+36 1 344 0314|titkarsag@mab.hu
MAB2022-11-29T15:35:38+00:00

A MAB

A MAB küldetésnyilatkozata

A Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság a felsőoktatásban folyó képzés, tudományos kutatás, művészeti alkotótevékenység tudományos minőségének ellenőrzését, biztosítását és értékelését elősegítő országos szakértői testület.

A MAB fő feladata Magyarország felsőoktatási intézményeiben a magas szintű oktatást támogató értékelő tevékenység, a képzés valamennyi szintjét és résztvevőjét támogató minőségbiztosítás. A MAB tevékenysége során figyelembe veszi a felsőoktatásra vonatkozó jogszabályokat, ellátja a számára előírt feladatokat, megfelel az ESG 2015 által rögzített kritériumoknak, és alkalmazza a MAB szakbizottsági és testületi munkája során kidolgozott objektív, komplex és korszerű szempontokat. A MAB tevékenységével erősíti a független működést, értékelő munkájában a nemzetközi sztenderdeknek megfelelő módszertant alkalmaz, fejleszt és/vagy adaptál. A MAB szakértői, akkreditációs, elemző és javaslattevő tevékenysége, követve a nemzetközi sztenderdekben rögzített értékelveket, objektív kritériumrendszerre épül, független, elfogulatlan, politikamentes. A MAB valamennyi tevékenységével törekszik a felsőoktatási intézmények belső minőségbiztosítási kultúrájának erősítésére, segítve ezzel a magyar felsőoktatás minőségének javítását, nemzetközi elismertségének növelését.

A MAB feladatainak ellátása során következetesen alkalmazza a minőségbiztosítás ESG 2015 kritériumait, az ENQA által követett értékeket; MAB stratégia

(1) átláthatóság: a MAB közzéteszi a döntéseit és elemzéseit megalapozó elveket, nyilvánosságra hozza állásfoglalásait, valamint a döntéseiben és elemzéseiben alkalmazott kritériumokat,

(2) függetlenség: a működési függetlenség a MAB minőségi munkáját és elismertségét, az intézményi függetlenség a felsőoktatási intézmények autonómiájának tiszteletben tartását és támogatását biztosítja,

(3) együttműködés: a MAB rendszeres konzultációt folytat a felsőoktatás szereplőivel, együttműködik a felsőoktatási szervezetekkel, valamint a minőségbiztosítás társintézményeivel, a területen mértékadó nemzetközi szervezetekkel,

(4) integritás: a MAB tevékenysége során feddhetetlen, igazságos, méltányos, pártatlan, objektív és professzionális módon jár el.

A MAB fő céljai:

 • A felsőoktatás érdekeltjeinek védelme a minőség tekintetében.
 • A felsőoktatási minőségjavítás támogatása.
 • Számadás a felsőoktatás minőségéről a kormányzat és az egész magyar társadalom számára.

A MAB minőséghitelesítést végez, azaz megvizsgálja, hogy egy adott intézmény vagy program megfelel-e a MAB által előre meghatározott és közzétett minőségi követelményeknek. Ha ez a megfelelés fennáll, akkor hitelesíti, “akkreditálja” a vizsgált intézményt vagy programot. Két fő tevékenységi köre tehát az intézmények, karok és programok akkreditációja.

A MAB egyéb tevékenységei között szerepel pl. az egyetemi tanári pályázatok véleményezése, az intézményi doktori és habilitációs szabályzatok véleményezése, állásfoglalás a felsőoktatás minőségét érintő különböző kérdésekben.

 • Az Európai Felsőoktatási Térség minőségbiztosításának standardjai és irányelvei
 • Szakmai beszámolók

Szervezeti felépítés

Testület2023-10-05T16:25:41+00:00

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 71. § (1) szerint a MAB-nak (Plénum) húsz tagja van. Kilenc tagot delegál a miniszter, kettő tagot a Magyar Tudományos Akadémia, egy tagot a Magyar Művészeti Akadémia, három tagot a Magyar Rektori Konferencia, kettő tagot a felsőoktatási intézményt fenntartó egyházi jogi személyek, egy tagot a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, egy tagot a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája, egy tagot a Doktoranduszok Országos Szövetsége. A testület tagjait az oktatásért felelős miniszter előterjesztésére a miniszterelnök bízza meg, hatéves időtartamra. A megbízás egy alkalommal meghosszabbítható. (A Doktoranduszok Országos Szövetsége által delegált tagot a miniszterelnök kettő évre bízza meg.) A tagoknak – a Doktoranduszok Országos Szövetsége delegált tag kivételével – tudományos fokozattal kell rendelkezniük. Nem lehet a MAB tagja, aki a Felsőoktatási Tervezési Testület tagja, rektor vagy kormánytisztviselő.

1993-as létrejötte óta a MAB elnökét a MAB adott ciklusra kinevezett tagjai maguk közül választották, titkos szavazással.

A nemzeti felsőoktatásról szóló évi CCIV. törvényrendelkezése szerint a 2012. március 1-től induló 6 éves ciklusban a MAB elnökének személyére a bizottság tagjai közül az oktatásért felelős miniszter és a Magyar Tudományos Akadémia elnöke tesz egyeztetett javaslatot. Az elnököt a miniszterelnök nevezi ki. A MAB elnöke 2016. június 1-től Csépe Valéria.

A Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság Testületének tagjai (2018. március 1-től)

Név Fokozat/cím/tagság Szakterület Munkahely, beosztás Delegáló
Csépe Valéria
elnök (2018.03.01-től)
MTA rendes tagja kognitív pszichológia és idegtudomány TTK Agyi Központ, Pannon Egyetem MTA és EMMI Miniszter
Greiner István
alelnök(2022.01.28-tól)
CSc bio-, környezet- és vegyészmérnöki tudományok, gyógyszerészeti tudományok, kémiai tudományok Richter Gedeon Nyrt., kutatási igazgató MKIK
Hamza Gábor
alelnök (2018.03.01-től)
MTA rendes tagja állam- és jogtudományok Eötvös Loránd Tudományegyetem, egyetemi tanár MTA
Bakacsi Gyula
(2018.03.01-től)
CSc gazdálkodás- és szervezéstudományok Budapesti Gazdasági Egyetem, egyetemi tanár /  Eötvös Loránd Tudományegyetem, egyetemi tanár MRK
Bácsné Bába Éva
(2021.12.01-től)
PhD egészség- és sporttudományok Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar, egyetemi tanár ITM Miniszter
Buday László
(2019.09.13-tól)
MTA rendes tagja biológiai- és elméleti orvostudományok TTK Enzimológiai Intézet, igazgató, Semmelweis Egyetem, egyetemi tanár EMMI
Csanády Márton
(2018.03.01-től)
PhD multidiszciplináris társadalomtudományok Budapesti Metropolitan Egyetem, főiskolai tanár / Károli Gáspár Református Egyetem, kommunikációs és kutatási igazgató EMMI Miniszter
Dévényi Sándor
(2018.03.01-től)
DLA, MMA rendes tagja építészmérnöki tudományok Pécsi Tudományegyetem, prof. emeritus MMA
Gazdag Ferenc
(2018.03.01-től)
DSc politikatudományok Nemzeti Közszolgálati Egyetem, egyetemi tanár MRK
Károly Krisztina
(2018.03.01-től)
DSc nyelvtudományok Eötvös Loránd Tudományegyetem, egyetemi tanár EMMI Miniszter
Kiss L. László
(2018.03.01-től)
MTA rendes tagja fizikai tudományok MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Konkoly-Thege Miklós Csill. Int., igazgató MTA
Kóczy T. László
(2018.03.01-től)
DSc informatikai tudományok, villamosmérnöki tudományok Széchenyi István Egyetem, egyetemi tanár MRK
Mezey Barna
(2018.03.01-től)
DSc állam- és jogtudományok Eötvös Loránd Tudományegyetem, egyetemi tanár / Széchenyi István Egyetem, egyetemi tanár EMMI Miniszter
Müller Veronika
(2021.10.01-től)
DSc klinikai orvostudományok Semmelweis Egyetem, egyetemi tanár ITM Miniszter
Podráczky Judit
(2018.03.01-től)
PhD neveléstudományok Kaposvári Egyetem, egyetemi docens EMMI Miniszter
Seszták István
(2018.03.01-től)
PhD hittudományok Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola, főiskolai tanár Katolikus egyház
Molnár Dániel Doktoranduszok Országos Szövetsége, elnök DOSZ
Tóth Péter
(2018.03.01-től)
MMA tag zeneművészet Szegedi Tudományegyetem, egyetemi tanár EMMI Miniszter
Menyhárt Barbara Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája Külhoni Programvezető HÖOK

Meghívottak

Név Fokozat/cím/tagság Szervezet
Dr. Benyó Zoltán DSc ODT
Brassói Sándor PhD OH
Dr. Varga-Bajusz Veronika KIM
Borhy László MTA rendes tagja MRK
Főtitkár2020-10-08T09:06:03+00:00

Dr. Kégler Ádám

Tudományterületi bizottságok

Agrártudományi Bizottság2024-01-11T13:34:17+00:00

Bizottsági tagok

Név Fokozat/cím/tagság Szakterület Munkahely, beosztás
Mézes Miklós
társelnök (2018.03.29-től)
MTA rendes tag állattenyésztési tudományok Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, egyetemi tanár
Tamás János
társelnök (tag 2018.07.20-tól,
társelnök 2020.10.30-tól)
DSc növénytermesztési és kertészeti tudományok, Debreceni Egyetem, egyetemi tanár
Bánfalvi Zsófia
(2018.03.29-től)
DSc biológiai tudományok Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, tudományos tanácsadó
Csóka György
(2018.03.29-től)
CSc erdészeti és vadgazdálkodási tudományok Soproni Egyetem , tudományos tanácsadó
Hajdú Péter
(2022.07.08-tól)
Debreceni Egyetem, Doktoranduszok Országos Szövetsége által delegált
Helyes Lajos
(2018.03.29-től)
DSc, MTA levelező tagja növénytermesztési és kertészeti tudományok Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, egyetemi tanár
Hodúr Cecília
(2018.03.29-től)
DSc agrárműszaki tudományok, , élelmiszertudományok Szegedi Tudományegyetem, egyetemi tanár
Holb Imre
(2018.03.29-től)
DSc növénytermesztési és kertészeti tudományok Debreceni Egyetem, egyetemi tanár
Hullár István
(2018.03.29-től)
CSc állattenyésztési tudományok Állatorvostudományi Egyetem, egyetemi docens
Husvéth Ferenc
(2018.03.29-től)
DSc állattenyésztési tudományok Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, professor emeritus
Lakatos Ferenc
(2018.03.29-től)
CSc erdészeti és vadgazdálkodási tudományok Soproni Egyetem, egyetemi tanár
Pauk János
(2018.03.29-től)
DSc növénytermesztési és kertészeti tudományok Gabonakutató Nonprofit Közhasznú Kft., tudományos tanácsadó
Pepó Péter
(2018.03.29-től)
DSc növénytermesztési és kertészeti tudományok Debreceni Egyetem, egyetemi tanár
Simon László
(2020.10.30-tól)
DSc élelmiszertudományok, növénytermesztési és kertészeti tudományok Nyíregyházi Egyetem, egyetemi tanár
Szakály Zoltán
(2018.07.20-tól)
CSc gazdálkodás- és szervezéstudományok Debreceni Egyetem, egyetemi tanár
Varga László
(2018.03.29-től)
DSc élelmiszertudományok Széchenyi István Egyetem, egyetemi tanár
Zászlós Tibor
(2022.07.08-tól)
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, Budapest, alelnök
Zelenák Dávid
(2023.02.24-től)
Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája által delegált
Bölcsészettudományi Bizottság2023-12-18T11:19:31+00:00

Bizottsági tagok

Név Fokozat/cím/tagság Szakterület Munkahely, beosztás
Károly Krisztina elnök
(2018.03.29-től)
DSc nyelvtudományok Eötvös Loránd Tudományegyetem, egyetemi tanár
Benkő Elek társelnök
(2018.03.29-től)
MTA rendes tag történelemtudományok és régészettudományok MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Régészeti Intézet
Eszterhai Marcell
(2023.02.24-től)
Eötvös Loránd Tudományegyetem Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája delegált
German Kinga
(2018.03.29-től)
PhD művészettörténeti és művelődéstörténeti tudományok Moholy-Nagy Művészeti Egyetem, egyetemi docens
Gyenge Zoltán
(2018.03.29-től)
DSc filozófiai tudományok Szegedi Tudományegyetem, egyetemi tanár
Horn Ildikó
(2018.03.29-től)
DSc történelemtudományok Eötvös Loránd Tudományegyetem, egyetemi tanár
 Horváth János
(2018.03.29-től)
DSc pszichológiai tudományok MTA Természettudományi Kutatóközpont, Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet
Keményfi Róbert
(2018.03.29-től)
DSc néprajz és kulturális antropológiai tudományok Debreceni Egyetem, egyetemi tanár
Kurdi Mária
(2018.12.14-től)
DSc irodalom- és kultúratudományok Pécsi Tudományegyetem, professor emerita
Máté-Tóth András
(2018.03.29-től)
DSc filozófiai tudományok, vallástudományok Szegedi Tudományegyetem, egyetemi tanár
Maticsák Sándor
(2018.03.29-től)
DSc nyelvtudományok Debreceni Egyetem, egyetemi tanár
Molnár György
(2018.04.27-től)
PhD neveléstudományok Óbudai Egyetem, egyetemi tanár
 Sütő Attila
(2023.12.15-től)
Eszterházy Károly Katolikus Egyetem, Doktoranduszok Országos Szövetsége által delegált
Péley Bernadette
(2019.12.13-tól)
PhD pszichológiai tudományok Pécsi Tudományegyetem, egyetemi tanár
Pusztai Gabriella
(2018.04.27-től)
DSc neveléstudományok Debreceni Egyetem, egyetemi tanár
Somos Róbert
(2020.07.24-től)
DSc filozófiai tudományok Pécsi Tudományegyetem, egyetemi tanár
Gazdaságtudományi Bizottság2023-12-18T11:22:57+00:00

Bizottsági tagok

Név Fokozat/cím/tagság Szakterület Munkahely, beosztás
Bakacsi Gyula elnök
(2019.07.22-től)
CSc gazdálkodás- és szervezéstudományok Budapesti Gazdasági Egyetem, egyetemi tanár
Fertő Imre társelnök
(2019. 07.22-től)
DSc gazdálkodás- és szervezéstudományok, közgazdaságtudományok Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, egyetemi tanár
Buzár Patrik
(2023.02.24-től)
Budapesti Gazdasági Egyetem Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája delegált
Dajnoki Krisztina
(2019. 07.22-től)
PhD gazdálkodás- és szervezéstudományok Debreceni Egyetem, egyetemi docens
Demeter Krisztina
(2019. 07.22-től)
DSc gazdálkodás- és szervezéstudományok Budapesti Corvinus Egyetem, egyetemi tanár
Farkas Beáta
(2019. 07.22-től)
CSc közgazdaságtudományok Szegedi Tudományegyetem, egyetemi tanár
Hardi Tamás
(2022.03.25-től)
PhD regionális tudományok Széchenyi István Egyetem, egyetemi tanár
Kiss Kornélia
(2019. 07.22-től)
PhD gazdálkodás- és szervezéstudományok, Budapesti Corvnus Egyetem, egyetemi docens
Taraczközi Anna
(2023.12.15-tól)
Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Doktoranduszok Országos Szövetsége által delegált
Konczosné Szombathelyi Márta
(2019. 07.22-től)
PhD gazdálkodás- és szervezéstudományok Széchenyi István Egyetem, egyetemi tanár
Losoncz Miklós
(2019. 07.22-től)
DSc gazdálkodás- és szervezéstudományok, közgazdaságtudományok Budapesti Gazdasági Egyetem, egyetemi tanár
Nemeslaki András
(2022.05.27-től)
CSc gazdálkodás- és szervezéstudományok Budapesti Műszaki- és Gazdaságtudományi Egyetem, egyetemi tanár
Ormos Mihály
(2019. 07.22-től)
PhD gazdálkodás- és szervezéstudományok Eötvös Loránd Tudományegyetem, egyetemi tanár;
Piskóti István
(2019. 07.22-től)
CSc, PhD gazdálkodás- és szervezéstudományok Miskolci Egyetem, egyetemi tanár
Rappai Gábor
(2019. 07.22-től)
DSc közgazdaságtudományok, gazdálkodás- és szervezéstudományok Pécsi Tudományegyetem, egyetemi tanár
Sasvári Péter
(2022.05.27-től)
PhD gazdálkodás- és szervezéstudományok, közigazgatás -tudományok Nemzeti Közszolgálati Egyetem, egyetemi docens
Sándorné Kriszt Éva
(2019. 07.22-től)
PhD közgazdaságtudományok Budapesti Gazdasági Egyetem, egyetemi tanár
Szabó István
(2022.07.08-tól)
PhD Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal, Budapest, elnökhelyettes
Szerb László
(2019. 07.22-től)
DSc gazdálkodás- és szervezéstudományok Pécsi Tudományegyetem, egyetemi tanár
Tóth Tamás
(2019. 07.22-től)
PhD regionális tudományok
gazdálkodás- és szervezéstudományok
Kodolányi János Egyetem egyetemi tanár
Veres Zoltán
(2019. 07.22-től)
CSc gazdálkodás- és szervezéstudományok Pannon Egyetem, egyetemi tanár
Műszaki Tudományi Bizottság2023-12-18T11:21:19+00:00

Bizottsági tagok

Név Fokozat/cím/tagság Szakterület Munkahely, beosztás
Kóczy T. László elnök
(2018.03.29-től)
DSc informatikai tudományok, villamosmérnöki tudományok Széchenyi István Egyetem, egyetemi tanár
Jármai Károly társelnök
(2018.03.29-től)
DSc építőmérnöki tudományok, gépészeti tudományok Miskolci Egyetem, egyetemi tanár
Bélafiné Bakó Katalin
(2018.03.29-től)
DSc bio-, környezet- és vegyészmérnöki tudományok Pannon Egyetem, egyetemi tanár
Charaf Hassan
(2022.03.25-től)
DSc informatikai tudományok Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, egyetemi tanár
Ferenc Rudolf
(2018.03.29-től)
PhD informatikai tudományok Szegedi Tudományegyetem, egyetemi docens
Haig Zsolt
(2018.03.29-től)
PhD katonai műszaki tudományok Nemzeti Közszolgálati Egyetem, egyetemi tanár
Horváth Béla
(2018.03.29-től)
CSc agrárműszaki tudományok, gépészeti tudományok Eötvös Loránd Tudományegyetem, professor emeritus
Hórvölgyi Zoltán
(2018.03.29-től)
DSc kémiai tudományok Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, egyetemi tanár
Johanyák Zsolt Csaba
(2018.03.29-től)
PhD informatikai tudományok  Neumann János Egyetem, egyetemi tanár
Viktor Patrik
(2023.12.15-tól)
Óbudai Egyetem, Doktoranduszok Országos Szövetsége által delegált
Kovács Attila József
(2018.03.29-től)
PhD agrárműszaki tudományok, anyagtudományok és technológiák Széchenyi István Egyetem, egyetemi docens
Medvegy Gabriella
(2019.02.01-től)
DLA építőművészet Pécsi Tudományegyetem, egyetemi tanár
Mucsi Gábor
(2021.01.29-től)
PhD földtudományok
anyagtudományok és technológiák
Miskolci Egyetem, egyetemi tanár
Nemcsics Ákos
(2018.03.29-től)
DSc anyagtudományok és technológiák Óbudai Egyetem, egyetemi tanár
Németh Péter
(2018.03.29-től)
PhD közlekedés- és járműtudományok Széchenyi István Egyetem, egyetemi docens
Paál György
(2020.10.30-tól)
DSc gépészeti tudományok Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, egyetemi tanár
Perényi Tamás
(2018.03.29-től)
DLA építészmérnöki tudományok Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, egyetemi docens
Rajnai Zoltán
(2018.03.29-től)
PhD hadtudományok, katonai műszaki tudományok Óbudai Egyetem, egyetemi tanár
Turmezei Péter Balázs
(2022.07.08-tól)
PhD informatikai tudományok Siemens Hungary Zrt, Budapest, Kutatási és Fejlesztési Igazgató
Vályi Nagy Dávid István
(2023.02.24-től)
Széchenyi István Egyetem Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája delegált
Művészeti Bizottság2023-03-24T12:03:12+00:00

Bizottsági tagok

Név Fokozat/cím/tagság Szakterület Munkahely, beosztás
Tóth Péter elnök
(2018.03.29-től)
MMA tag zeneművészet Szegedi Tudományegyetem, egyetemi tanár
Lakner Tamás társelnök
(2018.03.29-től)
DLA zeneművészet Pécsi Tudományegyetem, egyetemi tanár
Baki Péter
(2021.07.16-től)
PhD művészettudomány Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, egyetemi docens
Dévényi Sándor
(2018.03.29-től)
DLA építészmérnöki tudományok Pécsi Tudományegyetem, professor emeritus
Dobozy Borbála
(2020.09.25-től)
zeneművészet Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, egyetemi tanár
Golden Dániel
(2019.09.13-tól)
PhD irodalom- és kultúratudományok, színházművészet Színház- és Filmművészeti Egyetem, egyetemi adjunktus
Gorka-Focht Máté
(2022.11.18-tól)
Moholy-Nagy Művészeti Egyetem, Doktoranduszok Országos Szövetsége által delegált
Kisfaludy Márta
(2018.03.29-től)
DLA iparművészet Óbudai Egyetem, egyetemi tanár
Koós Pál
(2018.03.29-től)
DLA iparművészet Moholy-Nagy Művészeti Egyetem, egyetemi tanár
Markó Balázs
(2018.03.29-től)
DLA építőművészet Soproni Egyetem, egyetemi tanár
Nátyi Róbert
(2019.05.31-től)
képzőművészet, művészettörténeti és művelődéstörténeti tudományok Szegedi Tudományegyetem, egyetemi docens
Tamás Orsolya
(2023.03.24-től)
Színház- és Filmművészeti Egyetem Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája delegált
Tari János
(2018.03.29-től)
PhD film- és videoművészet, multimédia-művészet, művészettudomány Károli Gáspár Református Egyetem, egyetemi docens
Vargha Balázs
(2022.12.16-tól)
DLA multimédia-művészet Moholy-Nagy Művészeti Egyetem, intézetigazgató, egyetemi docens
Orvos- és Egészségtudományi Bizottság2023-03-24T12:13:44+00:00

Bizottsági tagok

Név Fokozat/cím/tagság Szakterület Munkahely, beosztás
Mátyus László
elnök (2021.09.17-től)
DSc elméleti orvostudományok Debreceni Egyetem, egyetemi tanár
Kovács L. Gábor
társelnök (2018.03.29-től)
MTA rendes tag egészségtudományok, klinikai orvostudományok Pécsi Tudományegyetem, egyetemi tanár
Kaposi András
(2018.03.29-től)
CSc biológiai tudományok, elméleti orvostudományok Semmelweis Egyetem, egyetemi docens
Koós Gábor
(2023.03.24-től)
Semmelweis Egyetem Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája delegált
Álmos Péter Zoltán

(2022.07.08-tól)
PhD klinikai orvostudományok Magyar Orvosi Kamara, Budapest, alelnök
Balázs Margit
(2018.03.29-től)
DSc egészségtudományok, elméleti orvostudományok Debreceni Egyetem, egyetemi tanár
Balogh Zoltán
(2018.04.27-től)
PhD egészségtudományok Semmelweis Egyetem, főiskolai tanár
Boros Mihály
(2018.03.29-től)
DSc elméleti orvostudományok, klinikai orvostudományok Szegedi Tudományegyetem, egyetemi tanár
Ficzere Andrea
(2022.07.08-tól)
PhD egészségtudományok Semmelweis Egyetem Uzsoki Utcai Kórház főigazgató
Figler Mária
(2018.03.29-től)
PhD egészségtudományok, klinikai orvostudományok Pécsi Tudományegyetem, egyetemi tanár
Gerber Gábor
(2018.03.29-től)
CSc biológiai tudományok, elméleti orvostudományok Semmelweis Egyetem, egyetemi docens
Gyulai Rolland
(2018.03.29-től)
DSc klinikai orvostudományok Pécsi Tudományegyetem, egyetemi tanár
Hohmann Judit
(2018.03.29-től)
MTA levelező tagja gyógyszerészeti tudományok Szegedi Tudományegyetem, egyetemi tanár
Horváth Judit
(2018.03.29-től)
PhD elméleti orvostudományok Pécsi Tudományegyetem, egyetemi docens
Kemény Lajos
(2018.03.29-től)
DSc klinikai orvostudományok Szegedi Tudományegyetem, egyetemi tanár
Madarász Emília
(2018.03.29-től)
DSc biológiai tudományok Semmelweis Egyetem professzor emerita
Müller Veronika
(2021.12.17-től)
DSc klinikai orvostudományok Semmelweis Egyetem, egyetemi tanár
Nagy Zoltán Zsolt
(2018.03.29-től)
DSc egészségtudományok, klinikai orvostudományok Semmelweis Egyetem, egyetemi tanár
Panyi György
(2018.04.27-től)
DSc biológiai tudományok, elméleti orvostudományok Debreceni Egyetem, egyetemi tanár
Polgár Csaba
(2018.03.29-től)
DSc egészségtudományok Semmelweis Egyetem, egyetemi tanár
Sáry Gyula
(2020.04.24-től)
DSc elméleti orvostudományok Szegedi Tudományegyetem egyetemi tanár
Szilágyi András
(2021.03.26-tól)
Debreceni Egyetem Doktoranduszok Országos Szövetsége delegált
Szűcs Péter
(2018.03.09-től)
PhD biológiai tudományok Debreceni Egyetem, egyetemi docens
Sporttudományi Bizottság2023-12-05T15:56:28+00:00

Bizottsági tagok

Név Fokozat/cím/tagság Szakterület Munkahely, beosztás
Balogh László
elnök (2021.09.17-től)
tag (2016. február 16-tól)
PhD sporttudományok Debreceni Egyetem, egyetemi tanár
Ács Pongrác
társelnök
(2022.10.21-től)
PhD egészségtudományok, sporttudományok Pécsi Tudományegyetem, egyetemi tanár
Bácsné Bába Éva
(2018.04.27-től)
PhD sporttudományok, gazdálkodás- és szervezéstudományok Debreceni Egyetem, egyetemi tanár
Bárdos György
(2022.03.25-től)
DSc sporttudományok Eötvös Loránd Tudományegyetem, professzor emeritus
Gáldiné Gál Andrea
(2022.03.25-től)
PhD sporttudományok Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem, egyetemi docens
Hamar Pál
(2018.04.27-től)
DSc neveléstudományok, sporttudományok Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem ,  egyetemi tanár
Ihász Ferenc
(2018.04.27-től)
PhD egészségtudományok, sporttudományok  Eötvös Loránd Tudományegyetem,  egyetemi tanár
Lengyel Csaba Attila
(2018.04.27-től)
PhD elméleti orvostudományok, klinikai orvostudományok Szegedi Tudományegyetem, egyetemi tanár
Molnár Dániel
(2019.04.26-tól)
Debreceni Egyetem Doktoranduszok Országos Szövetsége által delegált
Rétsági Erzsébet
(2018.04.27-től)
CSc sporttudományok Pécsi Tudományegyetem, Egészségtudományi Kar címzetes egyetemi tanár
Társadalomtudományi Bizottság2022-10-12T12:05:13+00:00

Bizottsági tagok

Név Fokozat/cím/tagság Szakterület Munkahely, beosztás
Stipta István
elnök (2019.07.22-tól) tag (2010.02.01-től)
DSc állam- és jogtudományok Károli Gáspár Református Egyetem, egyetemi tanár
Gazdag Ferenc
társelnök (2018.03.29-től)
DSc politikatudományok Nemzeti Közszolgálati Egyetem, egyetemi tanár
Mezey Barna
társelnök (2019.07.22-tól)
DSc állam- és jogtudományok Eötvös Loránd Tudományegyetem, egyetemi tanár
Aczél Petra
(2018.03.29-től)
PhD , média-és kommunikációs tudományok, Moholy-Nagy Művészeti Egyetem, egyetemi tanár
Balázs Zoltán
(2018.03.29-től)
DSc politikatudomány Budapesti Corvinus Egyetem, egyetemi tanár
Bándi Gyula
(2018.03.29-től)
DSc állam- és jogtudományok Pázmány Péter Katolikus Egyetem, egyetemi tanár
Barabás Andrea Tünde
(2019.07.22-tól)
CSc állam- és jogtudományok Nemzeti Közszolgálati Egyetem, egyetemi tanár
Csanády Márton
(2018.03.29-től)
PhD multidiszciplináris társadalomtudományok Károli Gáspár Református Egyetem, kommunikációs és kutatási igazgató, Budapesti Metropolitan Egyetem, főiskolai tanár
Csoba Judit
(2018.03.29-től)
PhD szociológiai tudományok Debreceni Egyetem, egyetemi tanár
Dallmann Kristóf
(2020.10.30-tól)
Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája által delegált
Hamza Gábor
(2018.03.29-től)
MTA rendes tag állam- és jogtudományok Eötvös Loránd Tudományegyetem, egyetemi tanár
Horváth Miklós
(2018.03.29-től)
DSc hadtudományok Károli Gáspár Református Egyetem, egyetemi tanár
Koller Boglárka
(2019.07.22-tól)
PhD politikatudományok Nemzeti Közszolgálati Egyetem, egyetemi tanár
Makó Csaba
(2020.12.18-től)
DsC közgazdaságtudományok, szociológiai tudományok Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, professor emeritus
Nemes László
(2018.07.20-tól)
Eötvös Loránd Tudományegyetem Doktoranduszok Országos Szövetsége által delegált
Polyák Gábor
(2019.07.22-tól)
PhD állam- és jogtudományok, média-és kommunikációs tudományok Eötvös Loránd Tudományegyetem, egyetemi docens
Szabó Miklós
(2019.07.22-tól)
CSc állam- és jogtudományok Miskolci Egyetem, professor emeritus
Szomora Zsolt
(2019.07.22-tól)
PhD állam- és jogtudományok Szegedi Tudományegyetem, egyetemi tanár
Természettudományi Bizottság2023-03-24T12:15:47+00:00

Bizottsági tagok

Név Fokozat/cím/tagság Szakterület Munkahely, beosztás
Kiss L. László elnök
(2018.03.29-től)
MTA rendes tag fizikai tudományok Magyar Tudományos Akadémia Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont; Konkoly-Thege Miklós Csill. Int., igazgató; Eötvös Loránd Tudományegyetem, címzetes egyetemi tanár
Szunyogh László társelnök
(2018.03.29-től)
DSc fizikai tudományok Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, egyetemi tanár
Balogh Márton
(2022.07.08-tól)
Pécsi Tudományegyetem, Doktoranduszok Országos Szövetsége által delegált
Berente Zoltán
(2020. 05.22-től)
PhD kémiai tudományok Pécsi Tudományegyetem, egyetemi docens
Gácser Attila
(2022.12.16-tól)
DSc biológiai tudományok Szegedi Tudományegyetem, egyetemi tanár
Gát György
(2018.03.29-től)
DSc matematika- és számítástudományok Debreceni Egyetem, egyetemi tanár
Geresdi István
(2018.03.29-től)
DSc földtudományok Pécsi Tudományegyetem, egyetemi tanár
Hoffmann Miklós
(2018.03.29-től)
DSc informatikai tudományok, matematika- és számítástudományok Eszterházy Károly Katolikus Egyetem, egyetemi tanár
Jelasity Márk
(2018.03.29-től)
DSc informatikai tudományok, matematika- és számítástudományok Szegedi Tudományegyetem, egyetemi tanár
Kotschy András
(2022.12.16-tól)
DSc kémiai tudományok Servier Kutatóintézet ZRt, kutatóprofesszor, intézetigazgató
Kun Ferenc
(2018.03.29-től)
DSc fizikai tudományok Debreceni Egyetem, egyetemi tanár
Liker András
(2019.12.13-tól)
PhD biológiai tudományok, környezettudományok Pannon Egyetem, egyetemi tanár
Pálfy József
(2018.03.29-től)
MTA levelező tag földtudományok Eötvös Loránd Tudományegyetem, egyetemi tanár
Posta Katalin
(2018.03.29-től)
DSc biológiai tudományok Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, egyetemi tanár
Skodáné Földes Rita
(2018.03.29-től)
DSc kémiai tudományok Pannon Egyetem, egyetemi tanár
Tarczay György
(2018.03.29-től)
DSc kémiai tudományok Eötvös Loránd Tudományegyetem, egyetemi tanár
Tepliczky Csenge Éva
(2023.03.24-től)
Debreceni Egyetem Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája delegált
Tóth Ágota
(2018.03.29-től)
DSc kémiai tudományok Szegedi Tudományegyetem, egyetemi tanár
Török Péter
(2018.03.29-től)
DSc környezettudományok Debreceni Egyetem, egyetemi tanár

További bizottságok

Állandó (az adott ciklus időtartamára felkért) külső szakértők a MAB egyes tudományági bizottságainak tagjai, s további szakértőket kér fel a MAB eseti jelleggel, pl. látogató bizottságokba, szaklétesítési és szakindítási kérelmek, egyetemi tanári pályázatok, stb. véleményezésére.

Doktori Akkreditációs Kollégium2023-01-27T14:01:05+00:00
Név Fokozat/cím Tudományterület/tudományág Munkahely, beosztás
Buday László (elnök) (2020.01.01-től) MTA rendes tag természettudományok/biológia Természettudományi Kutatóközpont, főigazgató, SE egyetemi tanár
Kiss. L. László (társelnök) (2020.01.01-től) MTA rendes tag természettudományok/fizika Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont, főigazgató, ELTE címzetes egyetemi tanár
Béres Tamás (2020.01.24-től) PhD, habilitáció hittudományok EHE egyetemi tanár
Csernoch László (2023.01.27-től) MTA doktora biológiai tudományok Debreceni Egyetem, tudományos rektorhelyettes, egyetemi tanár, az ODT tiszteletbeli elnöke
Kollár László (2019.10.15-től) MTA rendes tag műszaki tudományok/építőmérnöki tudományok BME egyetemi tanár
Mekis D. János (2019.10.15-től) PhD, habilitáció bölcsészettudományok/irodalom- és kultúratudományok PTE egyetemi docens
Miskolciné Mikáczó Andrea (2020.11.27-től) PhD társadalomtudományok/gazdálkodás- és szervezéstudományok MATE egyetemi docens
Musinszki Zoltán (2020.11.27-től) PhD társadalomtudományok/gazdálkodás- és szervezéstudományok ME egyetemi docens
Nemes László (2019.10.15-től) bölcsészettudományok/irodalom- és kultúratudományok ELTE doktorandusz
Primecz Henriett (2020.01.24-től) PhD társadalomtudományok/gazdálkodás- és szervezéstudományok BCE egyetemi tanár
Smuk Péter (2021.02.26-tól) PhD, habilitáció társadalomtudományok/állam- és jogtudományok NKE egyetemi tanár
Széll Márta (2022.07.08-tól) DSc orvos- és egészségtudományok/klinikai orvostudományok SZTE egyetemi tanár
Szentpéteri Márton (2019.10.15-től) PhD, habilitáció bölcsészettudományok/művészettörténeti és művelődéstörténeti tudományok; művészettudomány MOME egyetemi tanár
Varga László (2022.07.08-tól) DSc, habilitáció agrártudományok/élelmiszertudományok/élelmiszer-mikrobiológia SZE egyetemi tanár
Wopera Zsuzsa (2019.10.15-től) PhD társadalomtudományok/állam- és jogtudományok ME egyetemi tanár
Egyetemi Tanári Kollégium2023-12-11T10:55:32+00:00
Név Fokozat/cím Bizottság Munkahely, beosztás
Kiss L. László
(elnök)(2021.10.15-től)
MTA rendes tag Természettudományi Bizottság Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont, főigazgató, kutatóprofesszor
Mátyus László
(társelnök)(2023.11.20-tól)
DSc Orvos- és Egészségtudományi Bizottság Debreceni Egyetem, egyetemi tanár
Bakacsi Gyula
(2019.10.15-től)
CSc Gazdaságtudományi Bizottság Budapesti Gazdasági Egyetem, egyetemi tanár
Balogh László
(2021.09.17-től)
PhD Sporttudományi Bizottság Debreceni Egyetem, egyetemi tanár / Pécsi Tudományegyetem, DI 171
Csépe Valéria
(2019.10.15-től)
MTA rendes tag a MAB elnöke Természettudományi Kutatóközpont kutatóprofesszor,  Pannon Egyetem, egyetemi tanár
Károly Krisztina
(2019.10.15-től)
DSc Bölcsészettudományi Bizottság Eötvös Loránd Tudományegyetem, egyetemi tanár
Kóczy T. László
(2019.10.15-től)
DSc Műszaki Tudományi Bizottság Széchenyi István Egyetem, egyetemi tanár
Seszták István
(2019.10.15-től)
PhD Hittudományi Bizottság Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola, főiskolai tanár
Stipta István
(2019.10.15-től)
DSc Társadalomtudományi Bizottság Károli Gáspár Református Egyetem, egyetemi tanár
Tóth Péter
(2019.10.15-től)
MMA rendes tag Művészeti Bizottság Szegedi Tudományegyetem, egyetemi tanár
Hittudományi Kollégium2023-10-02T15:32:47+00:00

Kollégiumi tagok

Név Fokozat/cím/tagság Szakterület Munkahely, beosztás
Seszták István elnök
(2018.03.29-től)
PhD hittudományok Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola, főiskolai tanár
Bodó Sára társelnök
(2018.03.29-től)
PhD hittudományok Debreceni Református Hittudományi Egyetem, egyetemi docens
Bagyinszki Péter Ágoston(2022.10.21-től) PhD hittudomány Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola, főiskolai docens
Birher Nándor Máté (2022.03.25-től) PhD filozófiai tudományok Pázmány Péter Katulikus Egyetem, egyetemi tanár
Biró Tamás (2022.10.21-től) PhD vallástudomány Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem, rektorhelyettes, egyetemi docens
Incze Katalin Hajnalka (2023.03.24-től) Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája delegált
Kustár Zoltán (2022.10.21-től) PhD hittudomány Debreceni Református Hittudományi Egyetem, tanszékvezető, egyetemi tanár
Novák István (2022.10.21-től) PhD hittudomány Eszterházy Károly Katolikus Egyetem, rektorhelyettes, egyetemi docens
Pap Ferenc
(2018.03.29-től)
PhD hittudományok Károli Gáspár Református Egyetem, egyetemi tanár
Racs Csaba
(2018.03.29-től)
PhD hittudományok Egri Hittudományi Főiskola, főiskolai docens
Takáts István
(2018.03.29-től)
PhD hittudományok, vallástudományok Veszprémi  Érseki Hittudományi Főiskola, főiskolai tanár
Thorday Attila
(2022.11.18-tól)
PhD hittudományok Gál Ferenc Egyetem, főiskolai tanár
Tóth-Soma László
(2018.03.29-től)
PhD filozófiai tudományok, hittudományok, vallástudományok Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola,  főiskolai tanár
Ungvári Csaba
(2018.03.29-től)
hittudományok Pünkösdi Teológiai Főiskola, főiskolai docens
Varga Szabolcs
(2018.03.29-től)
PhD vallástudományok Pécsi Hittudományi Főiskola, Egyháztörténelem Tanszék, Pécsi Egyháztörténeti Intézet, főiskolai docens, tanszékvezető, tudományos munkatárs
Vincze Krisztián
(2018.03.29-től)
PhD filozófiai tudományok Pázmány Péter Katolikus Egyetem, egyetemi docens
Jogi Bizottság2021-06-07T12:24:36+00:00
Név Fokozat/cím/tagság Szakterület Munkahely, beosztás
Hamza Gábor
elnök
MTA rendes tag állam- és jogtudományok Eötvös Loránd Tudományegyetem, egyetemi tanár
Görög Márta társelnök PhD állam- és jogtudományok Szegedi Tudományegyetem, egyetemi tanár
Berke Gyula PhD állam- és jogtudományok Pécsi Tudományegyetem, egyetemi docens
Boóc Ádám PhD állam- és jogtudományok Károli Gáspár Református Egyetem, egyetemi docens
Halmai Péter MTA levelező tag gazdálkodás- és szervezéstudományok, közgazdaságtudományok, regionális tudományok Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, egyetemi tanár / Nemzeti Közszolgálati Egyetem , egyetemi tanár
Horváth István PhD állam- és jogtudományok Eötvös Loránd Tudományegyetem, egyetemi docens
Kiss György MTA levelező tag állam- és jogtudományok Pécsi Tudományegyetem, egyetemi tanár/ Nemzeti Közszolgálati Egyetem, egyetemi tanár
Stipta István DSc állam- és jogtudományok Károli Gáspár Református Egyetem, egyetemi tanár
Multidiszciplináris Bizottság2021-04-15T11:31:13+00:00

A Multidiszciplináris Bizottság azokat a szaklétesítési, szakindítási ügyeket tárgyalja, amelyek kettőnél több szakbizottsághoz tartozó tudományterületet, tudományágat érintenek.

A Multidiszciplináris Bizottság állandó tagjai

Név Fokozat/cím/tagság Szakterület Munkahely, beosztás
Mezey Barna
elnök
(2020. 07.24-től)
DSc állam-és jogtudományok Eötvös Loránd Tudományegyetem, egyetemi tanár / Széchenyi István Egyetem, egyetemi tanár
Török Péter
társelnök
(2020.07.24-től)
DSc környezettudományok Debreceni Egyetem, egyetemi docens
Zelenák Márk
hallgatói tag
(2021.02.26-tól)
Budapesti Gazdasági Egyetem, hallgató

A bizottság további tagjaira a beérkező ügyek alapján minden egyes tárgyalandó ügyhöz a szakbizottságok elnökei jelölnek ki bizottságonként két-két főt.

Pedagógusképzési Bizottság2023-02-28T16:33:06+00:00

Bizottsági tagok

Név Fokozat/cím/tagság Szakterület Munkahely, beosztás
Podráczky Judit elnök
(2018.03.29-től)
PhD neveléstudományok Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem egyetemi docens
Benedek András társelnök
(2018.03.29-től)
DSc neveléstudományok Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, egyetemi tanár
Bérczes Luca
(2023.02.24-től)
    Eötvös Loránd Tudományegyetem Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája delegált
Chrappán Magdolna
(2018.03.29-től)
PhD neveléstudományok Debreceni Egyetem, főiskolai docens
Cseh Sándor
(2018.03.29-től)
PhD neveléstudományok Széchenyi István Egyetem, főiskolai tanár
Dinnyés Katalin Julianna
(2022.11.18-tól)
    Pécsi Tudományegyetem, Doktoranduszok Országos Szövetsége által delegált
Fűzfa Balázs
(2019.11.15-től)
PhD irodalom-és kultúratudományok Eötvös Lóránd Tudományegyetem, egyetemi docens
Híves-Varga Aranka
(2018.03.29-től)
PhD neveléstudományok Pécsi Tudományegyetem, egyetemi docens
Homonnay Zoltán
(2018.03.29-től)
DSc kémiai tudományok Eötvös Loránd Tudományegyetem, egyetemi tanár
Illés Anikó
(2018.03.29-től)
PhD  neveléstudományok, pszichológiai tudományok Moholy-Nagy Művészeti Egyetem, egyetemi docens
Józsa Krisztián
(2018.03.29-től)
PhD neveléstudományok Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, egyetemi tanár
Kurucz György
(2018.03.29-től)
CSc történelemtudományok Károli Gáspár Református Egyetem, egyetemi tanár
Munkácsy Ferenc
(2022.07.08-tól)
CSc   Új Munkaügyi Szemle, Budapest, szerkesztőbizottsági elnök
Papp Gabriella
(2018.03.29-től)
PhD neveléstudományok Eötvös Loránd Tudományegyetem, főiskolai tanár
Révész György
(2018.03.29-től)
PhD pszichológiai tudományok Pécsi Tudományegyetem, címzetes egyetemi tanár
Smuta Attila
(2018.03.29-től)
DLA zeneművészet Károli Gáspár Református Egyetem, főiskolai tanár
Szabó Ildikó
(2022.07.08-tól)
PhD neveléstudományok Petőfi Sándor Katolikus Általános Iskola és Óvoda, Kecskemét, Igazgató
Thiel Katalin
(2018.03.29-től)
PhD filozófiai tudományok Eszterházy Károly Katolikus Egyetem, professor emeritus
Programakkreditációs Kollégium2023-09-12T08:36:18+00:00

Kollégiumi tagok

Név Fokozat/cím/tagság Szakterület Munkahely, beosztás
Abonyi János
társelnök (2021.03.26-től)
DSc bio, környezet- és vegyészmérnöki tudományok, informatika tudományok Pannon Egyetem, egyetemi tanár
Bán Ágnes
(2021.01.29-től)
klinikai orvostudományok Pécsi Tudományegyetem, egyetemi docens
Bognár József
(2021.01.29-től)
PhD egészségtudományok, neveléstudományok, sporttudományok Eszterházy Károly Katolikus Egyetem, egyetemi tanár
Borbély Csaba
(2021.03.26-től)
PhD élelmiszertudományok, gazdálkodás- és szervezéstudományok Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Kaposvári Campus
Csoba Judit
(2021.01.29-től)
PhD szociológiai tudományok Debreceni Egyetem, egyetemi tanár
Dúll Andrea
(2021.01.29-től)
DSc média-és kommunikációs tudományok, pszichológiai tudományok Eötvös Loránd Tudományegyetem, egyetemi tanár, BME
Figler Mária
(2021.01.29-től)
PhD egészségtudományok, élelmiszertudományok, klinikai orvostudományok, Klinikai dietetika és táplálkozástudomány Pécsi Tudományegyetem, egyetemi tanár
Jármai Károly
(2021.01.29-től)
DSc építőmérnöki tudományok, gépészeti tudományok Miskolci Egyetem, egyetemi tanár
Jakab Gábor
(2021.01.29-től)
PhD biológiai tudományok, környezettudományok Pécsi Tudományegyetem, egyetemi tanár
Józsa Krisztián
(2021.01.29-től)
PhD neveléstudományok Szegedi Tudományegyetem, egyetemi tanár, Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem
Kutnyánszky Csaba
(2021.03.26-től)
DLA zeneművészet Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, egyetemi tanár
Pató Viktória Lilla
(2021.02.26-től)
Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi kar, Doktoranduszok Országos Szövetsége, alelnök
Pődör Dóra
(2021.01.29-től)
PhD nyelvtudományok Károli Gáspár Református Egyetem, egyetemi docens
Rácsok Gabriella
(2021.01.29-től)
PhD hittudományok  Sárospataki Református Teológiai Akadémia, főiskolai docens
Rosta Gergely
(2021.01.29-től)
PhD szociológiai tudományok Pázmány Péter Katolikus Egyetem, egyetemi docens
Stratégiai és Minőségfejlesztési Bizottság2023-03-08T10:37:41+00:00
Név Fokozat/cím/tagság Szakterület Munkahely, beosztás
Kovács Melinda
elnök (2020.11.27-től)
MTA rendes tag állatorvosi tudományok, állattenyésztési tudományok Szent István Egyetem, egyetemi tanár
Bakacsi Gyula

(2020.11.27-től)

CSc gazdálkodás- és szervezéstudományok Budapesti Gazdasági Egyetem, egyetemi tanár; Eötvös Loránd Tudományegyetem, egyetemi tanár
Berács József

(2020.11.27-től)

Dsc gazdálkodás- és szervezéstudományok Budapesti Corvinus Egyetem, egyetemi tanár
Bodorkós László

(2020.11.27-től)

informatikai tudományok, neveléstudományok Soproni Egyetem (korábban Nyugat-magyarországi Egyetem), nyugalmazott egyetemi főtanácsos
Csizmadia Tibor

(2020.11.27-től)

PhD gazdálkodás- és szervezéstudományok Pannon Egyetem, egyetemi docens
Hervainé Szabó Gyöngyvér

(2020.11.27-től)

CSc gazdálkodás- és szervezéstudományok, művészetmenedzsment, politikatudományok, regionális tudományok, szociológiai tudományok Kodolányi János Egyetem, főiskolai tanár
Kiss L. László

(2020.11.27-től)

MTA rendes tag fizikai tudományok MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Konkoly-Thege Miklós Csill. Int., igazgató
Kováts Gergely

(2020.11.27-től)

PhD gazdálkodás- és szervezéstudományok Budapesti Corvinus Egyetem, egyetemi docens
Makó Csaba

(2020.11.27-től)

DsC közgazdaságtudományok Szent István Egyetem/Nemzeti Közszolgálati Egyetem, professor emeritus, MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Társadalmi Integráció és Társadalompolitikai Osztály, kutató professzor
Figler Mária

(2020.11.27-től)

PhD egészségtudományok Pécsi Tudományegyetem, egyetemi tanár
Mezey Barna

(2020.11.27-től)

DSc állam- és jogtudományok Eötvös Loránd Tudományegyetem, egyetemi tanár / Széchenyi István Egyetem, egyetemi tanár
Murai László

(2020.11.27-től)

HÖOK, elnök
Pónusz Róbert

(2020.11.27-től)

DOSZ, elnökhelyettes
Sepsi Enikő

(2020.11.27-től)

PhD irodalom- és kultúratudományok, média-és kommunikációs tudományok, művészettudomány, színházművészet Károli Gáspár Református Egyetem, intézetvezető egyetemi tanár, Benda Kálmán Bölcsészet- és Társadalomtudományi Szakkollégium igazgatója
Dr. Tolnai Ágnes
(2023. 02.24-től)
PhD közgazdaságtudományok Károli Gáspár Református Egyetem, egyetemi docens
Vilmányi Márton

(2020.11.27-től)

PhD gazdálkodás- és szervezéstudományok Szegedi Tudományegyetem, egyetemi docens
Felügyelő bizottság2021-09-06T12:40:27+00:00

Bizottsági tagok

Név

Fokozat/cím/tagság

Munkahely, beosztás

Delegáló

Veresné dr. Somos Mariann Kandidátus (CSc)

Miskolci Egyetem,

Miskolc, Egyetemváros 3515;

Dékán

EMMI
Dr. Török Ádám MTA rendes tag

Magyar Tudományos Akadémia

Budapest, Széchenyi István tér 9. 1051; Főtitkár

MTA
Dr. Józsa János MTA rendes tag

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Budapest, Műegyetem rkp. 3. 1111; Rektor

MRK
Felülvizsgálati bizottság2020-11-09T12:11:34+00:00

Bizottsági tagok

Név

Szerep

Szerep kezdete

Szerep vége

Maróth Miklós elnök 2019-02-15
Császár Attila tag 2019-02-15
Nagy Zoltán tag 2019-02-15
Lakatos Péter Levente referens 2019-02-15
Stratégiai Tervezési Testület2023-09-28T16:07:40+00:00

Az STT feladata tanácsokat adni a MAB belső és külső minőségértékeléséhez és a MAB-ot tájékoztatni a minőségbiztosítás nemzetközi jó gyakorlatairól. Az STT az éves ülésén ajánlásokat tesz a MAB munkájának segítésére, amelyek teljesítéséről a MAB a következő évi ülésen beszámol. Az STT ezenfelül javaslatokat tehet nemzetközi szakértőkre, külföldi látogató bizottsági tagokra, illetve bírálókra

Név Munkahely, Beosztás
Dr. Christoph Grolimund igazgató, AAQ (Swiss Agency of Accreditation and Quality Assurance)
Dr. Guy Haug felsőoktatási tanácsadó, a Valenciai Egyetem oktatója
Dr. Padraig Walsh vezérigazgató, QQI (Quality and Qualifications Ireland)
Ronny Heintze igazgatóhelyettes, AQAS (Agency for Quality Assurance through Accreditation of Study Programmes)
Prof. Dr. Melita Kovačević a Zágrábi Egyetem professzora, korábbi rektorhelyettese, az Európai Egyetemek Szövetsége (EUA), Intézményi Értékelő Program (IEP) irányítóbizottságának tagja
Prof. Dr Marilena Maniaci az ANVUR (Italian National Agency for the Evaluation of Universities and Research Institutes) igazgatótanácsának tagja, a HCERES (High Council for the Evaluation of Research and Higher Education, France) elnökségi tagja
Magyar Tanácsadó Testület2023-02-15T09:47:57+00:00
Név Munkahely, Beosztás
Bojár Gábor
(2018.06.22-től)
Graphisoft SE, igazgatótanács elnök
Petényi István
(2021.02.26-tól)
evosoft Hungary Kft., ügyvezető igazgató
Háry András
(2018.06.22-től)
Autóipari Próbapálya Zala Kft., ügyvezető igazgató
Knáb Erzsébet
(2018.06.22-től)
Audi Hugaria, személyügyekért felelős ügyvezető igazgató
Szabó Gábor
(2018.06.22-től)
ELI-ALPS, ügyvezető
dr. Magyar Zita
(2021.11.26-tól)
Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal , igazgató
Dr. Németh Erzsébet
(2021.11.26-tól)
Állami Számvevőszék, elnök
Süle Katalin
(2021.11.26-tól)
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (Győrffy Balázs elnök úr delegáltjaként), általános agrárgazdasági ügyekért felelős országos alelnök
Dr. Kincses Gyula
(2021.11.26-tól)
Magyar Orvosi Kamara, elnök
Bihall Tamás
(2021.11.26-tól)
Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, oktatási és képzési ügyekért felelős alelnök
Horváth Péter
(2021.11.26-tól)
Nemzeti Pedagógus Kar, elnök
Dr. Mocsai Lajos
(2022.07.08-tól)
Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem, a Testnevelési Egyetemért Alapítvány kuratóriumi elnöke
 • Alapdokumentumok
 • Működési szabályzatok

A MAB alapítása óta tevékenyen vesz részt a felsőoktatás minőségbiztosításának nemzetközi eseményein és szervezeteiben, kiterjedt kapcsolatrendszert tart fent a nemzetközi minőségbiztosítás szereplőivel. Ennek révén része volt a „Bologna Folyamat” minőségbiztosítást érintő egyes elveinek, többek között az ESG (Európai Felsőoktatási Térség minőségbiztosításának standardjai és irányelvei) kialakításában.

A MAB tagja az ENQA-nak (Európai Felsőoktatási Minőségbiztosítási Szervezetek Szövetsége) annak 2002-es megalapítása óta. 2008 óta öt évenként aláveti magát a tagság feltételeként szabott, az ENQA által koordinált értékeléseknek, amelyek az ESG-nek való megfelelését vizsgálják. A MAB elnöke, főtitkára és több munkatársa rendszeresen vesznek részt az ENQA félévente megrendezett közgyűlésein és fórumain, szemináriumain, ahol az Európai Felsőoktatási Térség minőségbiztosítása tovább alakul.

A MAB egyes munkatársait többször választották be az ENQA elnökségébe, de részt vettek külföldi minőségbiztosítási szervezet értékelésében is. Az ESG-nek való megfelelés eredményeként a MAB 2018-ban jelentkezett és felvételt nyert az EQAR-ba (Európai Felsőoktatási Minőségbiztosítási Regiszter).

Alapító tagja a 2000 óta működő CEENQA-nak (Közép- és Kelet-Európai Minőségbiztosítási Szervezetek Hálózata), melynek titkársága 2016-ig a MAB-ban működött.

A MAB szintén alapítása óta aktívan vesz részt az EUA (Európai Egyetemek Szövetsége) keretei közt működtetett intézmény értékelési programjában (IEP), melynek elnökségi munkájában is többször közreműködött és rendszeresen meghívják egyes munkatársát nemzetközi látogatóbizottsági munkára.

A MAB működésére és eljárásrendjére vonatkozó jogszabályok

 • Törvények
 •  Kormányrendeletek
 • Miniszteri rendeletek
 • Képzési és kimeneti követelmények
 • Közhasznúsági jelentés 2022
 • Közhasznúsági jelentés 2021
 • Közhasznúsági jelentés 2020
 • Közhasznúsági jelentés 2019
 • Közhasznúsági jelentés 2018
 • Közhasznúsági jelentés 2017
 • Közhasznúsági jelentés 2016
2016 előtti közhasznúsági jelentések2019-11-12T14:19:21+00:00
 • Közhasznúsági jelentés 2015
 • Közhasznúsági jelentés 2014
 • Közhasznúsági jelentés 2013
 • Közhasznúsági jelentés 2012
 • Közhasznúsági jelentés 2011
 • Közhasznúsági jelentés 2010
 • Közhasznúsági jelentés 2009
 • Közhasznúsági jelentés 2008
 • Közhasznúsági jelentés 2007
 • Közhasznúsági jelentés 2006