, Fokozat/cím/tagság

 • Csépe Valéria* elnök (2018.03.01-től), az MTA rendes tagja
 • Hamza Gábor alelnök (2018.03.01-től), az MTA rendes tagja
 • Hunyady László alelnök (2018.03.01-től), az MTA rendes tagja
 • Bakacsi Gyula* (2018.03.01-től), CSc
 • Buday László (2019.09.13-tól), az MTA rendes tagja
 • Csanády Márton* (2018.03.01-től), PhD
 • Dévényi Sándor (2018.03.01-től)
 • Gazdag Ferenc* (2018.03.01-től), DSc
 • Greiner István* (2018.03.01-től), CSc
 • Károly Krisztina (2018.03.01-től), DSc
 • Kiss L. László (2018.03.01-től), az MTA levelező tagja
 • Kóczy T. László* (2018.03.01-től), DSc
 • Mezey Barna (2018.03.01-től), DSc
 • Podráczky Judit (2018.03.01-től), PhD
 • Sepsi Enikő (2018.03.01-től), PhD
 • Seszták István (2018.03.01-től), PhD
 • Sterbenz Tamás (2018.03.01-től), PhD
 • Szabó Péter (2019.01.01-től)
 • Tóth Péter (2018.03.01-től), MMA tag
 • Vámosi Péter (2018.03.01-től)

Meghívottak

Név, Fokozat/cím/tagság

 • Bódis József (2014.06.30-tól), DSc
 • Csernoch László (2014.01.01-től), DSc
 • Dezső Tamás (2019.03.11-től), PhD
 • Gloviczki Zoltán (2017.03.01-től), PhD
 • Horváth Zita (2017.06.01-től), PhD
 • Józsa János (2018.07.10-től), az MTA levelező tagja
A MAB Főtitkára2020-09-11T12:24:37+00:00

Dr. Kégler Ádám

Tudományterületi bizottságok

Agrártudományi Bizottság2020-07-06T09:18:13+00:00

Bizottsági tagok

Név Fokozat/cím/tagság Szakterület Munkahely, beosztás
Németh Tamás
elnök (2019.09.13-tól)
az MTA rendes tagja növénytermesztési és kertészeti tudományok  Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani és Agrokémiai Intézet, kutatóprofesszor / Kaposvári Egyetem, egyetemi tanár
Mézes Miklós
társelnök (2018.03.29-től)
az MTA rendes tagja állattenyésztési tudományok Szent István Egyetem, egyetemi tanár
Bánfalvi Zsófia
(2018.03.29-től)
DSc biológiai tudományok NAIK Mezőgazdasági Biotechnológiai Kutatóközpont, tudományos tanácsadó
Cseh Sándor
(2018.03.29-től)
DSc állatorvosi tudományok Állatorvostudományi Egyetem, egyetemi tanár
Csóka György
(2018.03.29-től)
CSc erdészeti és vadgazdálkodási tudományok NAIK Erdészeti Tudományos Intézet, tudományos tanácsadó
Faludi Gergely Károly
(2020.06.19-től)
Doktoranduszok Országos Szövetsége
Hassmann Bálint
(2019.04.26-tól)
 Szent István Egyetem, egyetemi hallgató / Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája 
Helyes Lajos
(2018.03.29-től)
DSc növénytermesztési és kertészeti tudományok Szent István Egyetem, egyetemi tanár
Hodúr Cecília
(2018.03.29-től)
DSc agrárműszaki tudományok, bio-, környezet- és vegyészmérnöki tudományok, élelmiszertudományok Szegedi Tudományegyetem, egyetemi tanár
Holb Imre
(2018.03.29-től)
DSc növénytermesztési és kertészeti tudományok Debreceni Egyetem, egyetemi tanár
Hullár István
(2018.03.29-től)
CSc állattenyésztési tudományok Állatorvostudományi Egyetem, egyetemi docens
Husvéth Ferenc
(2018.03.29-től)
DSc állattenyésztési tudományok Pannon Egyetem, egyetemi tanár
Lakatos Ferenc
(2018.03.29-től)
CSc erdészeti és vadgazdálkodási tudományok Soproni Egyetem, egyetemi tanár
Lehota József
(2018.03.29-től)
DSc gazdálkodás- és szervezéstudományok Szent István Egyetem, egyetemi tanár
Pauk János
(2018.03.29-től)
DSc növénytermesztési és kertészeti tudományok Gabonakutató Nonprofit Közhasznú Kft., tudományos tanácsadó
Pepó Péter
(2018.03.29-től)
DSc növénytermesztési és kertészeti tudományok Debreceni Egyetem, egyetemi tanár
Schmidt Rezső
(2018.07.20-tól)
CSc növénytermesztési és kertészeti tudományok Nyugat-magyarországi Egyetem, egyetemi tanár
Szakály Zoltán
(2018.07.20-tól)
CSc gazdálkodás- és szervezéstudományok Debreceni Egyetem, egyetemi tanár
Tamás János
(2018.07.20-tól)
DSc földtudományok, környezettudományok, növénytermesztési és kertészeti tudományok, regionális tudományok Debreceni Egyetem, egyetemi tanár
Varga László
(2018.03.29-től)
DSc élelmiszertudományok Széchenyi István Egyetem, egyetemi tanár
Bölcsészettudományi Bizottság2020-06-02T11:12:38+00:00

Bizottsági tagok

Név Fokozat/cím/tagság Szakterület Munkahely, beosztás
Károly Krisztina
elnök (2018.03.29-től)
DSc nyelvtudományok Eötvös Loránd Tudományegyetem, egyetemi tanár
Benkő Elek
társelnök (2018.03.29-től)
az MTA levelező tagja történelemtudományok és régészettudományok MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Régészeti Intézet
German Kinga
(2018.03.29-től)
PhD művészetmenedzsment, művészettörténeti és művelődéstörténeti tudományok Moholy-Nagy Művészeti Egyetem, egyetemi docens
Gyenge Zoltán
(2018.03.29-től)
DSc filozófiai tudományok Szegedi Tudományegyetem, egyetemi tanár
Horn Ildikó
(2018.03.29-től)
DSc történelemtudományok Eötvös Loránd Tudományegyetem, egyetemi tanár
Horváth János
(2018.03.29-től)
DSc pszichológiai tudományok MTA Természettudományi Kutatóközpont, Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet
Hörcher Ferenc
(2018.03.29-től)
DSc filozófiai tudományok, irodalom- és kultúratudományok MTA Bölcsészettudományi Központ, Filozófiai Intézet, igazgató, tudományos tanácsadó / Nemzeti Közszolgálati Egyetem, egyetemi tanár
Jancsó András
(2018.06.28-tól)
Pázmány Péter Katolikus Egyetem, egyetemi hallgató
Keményfi Róbert
(2018.03.29-től)
DSc néprajz és kulturális antropológiai tudományok Debreceni Egyetem, egyetemi tanár
Kurdi Mária
(2018.12.14-től)
DSc irodalom- és kultúratudományok professor emerita
Lővei Pál
(2018.12.14-től)
DSc művészettörténeti és művelődéstörténeti tudományok MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Művészettörténeti Intézet, tudományos tanácsadó
Máté-Tóth András
(2018.03.29-től)
DSc filozófiai tudományok, nyelvtudományok, szociológiai tudományok, vallástudományok Szegedi Tudományegyetem, egyetemi tanár
Maticsák Sándor
(2018.03.29-től)
DSc nyelvtudományok Debreceni Egyetem, egyetemi tanár
Molnár György
(2018.04.27-től)
PhD informatikai tudományok, média-és kommunikációs tudományok, neveléstudományok Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, egyetemi docens
Németh T. Enikő
(2018.03.29-től)
DSc nyelvtudományok Szegedi Tudományegyetem, egyetemi tanár
Péley Bernadette PhD pszichológiai tudományok Pécsi Tudományegyetem, egyetemi tanár
Pető Andrea
(2018.03.29-től)
DSc szociológiai tudományok, történelemtudományok Közép-európai Egyetem, egyetemi tanár
Pusztai Gabriella
(2018.04.27-től)
DSc neveléstudományok Debreceni Egyetem, egyetemi tanár
Sepsi Enikő
(2018.03.29-től)
PhD irodalom- és kultúratudományok, média-és kommunikációs tudományok, művészettudomány, színházművészet Károli Gáspár Református Egyetem, intézetvezető egyetemi tanár, Benda Kálmán Bölcsészet- és Társadalomtudományi Szakkollégium igazgatója
Pató Viktória doktorandusz, DOSZ
Gazdaságtudományi Bizottság2019-11-20T12:33:38+00:00
Bizottsági tagok
Név Fokozat Szakterület Munkahely, beosztás
Bakacsi Gyula elnök

(2019.07.22-től)

CSc gazdálkodás- és szervezéstudományok Budapesti Gazdasági Egyetem, egyetemi tanár; Eötvös Loránd Tudományegyetem, egyetemi tanár
Fertő Imre társelnök

(2019. 07.22-től) 

DSc gazdálkodás- és szervezéstudományok, közgazdaságtudományok Kaposvári Egyetem, egyetemi tanár; Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Közgazdaságtudományi Intézet, tudományos tanácsadó
Dajnoki Krisztina  

(2019. 07.22-től) 

PhD emberi erőforrás menedzsment Debreceni Egyetem, egyetemi docens
Demeter Krisztina 

(2019. 07.22-től) 

DSc gazdálkodás- és szervezéstudományok, értékteremtő folyamatok menedzsmentje Budapesti Corvinus Egyetem, egyetemi tanár
Dobos Imre

(2019. 07.22-től) 

DSc gazdálkodás- és szervezéstudományok, közgazdaságtudományok Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, egyetemi tanár
Fábián Attila 

(2019. 07.22-től) 

PhD gazdálkodás- és szervezéstudományok, regionális tudományok Soproni Egyetem, egyetemi tanár; Budapesti Gazdasági Egyetem, egyetemi tanár
Farkas Beáta 

(2019. 07.22-től) 

CSc közgazdaságtudományok Szegedi Tudományegyetem, egyetemi tanár
Horváth Mihály                                                  (2019.09.11-től) Eötvös Loránd Tudományegyetem, egyetemi hallgató
Kiss Kornélia                                                     

(2019. 07.22-től) 

PhD gazdálkodás- és szervezéstudományok, turizmus-vendéglátás Budapesti Corvnus Egyetem, egyetemi docens
Konczosné Szombathelyi Márta 

(2019. 07.22-től) 

PhD gazdálkodás- és szervezéstudományok, kommunikáció Széchenyi István Egyetem, egyetemi tanár
Losoncz Miklós                                                  

(2019. 07.22-től) 

DSc gazdálkodás- és szervezéstudományok, közgazdaságtudományok Budapesti Gazdasági Egyetem, egyetemi tanár
Ormos Mihály     

(2019. 07.22-től) 

PhD gazdálkodás- és szervezéstudományok, pénzügy és számvitel Eötvös Loránd Tudományegyetem, egyetemi tanár
Piskóti István               

(2019. 07.22-től) 

CSc, PhD gazdálkodás- és szervezéstudományok, marketing Miskolci Egyetem, egyetemi tanár
Rappai Gábor      

(2019. 07.22-től) 

DSc közgazdaságtudományok, gazdálkodás- és szervezéstudományok, pénzügy, ökonometria Pécsi Tudományegyetem, egyetemi tanár
Sándorné Kriszt Éva         

2019. 07.22-től) 

PhD közgazdaságtudományok, statisztika Budapesti Gazdasági Egyetem, egyetemi tanár
Szakos Judit       

(2019. november 15-től) 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem, PhD-hallgató / Doktoranduszok Országos Szövetsége
Szerb László    

(2019. 07.22-től)

DSc gazdálkodás- és szervezéstudományok Pécsi Tudományegyetem, egyetemi tanár
Tóth Tamás       

(2019. 07.22-től) 

PhD gazdaságfejlesztés, területfejlesztés, regionális gazdaságfejlesztés Szent István Egyetem, egyetemi tanár
Veres Zoltán  

(2019. 07.22-től) 

CSc gazdálkodás- és szervezéstudományok, marketing Pannon Egyetem, egyetemi tanár
Veresné Somosi Mariann   

(2019. 07.22-től) 

CSc gazdálkodás- és szervezéstudományok Miskolci Egyetem, egyetemi tanár
Hittudományi Bizottság2020-06-23T09:13:39+00:00

Bizottsági tagok

Név Fokozat/cím/tagság Szakterület Munkahely, beosztás
Seszták István
elnök (2018.03.29-től)
PhD hittudományok Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola, főiskolai tanár
Bodó Sára
társelnök (2018.03.29-től)
PhD hittudományok Debreceni Református Hittudományi Egyetem, egyetemi docens
Balázs Gábor
(2018.03.29-től)
PhD filozófiai tudományok Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem, egyetemi docens
Csuja Gergely Zoltán
(2018.11.23-tól)
Korányi András
(2018.03.29-től)
PhD hittudományok Evangélikus Hittudományi Egyetem, egyetemi tanár
Odrobina László
(2018.03.29-től)
PhD
Pap Ferenc
(2018.03.29-től)
PhD hittudományok Károli Gáspár Református Egyetem, egyetemi docens
Racs Csaba
(2018.03.29-től)
PhD hittudományok Egri Hittudományi Főiskola, adjunktus
Takáts István
(2018.03.29-től)
PhD történelemtudományok, vallástudományok
Tóth-Soma László
(2018.03.29-től)
PhD filozófiai tudományok, hittudományok, vallástudományok Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola, tanszékvezető főiskolai tanár
Ungvári Csaba
(2018.03.29-től)
hittudományok Pünkösdi Teológiai Főiskola, főiskolai docens
Varga Szabolcs
(2018.03.29-től)
PhD
Vincze Krisztián
(2018.03.29-től)
PhD filozófiai tudományok Pázmány Péter Katolikus Egyetem, egyetemi docens
Prém Alexandra
(2020.06.19-től)
Műszaki Tudományi Bizottság2019-09-27T09:43:55+00:00

Bizottsági tagok

Név Fokozat/cím/tagság Szakterület Munkahely, beosztás
Kóczy T. László
elnök (2018.03.29-től)
DSc informatikai tudományok, villamosmérnöki tudományok Széchenyi István Egyetem, egyetemi tanár
Jármai Károly
társelnök (2018.03.29-től)
DSc építőmérnöki tudományok, gépészeti tudományok Miskolci Egyetem, egyetemi tanár
Bélafiné Bakó Katalin
(2018.03.29-től)
DSc bio-, környezet- és vegyészmérnöki tudományok Pannon Egyetem, egyetemi tanár
Bérczi István
(2018.03.29-től)
CSc földtudományok
Ferenc Rudolf
(2018.03.29-től)
PhD informatikai tudományok Szegedi Tudományegyetem, egyetemi docens
Haig Zsolt
(2018.03.29-től)
PhD katonai műszaki tudományok Nemzeti Közszolgálati Egyetem, egyetemi tanár
Horváth Béla
(2018.03.29-től)
CSc agrárműszaki tudományok, gépészeti tudományok Eötvös Loránd Tudományegyetem, egyetemi tanár
Hórvölgyi Zoltán
(2018.03.29-től)
DSc kémiai tudományok Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, egyetemi tanár
Johanyák Zsolt Csaba
(2018.03.29-től)
PhD informatikai tudományok Neumann János Egyetem, tudományos dékánhelyettes / Neumann János Egyetem, főiskolai tanár
Kovács Attila József
(2018.03.29-től)
PhD agrárműszaki tudományok, anyagtudományok és technológiák, élelmiszertudományok Széchenyi István Egyetem, oktatási dékánhelyettes
Medvegy Gabriella
(2019.02.01-től)
DLA Pécsi Tudományegyetem, egyetemi tanár
Nemcsics Ákos
(2018.03.29-től)
DSc anyagtudományok és technológiák Óbudai Egyetem, egyetemi tanár
Németh Péter
(2018.03.29-től)
PhD közlekedés- és járműtudományok Széchenyi István Egyetem, egyetemi docens
Pekár Zoltán
(2019.04.26-tól)
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, egyetemi hallgató
Perényi Tamás
(2018.03.29-től)
DLA építészmérnöki tudományok Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, egyetemi docens
Rajnai Zoltán
(2018.03.29-től)
PhD hadtudományok, katonai műszaki tudományok Óbudai Egyetem, egyetemi tanár
Váradi Károly
(2018.03.29-től)
DSc gépészeti tudományok Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, egyetemi tanár
Művészeti Bizottság2020-06-23T15:29:22+00:00

Bizottsági tagok

Név Fokozat/cím/tagság Szakterület Munkahely, beosztás
Tóth Péter
elnök (2018.03.29-től)
MMA tag zeneművészet Szegedi Tudományegyetem, egyetemi tanár
Lakner Tamás
társelnök (2018.03.29-től)
DLA zeneművészet Pécsi Tudományegyetem, egyetemi tanár
Kádasi Éva
titkár (2018.03.29-től)
DLA iparművészet nyugalmazott, egyetemi docens
Balázs Gábor
(2018.03.29-től)
DLA film- és videoművészet Színház- és Filmművészeti Egyetem, egyetemi tanár
Dévényi Sándor
(2018.03.29-től)
DLA építészmérnöki tudományok Pécsi Tudományegyetem, egyetemi tanár
Erőss István
(2018.03.29-től)
DLA képzőművészet Eszterházy Károly Egyetem, egyetemi tanár
Fodorné Molnár Márta
(2018.03.29-től)
PhD tánc- és mozdulatművészet Magyar Táncművészeti Egyetem, egyetemi tanár
Hőna Gusztáv
(2018.03.29-től)
DLA zeneművészet Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, egyetemi tanár
Jakab Csaba
(2018.03.29-től)
DLA építőművészet Széchenyi István Egyetem, egyetemi tanár
Kisfaludy Márta
(2018.03.29-től)
DLA iparművészet Óbudai Egyetem, egyetemi tanár
Koós Pál
(2018.03.29-től)
DLA iparművészet Moholy-Nagy Művészeti Egyetem, egyetemi docens
Markó Balázs
(2018.03.29-től)
DLA építőművészet Szent István Egyetem, egyetemi tanár
Salamon György
(2018.06.28-tól)
Pécsi Tudományegyetem, egyetemi hallgató
Golden Dániel
(2019.09.13-tól)
PhD irodalom- és kultúratudományok, média-és kommunikációs tudományok, színházművészet MTA BTK Filozófiai Intézet, tudományos munkatárs / Színház- és Filmművészeti Egyetem, óraadó / Pannon Egyetem, óraadó
Tari János
(2018.03.29-től)
PhD film- és videoművészet, multimédia-művészet, művészettudomány, néprajz és kulturális antropológiai tudományok Károli Gáspár Református Egyetem, egyetemi docens
Upor László
(2018.03.29-től)
DLA színházművészet Színház- és Filmművészeti Egyetem, egyetemi docens
Hamvai Kinga
(2020.06.19-től)
Orvostudományi Bizottság2019-11-21T10:10:41+00:00

Bizottsági tagok

Név Fokozat/cím/tagság Szakterület Munkahely, beosztás
Hunyady László
elnök (2018.03.29-től)
az MTA rendes tagja elméleti orvostudományok Semmelweis Egyetem, egyetemi tanár
Kovács L. Gábor
társelnök (2018.03.29-től)
az MTA rendes tagja egészségtudományok, elméleti orvostudományok, klinikai orvostudományok Pécsi Tudományegyetem, egyetemi tanár
Kaposi András
titkár (2018.03.29-től)
CSc biológiai tudományok, elméleti orvostudományok Semmelweis Egyetem, egyetemi docens
Balázs Margit
(2018.03.29-től)
DSc egészségtudományok, elméleti orvostudományok Debreceni Egyetem, egyetemi tanár
Balogh Zoltán
(2018.04.27-től)
PhD egészségtudományok Semmelweis Egyetem, főiskolai tanár
Boros Mihály
(2018.03.29-től)
DSc elméleti orvostudományok, klinikai orvostudományok Szegedi Tudományegyetem, egyetemi tanár
Figler Mária
(2018.03.29-től)
PhD egészségtudományok, élelmiszertudományok, klinikai orvostudományok Pécsi Tudományegyetem, egyetemi tanár
Gerber Gábor
(2018.03.29-től)
CSc biológiai tudományok, elméleti orvostudományok Semmelweis Egyetem, egyetemi docens
Gyulai Rolland
(2018.03.29-től)
PhD klinikai orvostudományok Pécsi Tudományegyetem, egyetemi tanár
Hohmann Judit
(2018.03.29-től)
DSc gyógyszerészeti tudományok Szegedi Tudományegyetem, egyetemi tanár
Horváth Judit
(2018.03.29-től)
PhD elméleti orvostudományok Pécsi Tudományegyetem, egyetemi docens
Károlyi Péter
(2018.07.20-tól)
Hallgató, Doktoranduszok Országos Szövetsége
Kemény Lajos
(2018.03.29-től)
DSc klinikai orvostudományok Szegedi Tudományegyetem, egyetemi tanár
Madarász Emília
(2018.03.29-től)
DSc biológiai tudományok MTA KOKI Idegi sejt és fejlődésbiológiai csoport, tudományos tanácsadó
Mátyus László
(2018.03.29-től)
DSc elméleti orvostudományok Debreceni Egyetem, egyetemi tanár
Nagy Zoltán Zsolt
(2018.03.29-től)
DSc egészségtudományok, klinikai orvostudományok Semmelweis Egyetem, egyetemi tanár / Semmelweis Egyetem, dékán
Panyi György
(2018.04.27-től)
DSc biológiai tudományok, elméleti orvostudományok Debreceni Egyetem, egyetemi tanár
Polgár Csaba
(2018.03.29-től)
DSc egészségtudományok Semmelweis Egyetem, egyetemi tanár
Szűcs Péter
(2018.03.29-től)
PhD biológiai tudományok Debreceni Egyetem, egyetemi docens
Vámosi Péter
(2018.03.29-től)
Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája, elnökhelyettes / Semmelweis Egyetem, egyetemi hallgató
Veres Gábor
(2018.03.29-től)
DSc klinikai orvostudományok Debreceni Egyetem, egyetemi tanár
Sporttudományi Bizottság2019-10-09T08:36:47+00:00

Bizottsági tagok

Név Fokozat/cím/tagság Szakterület Munkahely, beosztás
Sterbenz Tamás
elnök
PhD gazdálkodás- és szervezéstudományok, közgazdaságtudományok, sporttudományok Testnevelési Egyetem, egyetemi docens
Balogh László
társelnök (2018.04.27-től)
PhD sporttudományok Debreceni Egyetem, egyetemi docens / Pécsi Tudományegyetem, DI 171
Ács Pongrác
(2018.04.27-től)
PhD egészségtudományok, közgazdaságtudományok, sporttudományok Pécsi Tudományegyetem, egyetemi docens
Bácsné Bába Éva
(2018.04.27-től)
PhD sporttudományok Debreceni Egyetem, egyetemi docens
Földesiné Szabó Gyöngyi
(2018.04.27-től)
DSc sporttudományok Testnevelési Egyetem, professor emeritus
Hamar Pál
(2018.04.27-től)
DSc neveléstudományok, sporttudományok Semmelweis Egyetem, egyetemi tanár
Ihász Ferenc
(2018.04.27-től)
PhD egészségtudományok Pécsi Tudományegyetem, DI 171 / Eötvös Loránd Tudományegyetem, egyetemi tanár
Kiss Viktor
(2019.04.26-tól)
Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája, Sportért felelős elnökségi tag / Pázmány Péter Katolikus Egyetem, egyetemi hallgató / Eötvös Loránd Tudományegyetem, egyetemi hallgató
Lengyel Csaba Attila
(2018.04.27-től)
PhD elméleti orvostudományok, klinikai orvostudományok Szegedi Tudományegyetem, egyetemi tanár
Molnár Dániel
(2019.04.26-tól)
Rétsági Erzsébet
(2018.04.27-től)
CSc sporttudományok Pécsi Tudományegyetem, főiskolai tanár
Sárközy Tamás
(2018.04.27-től)
DSc állam- és jogtudományok Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, egyetemi tanár
Társadalomtudományi Bizottság2020-08-05T12:07:11+00:00

Bizottsági tagok

Név Fokozat/cím/tagság Szakterület Munkahely, beosztás
Stipta István
elnök (2019.07.22-tól)

tag (2010.02.01-től)

CSc állam- és jogtudományok Károli Gáspár Református Egyetem, egyetemi tanár
Gazdag Ferenc
társelnök (2018.03.29-től)
DSc politikatudományok Nemzeti Közszolgálati Egyetem, egyetemi tanár
Mezey Barna
társelnök (2019.07.22-tól)
DSc állam- és jogtudományok Eötvös Loránd Tudományegyetem, egyetemi tanár / Széchenyi István Egyetem, egyetemi tanár
Aczél Petra
(2018.03.29-től)
PhD gazdálkodás- és szervezéstudományok, média-és kommunikációs tudományok, nyelvtudományok
Balázs Zoltán
(2018.03.29-től)
DSc politikatudomány Budapesti Corvinus Egyetem, egyetemi tanár
Bándi Gyula
(2018.03.29-től)
DSc állam- és jogtudományok Pázmány Péter Katolikus Egyetem, egyetemi tanár
Barabás Andrea Tünde
(2019.07.22-tól)
CSc
Csanády Márton
(2018.03.29-től)
PhD multidiszciplináris társadalomtudományok Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola, főiskolai tanár / Károli Gáspár Református Egyetem, kommunikációs és kutatási igazgató
Csoba Judit
(2018.03.29-től)
PhD szociológiai tudományok Debreceni Egyetem, egyetemi tanár
Hamza Gábor
(2018.03.29-től)
az MTA rendes tagja állam- és jogtudományok Eötvös Loránd Tudományegyetem, egyetemi tanár
Horváth Miklós
(2018.03.29-től)
DSc hadtudományok Károli Gáspár Református Egyetem, egyetemi tanár
Kaizinger Tamás Töhötöm
(2018.06.25-től)
Koller Boglárka
(2019.07.22-tól)
PhD Nemzeti Közszolgálati Egyetem, egyetemi docens
Nemes László
(2018.07.20-tól)
Eötvös Loránd Tudományegyetem, doktorandusz hallgató
Papp Z. Attila
(2019.07.22-tól)
PhD Miskolci Egyetem, egyetemi tanár
Polyák Gábor
(2019.07.22-tól)
PhD Pécsi Tudományegyetem, egyetemi docens / Budapesti Corvinus Egyetem, adjunktus
Szabó Miklós
(2019.07.22-tól)
CSc állam- és jogtudományok Miskolci Egyetem, egyetemi tanár
Szomora Zsolt
(2019.07.22-tól)
PhD állam- és jogtudományok Szegedi Tudományegyetem, egyetemi tanár / Eötvös Loránd Tudományegyetem, egyetemi docens
Természettudományi Bizottság2020-05-28T09:30:41+00:00

Bizottsági tagok

Pálfy József
(2018.03.29-től)az MTA levelező tagjaföldtudományokEötvös Loránd Tudományegyetem, egyetemi tanár

Név Fokozat/cím/tagság Szakterület Munkahely, beosztás
Kiss L. László
elnök (2018.03.29-től)
az MTA rendes tagja fizikai tudományok MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Konkoly-Thege Miklós Csill. Int., igazgató
Szunyogh László
társelnök (2018.03.29-től)
DSc fizikai tudományok Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, egyetemi tanár
Berente Zoltán
(2020. 05.22-től)
PhD kémiai tudományok PTE Általános Orvostudományi Kar Biokémiai és Orvosi Kémiai Intézet, egyetemi docens
Demeter Ádám
(2019.06.01-től)
PhD gyógyszerészeti tudományok, kémiai tudományok Richter Gedeon Nyrt., Kémiai Főosztály, főosztályvezető-helyettes
Gát György
(2018.03.29-től)
DSc matematika- és számítástudományok Debreceni Egyetem, egyetemi tanár
Geresdi István
(2018.03.29-től)
DSc földtudományok Pécsi Tudományegyetem, egyetemi tanár
Gulya Károly
(2018.03.29-től)
DSc biológiai tudományok Szegedi Tudományegyetem, egyetemi tanár
Hoffmann Miklós
(2018.03.29-től)
DSc informatikai tudományok, matematika- és számítástudományok, neveléstudományok Eszterházy Károly Egyetem, egyetemi tanár
Jakab Gergő
(2019.04.26-tól)
Jelasity Márk
(2018.03.29-től)
DSc informatikai tudományok, matematika- és számítástudományok Szegedi Tudományegyetem, egyetemi tanár
Kun Ferenc
(2018.03.29-től)
DSc Debreceni Egyetem, egyetemi tanár
Posta Katalin
(2018.03.29-től)
DSc biológiai tudományok Szent István Egyetem, egyetemi tanár
Skodáné Földes Rita
(2018.03.29-től)
DSc kémiai tudományok Pannon Egyetem, egyetemi tanár
Szakácsné dr. Földényi Rita
(2018.03.29-től)
PhD környezettudományok Pannon Egyetem, egyetemi docens
Tarczay György
(2018.03.29-től)
DSc kémiai tudományok Eötvös Loránd Tudományegyetem, egyetemi tanár
Tóth Ágota
(2018.03.29-től)
DSc kémiai tudományok Szegedi Tudományegyetem, egyetemi tanár
Tóth Zoltán
(2019.05.31-től)
Török Péter
(2018.03.29-től)
DSc környezettudományok Debreceni Egyetem, egyetemi docens

További bizottságok

Állandó (az adott ciklus időtartamára felkért) külső szakértők a MAB egyes tudományági bizottságainak tagjai, s további szakértőket kér fel a MAB eseti jelleggel, pl. látogató bizottságokba, szaklétesítési és szakindítási kérelmek, egyetemi tanári pályázatok, stb. véleményezésére.

Egyetemi Tanári Kollégium2020-01-30T15:02:41+00:00
Név Fokozat/cím Bizottság Munkahely, beosztás
Hunyady László
elnök (2019.10.15-től)
az MTA rendes tagja Orvostudományi Bizottság Semmelweis Egyetem, egyetemi tanár
Bakacsi Gyula
(2019.10.15-től)
CSc Gazdaságtudományi Bizottság Budapesti Gazdasági Egyetem, egyetemi tanár / Eötvös Loránd Tudományegyetem, egyetemi tanár
Csépe Valéria
(2019.10.15-től)
az MTA rendes tagja a MAB elnöke Természettudományi Kutatóközpont kutatóprofesszor / Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, egyetemi tanár / Pannon Egyetem, egyetemi tanár
Károly Krisztina
(2019.10.15-től)
DSc Bölcsészettudományi Bizottság Eötvös Loránd Tudományegyetem, egyetemi tanár
Kiss L. László
(2019.10.15-től)
az MTA rendes tagja Természettudományi Bizottság Csillagászait és Földtudományi Kutatóközpont, kutatóprofesszor
Kóczy T. László
(2019.10.15-től)
DSc Műszaki Tudományi Bizottság Széchenyi István Egyetem, egyetemi tanár
Németh Tamás társelnök
(társelnök: 2019.12.13-tól, tag: 2019.10.15-től)
az MTA rendes tagja Agrártudományi Bizottság Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani és Agrokémiai Intézet, kutatóprofesszor / Kaposvári Egyetem, egyetemi tanár
Seszták István
(2019.10.15-től)
PhD Hittudományi Bizottság Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola, főiskolai tanár
Sterbenz Tamás
(2019.10.15-től)
PhD Sporttudományi Bizottság Testnevelési Egyetem, egyetemi docens
Stipta István
(2019.10.15-től)
CSc Társadalomtudományi Bizottság Károli Gáspár Református Egyetem, egyetemi tanár
Tóth Péter
(2019.10.15-től)
MMA tag Művészeti Bizottság Szegedi Tudományegyetem, egyetemi tanár
Doktori Akkreditációs Kollégium2020-01-30T10:46:40+00:00
Név Fokozat/cím Tudományterület/tudományág Munkahely, beosztás
Kiss. L. László MTA rendes tag természettudományok/fizika MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont, Konkoly Thege Miklós Csillagászati Intézet igazgató
Buday László (elnök) MTA rendes tag természettudományok/biológia MTA Természettudományi Kutatóközpont Enzimológiai Intézet, kutatóprofesszor; SE, egyetemi tanár
Kollár László MTA rendes tag műszaki tudományok/építőmérnöki tudományok BME, egyetemi tanár
Mekis D. János Phd, habilitáció bölcsészettudományok/irodalom- és kultúratudományok PTE egyetemi docens
Révész Piroska DSc orvostudományok/gyógyszerészeti tudományok SzTE, egyetemi tanár
Stumpf István Phd, habilitáció társadalomtudományok/politikatudományok SzE, egyetemi tanár
Szentpéteri Márton Phd, habilitáció bölcsészettudományok/művészettörténeti és művelődéstörténeti tudományok;
művészettudomány
MOME, egyetemi tanár
Wopera Zsuzsa PhD társadalomtudományok/állam- és jogtudományok ME, egyetemi tanár
Béres Tamás Phd, habilitáció hittudományok EHE, egyetemi tanár
Primecz Henriett PhD társadalomtudományok/gazdálkodás- és szervezéstudományok BCE, egyetemi tanár
Nemes László bölcsészettudományok/irodalom- és kultúratudományok ELTE, doktorandusz
Jogi Bizottság2020-06-16T11:04:01+00:00
Név Fokozat/cím/tagság Szakterület Munkahely, beosztás
Hamza Gábor
elnök
az MTA rendes tagja állam- és jogtudományok Eötvös Loránd Tudományegyetem, egyetemi tanár
Lakatos Péter Levente
titkár
állam- és jogtudományok Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság, igazgatóhelyettes
Berke Gyula PhD állam- és jogtudományok Pécsi Tudományegyetem, egyetemi docens
Boóc Ádám PhD állam- és jogtudományok Károli Gáspár Református Egyetem, egyetemi docens
Görög Márta társelnök PhD állam- és jogtudományok Szegedi Tudományegyetem, egyetemi tanár
Halmai Péter az MTA levelező tagja gazdálkodás- és szervezéstudományok, közgazdaságtudományok, regionális tudományok Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, egyetemi tanár / Nemzeti Közszolgálati Egyetem , egyetemi tanár
Horváth István PhD állam- és jogtudományok Eötvös Loránd Tudományegyetem, egyetemi docens
Kiss György az MTA levelező tagja állam- és jogtudományok Pécsi Tudományegyetem, egyetemi tanár/ Nemzeti Közszolgálati Egyetem, egyetemi tanár
Stipta István CSc állam- és jogtudományok Károli Gáspár Református Egyetem, egyetemi tanár
Minőségbiztosítási és Fejlesztési Bizottság2019-09-27T11:21:54+00:00
Név Fokozat/cím/tagság Szakterület Munkahely, beosztás
Bakacsi Gyula
elnök
CSc gazdálkodás- és szervezéstudományok Budapesti Corvinus Egyetem, egyetemi magántanár, témavezető / Budapesti Gazdasági Egyetem, egyetemi tanár / Nyugat-magyarországi Egyetem, egyetemi magántanár / Eötvös Loránd Tudományegyetem, egyetemi tanár
Vilmányi Márton
társelnök
PhD gazdálkodás- és szervezéstudományok Szegedi Tudományegyetem, egyetemi docens
Berács József DSc gazdálkodás- és szervezéstudományok Kecskeméti Főiskola, egyetemi tanár / Budapesti Corvinus Egyetem, egyetemi tanár
Bodorkós László informatikai tudományok, neveléstudományok (nyugállományban), egyetemi főtanácsos
Csizmadia Tibor PhD gazdálkodás- és szervezéstudományok Pannon Egyetem, egyetemi docens
Herczeg Boglárka Mária
(2018.11.23-tól)
Hervainé, Szabó Gyöngyvér CSc gazdálkodás- és szervezéstudományok, művészetmenedzsment, politikatudományok, regionális tudományok, szociológiai tudományok Kodolányi János Egyetem, főiskolai tanár
Kováts Gergely PhD gazdálkodás- és szervezéstudományok Budapesti Corvinus Egyetem, egyetemi docens
Miskolciné Dr. Mikáczó Andrea PhD gazdálkodás- és szervezéstudományok, közgazdaságtudományok Szent István Egyetem, egyetemi docens
Musinszki Zoltán PhD gazdálkodás- és szervezéstudományok Miskolci Egyetem, egyetemi docens
Nemes László
(2019.05.31-től)
Eötvös Loránd Tudományegyetem, doktorandusz hallgató
Tunkli Gábor BBL Tanácsadó Kft., ügyvezető igazgató
Vámosi Péter
(2019.02.01-től)
Hallgatói Önkormányzatok Országos Konerenciája, elnökhelyettes / Semmelweis Egyetem, egyetemi hallgató
Pedagógusképzési Bizottság2019-10-09T06:27:56+00:00
Név Fokozat/cím/tagság Szakterület Munkahely, beosztás
Podráczky Judit
elnök (2018.03.29-től)
PhD neveléstudományok Kaposvári Egyetem, egyetemi docens
Benedek András
társelnök (2018.03.29-től)
DSc neveléstudományok Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, egyetemi tanár
Chrappán Magdolna
titkár (2018.03.29-től)
PhD neveléstudományok Debreceni Egyetem, főiskolai docens
Cseh Sándor
(2018.03.29-től)
PhD földtudományok, neveléstudományok Széchenyi István Egyetem, főiskolai tanár
Híves-Varga Aranka
(2018.03.29-től)
PhD neveléstudományok Pécsi Tudományegyetem, egyetemi docens
Homonnay Zoltán
(2018.03.29-től)
DSc kémiai tudományok Eötvös Loránd Tudományegyetem, egyetemi tanár
Illés Anikó
(2018.03.29-től)
PhD iparművészet, képzőművészet, művészettudomány, neveléstudományok, pszichológiai tudományok Moholy-Nagy Művészeti Egyetem, egyetemi docens
Józsa Krisztián
(2018.03.29-től)
PhD neveléstudományok Szegedi Tudományegyetem, egyetemi tanár
Kovács Péter
(2018.06.28-tól)
Pécsi Tudományegyetem, egyetemi hallgató
Kurucz György
(2018.03.29-től)
CSc történelemtudományok Károli Gáspár Református Egyetem, egyetemi tanár
Papp Gabriella
(2018.03.29-től)
PhD neveléstudományok Eötvös Loránd Tudományegyetem, főiskolai tanár
Révész György
(2018.03.29-től)
PhD pszichológiai tudományok Pécsi Tudományegyetem, óraadó
Smuta Attila
(2018.03.29-től)
DLA zeneművészet Neumann János Egyetem, főiskolai tanár
Thiel Katalin
(2018.03.29-től)
PhD filozófiai tudományok Eszterházy Károly Főiskola, főiskolai tanár
Stratégiai Bizottság2020-06-02T11:13:02+00:00
Kiss L. László
elnök
az MTA levelező tagja fizikai tudományok MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Konkoly-Thege Miklós Csill. Int., igazgató
Bakacsi Gyula CSc gazdálkodás- és szervezéstudományok Budapesti Corvinus Egyetem, egyetemi magántanár, témavezető / Budapesti Gazdasági Egyetem, egyetemi tanár / Nyugat-magyarországi Egyetem, egyetemi magántanár / Eötvös Loránd Tudományegyetem, egyetemi tanár
Figler Mária PhD egészségtudományok, élelmiszertudományok, klinikai orvostudományok Pécsi Tudományegyetem, egyetemi tanár
Mezey Barna DSc állam- és jogtudományok Eötvös Loránd Tudományegyetem, egyetemi tanár / Széchenyi István Egyetem, egyetemi tanár
Murai László
(2019.02.01-től)
Sepsi Enikő PhD irodalom- és kultúratudományok, média-és kommunikációs tudományok, művészettudomány, színházművészet Károli Gáspár Református Egyetem, intézetvezető egyetemi tanár, Benda Kálmán Bölcsészet- és Társadalomtudományi Szakkollégium igazgatója
Sterbenz Tamás PhD gazdálkodás- és szervezéstudományok, közgazdaságtudományok, sporttudományok Testnevelési Egyetem, egyetemi docens
Titkárság2020-09-24T08:51:46+00:00

A titkárság vezetői

Név Munkakör Mellék E-mail
Mosolygóné dr. Gődény Ágnes igazgató, intézményakkreditációs vezető referens 103 godeny.agnes@mab.hu
dr. Lakatos Péter Levente igazgatóhelyettes 113 lakatos.peter@mab.hu

A titkárság szakreferensei

Név Szakterület Mellék E-mail
Bogdán Anikó igazgatói és intézményakkreditációs referens 116 bogdan.aniko@mab.hu
Dr. Bálint Ágnes Orvostudományi Bizottság, Sporttudományi Bizottság 120 balint.agnes@mab.hu
dr. Lakatos Péter Levente Felülvizsgálati Bizottság, Jogi Bizottság 113 lakatos.peter@mab.hu
dr. Pécsi Mária Éva Agrártudományi Bizottság, Egyetemi Tanári Kollégium, Gazdaságtudományi Bizottság 123 pecsi.maria@mab.hu
Gulyás Lelle Doktori Akkreditációs Kollégium 108 gulyas.lelle@mab.hu
Rátz Krisztina kommunikációs referens 109 ratz.krisztina@mab.hu
Rozsnyai Krisztina nemzetközi ügyek 121 rozsnyai.krisztina@mab.hu
Szlivka Andrea Bölcsészettudományi Bizottság, Hittudományi Bizottság, Műszaki Tudományi Bizottság, Természettudományi Bizottság 106 szlivka.andrea@mab.hu
Dányi Beatrix Doktori Akkreditációs Kollégium 114 danyi.beatrix@mab.hu

A titkárság ügyintézői

Név Mellék E-mail
Bruckmann Erika 101 bruckmann.erika@mab.hu
Halmai Éva 118 halmai.eva@mab.hu
Kondor Gyöngyi 102 kondor.gyongyi@mab.hu
Krajcsovics Éva 104 krajcsovics.eva@mab.hu
Perlaky Orsolya 111 perlaky.orsolya@mab.hu
Sőtér Orsolya 106 soter.orsolya@mab.hu
Felügyelő bizottság2019-09-27T11:40:28+00:00

Bizottsági tagok

Név

Fokozat/cím/tagság

Munkahely, beosztás

Delegáló

Veresné dr. Somos Mariann Kandidátus (CSc) Miskolci Egyetem,

Miskolc, Egyetemváros 3515;

Dékán

EMMI
Dr. Török Ádám MTA rendes tag Magyar Tudományos Akadémia

Budapest, Széchenyi István tér 9. 1051; Főtitkár

MTA
Dr. Czigány Tibor MTA rendes tag Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Budapest, Műegyetem rkp. 3. 1111; Dékán

MRK
Felülvizsgálati bizottság2019-10-11T13:30:57+00:00

Bizottsági tagok

Név Szerep Szerep kezdete Szerep vége
Maróth Miklós elnök 2019-02-15
Császár Attila tag 2019-02-15
Nagy Zoltán tag 2019-02-15
Lakatos Péter Levente referens 2019-02-15
Mosolygóné dr. Gődény Ágnes referens
Nemzetközi Tanácsadó Testület2019-11-25T16:18:22+00:00

Az NTT feladata tanácsokat adni a MAB belső és külső minőségértékeléséhez és a MAB-ot tájékoztatni a minőségbiztosítás nemzetközi jó gyakorlatairól. Az NTT az éves ülésén ajánlásokat tesz a MAB munkájának segítésére, amelyek teljesítéséről a MAB a következő évi ülésen beszámol. Az NTT ezenfelül javaslatokat tehet nemzetközi szakértőkre, külföldi látogató bizottsági tagokra, illetve bírálókra.

 1. Tove Bull, a norvég Tromsøi Egyetem volt rektora, az Európai Egyetemek Szövetsége (EUA) intézményértékelő program (IEP) felügyelőbizottságának volt tagja, az IEP részvételében 2016-ban nyugdíjazták, tagja volt a MAB 2008-as ENQA által koordinált értékelés paneljének. (2016 óta NTT tag)
 2. Guy Haug, Franciaország, politológiát végzett majd MBA-t szerzett Strasbourgban. Több európai projekt tanácsadója, vezető szerepet játszott az EUA számára a „Bologna folyamat” és az Európai Bizottság ERASMUS programjának kidolgozásában. Jelenleg a spanyol Valenciai Egyetem rektorának intézményi és nemzetközi fejlesztési tanácsadója, több kormány, egyetem, minőségbiztosítási szervezet tanácsadója. Az AQ Austria Felülvizsgálati Bizottság tagja.
 3. Achim Hopbach, Ausztriatörténészként doktorált, az Agentur für Qualitätssicherung Austria ügyvezető igazgatója, előtte a Német Akkreditációs Tanács ügyvezető igazgatója, 2009-2013-ig az ENQA elnöke volt. (2014 óta NTT tag)
 4. Lieudvika Leisyte, Németországközigazgatásból doktorált, egyetemi tanár a Dortmundi Egyetem Center for Higher Education-jén, előtte tíz évig a hollandiai Twente Egyetem Center for Higher Education Policy Studies (CHEPS) kutatója volt, nemzetisége Litván. (2014 óta NTT tag)
 5. Lucka Lorber, a szlovén Maribori Egyetem minőségfejlesztésért felelős rektor-helyettese, részt vett a MAB által koordinált TEAM II projekt keretében az egyik nemzetközi képzés értékelésében 2010-ben, és tagja az EUA/IEP látogató bizottságoknak. (2016 óta NTT tag)
 6. Hubertus (Bert) Roebben, Belgium és Németország, a Leuveni Katolikus Egyetemen doktorált teológiából. A Bonni Egyetem Katolikus Kar professzora, 2018 óta a valláspedagógia, vallásos felnőttoktatás és homiletika tanszék vezetője. Az Európa Tanács szakértője és az amerikai Religious Education Association elnöke volt.
 7. Norma Ryan, Írország, biokémikus végzettségű, a National University of Ireland, University College Cork Természettudományi Kar volt dékánhelyettese, majd a minőségterjesztési egység igazgatója volt. Az Írországi minőségbiztosítás egyik kidolgozója. Több EU projektet vezetett nemzetközi résztvevőkkel és látogatóbizottsági tagként számos értékelésben vett részt, többet elnökölt. A MAB-ot 2018-ban értékelő ENQA panel elnöke.
 8. Mieczyslav Socha, Lengyelország, a Varsói Egyetem közgazdaság professzora, a lengyel akkreditációs bizottság PKA volt főtitkára majd alelnöke, az International Network for Quality Assurance Agencies in Higher Education (INQAAHE) és a CEENQA Board-ok volt tagja. (2016 óta NTT tag)
Magyar Tanácsadó Testület2019-10-09T10:55:33+00:00

Tagok

Név Fokozat/cím/tagság Munkahely, beosztás
Bojár Gábor Graphisoft SE, igazgatótanács elnök
Dale A. Martin
(2016.12.09-től)
Siemens Zrt., elnök-vezérigazgató
Háry András
(2018.06.22-tól)
Autóipari Próbapálya Zala Kft., ügyvezető igazgató
Knáb Erzsébet
(2018.06.22-tól)
Audi Hugaria, személyügyekért felelős ügyvezető igazgató
Szabó Gábor
(2018.06.22-tól)
az MTA levelező tagja Szegedi Tudományegyetem, egyetemi tanár
 • Alapdokumentumok
 • Működési szabályzatok
 • Az Európai Felsőoktatási Térség minőségbiztosításának standardjai és irányelvei

Külső minőségbiztosítás

 • Külső visszajelzések
 • Külső értékelés 2018
 • Monitor 2015
 • Külső értékelés 2013

A MAB alapítása óta tevékenyen vesz részt a felsőoktatás minőségbiztosításának nemzetközi eseményein és szervezeteiben, kiterjedt kapcsolatrendszert tart fent a nemzetközi minőségbiztosítás szereplőivel. Ennek révén része volt a „Bologna Folyamat” minőségbiztosítást érintő egyes elveinek, többek között az ESG (Európai Felsőoktatási Térség minőségbiztosításának standardjai és irányelvei) kialakításában.

A MAB tagja az ENQÁ-nak (Európai Felsőoktatási Minőségbiztosítási Szervezetek Szövetsége) annak 2002-es megalapítása óta. 2008 óta öt évenként aláveti magát a tagság feltételeként szabott, az ENQA által koordinált értékeléseknek, amelyek az ESG-nek való megfelelését vizsgálják. A MAB elnökei és több munkatársa rendszeresen vesznek részt az ENQA félévente megrendezett közgyűlésein és fórumain, szemináriumain, ahol az Európai Felsőoktatási Térség minőségbiztosítása tovább alakul.

A MAB egyes munkatársait többször választották be az ENQA elnökségébe, de részt vettek külföldi minőségbiztosítási szervezet értékelésében is. Az ESG-nek való megfelelés eredményeként a MAB 2018-ban jelentkezett az EQAR-ba (Európai Felsőoktatási Minőségbiztosítási Regiszter).

Alapító tagja a 2000 óta működő CEENQÁ-nak (Közép- és Kelet-Európai Minőségbiztosítási Szervezetek Hálózata), melynek titkársága 2016-ig a MAB-ban működött.

A MAB szintén alapítása óta aktívan vesz részt az EUA (Európai Egyetemek Szövetsége) keretei közt működtetett intézmény értékelési programjában (IEP), melynek elnökségi munkájában is többször közreműködött és rendszeresen meghívják egyes munkatársát nemzetközi látogatóbizottsági munkára.

A MAB működésére és eljárásrendjére vonatkozó jogszabályok

 • Törvények
 •  Kormányrendeletek
 • Miniszteri rendeletek
 • Közhasznúsági jelentés 2019
 • Közhasznúsági jelentés 2018
 • Közhasznúsági jelentés 2017
 • Közhasznúsági jelentés 2016
2016 előtti közhasznúsági jelentések2019-11-12T14:19:21+00:00
 • Közhasznúsági jelentés 2015
 • Közhasznúsági jelentés 2014
 • Közhasznúsági jelentés 2013
 • Közhasznúsági jelentés 2012
 • Közhasznúsági jelentés 2011
 • Közhasznúsági jelentés 2010
 • Közhasznúsági jelentés 2009
 • Közhasznúsági jelentés 2008
 • Közhasznúsági jelentés 2007
 • Közhasznúsági jelentés 2006

1013 Budapest, Krisztina krt. 39/B IV. em.

1439 Budapest, Pf. 635

Telefon: + 36 1 344 0314

Fax: +36 1 344 0313

E-mail: titkarsag@mab.hu

A MAB archív dokumentumai elérhetőek a régi weboldalon: old.mab.hu