+36 1 344 0314|titkarsag@mab.hu
MAB2021-10-18T11:12:30+00:00

A MAB

A MAB küldetésnyilatkozata

A Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság a felsőoktatásban folyó képzés, tudományos kutatás, művészeti alkotótevékenység tudományos minőségének ellenőrzését, biztosítását és értékelését elősegítő országos szakértői testület.

A MAB fő feladata Magyarország felsőoktatási intézményeiben a magas szintű oktatást támogató értékelő tevékenység, a képzés valamennyi szintjét és résztvevőjét támogató minőségbiztosítás. A MAB tevékenysége során figyelembe veszi a felsőoktatásra vonatkozó jogszabályokat, ellátja a számára előírt feladatokat, megfelel az ESG 2015 által rögzített kritériumoknak, és alkalmazza a MAB szakbizottsági és testületi munkája során kidolgozott objektív, komplex és korszerű szempontokat. A MAB tevékenységével erősíti a független működést, értékelő munkájában a nemzetközi sztenderdeknek megfelelő módszertant alkalmaz, fejleszt és/vagy adaptál. A MAB szakértői, akkreditációs, elemző és javaslattevő tevékenysége, követve a nemzetközi sztenderdekben rögzített értékelveket, objektív kritériumrendszerre épül, független, elfogulatlan, politikamentes. A MAB valamennyi tevékenységével törekszik a felsőoktatási intézmények belső minőségbiztosítási kultúrájának erősítésére, segítve ezzel a magyar felsőoktatás minőségének javítását, nemzetközi elismertségének növelését.

A MAB feladatainak ellátása során következetesen alkalmazza a minőségbiztosítás ESG 2015 kritériumait, az ENQA által követett értékeket; MAB stratégia

(1) átláthatóság: a MAB közzéteszi a döntéseit és elemzéseit megalapozó elveket, nyilvánosságra hozza állásfoglalásait, valamint a döntéseiben és elemzéseiben alkalmazott kritériumokat,

(2) függetlenség: a működési függetlenség a MAB minőségi munkáját és elismertségét, az intézményi függetlenség a felsőoktatási intézmények autonómiájának tiszteletben tartását és támogatását biztosítja,

(3) együttműködés: a MAB rendszeres konzultációt folytat a felsőoktatás szereplőivel, együttműködik a felsőoktatási szervezetekkel, valamint a minőségbiztosítás társintézményeivel, a területen mértékadó nemzetközi szervezetekkel,

(4) integritás: a MAB tevékenysége során feddhetetlen, igazságos, méltányos, pártatlan, objektív és professzionális módon jár el.

A MAB fő céljai:

 • A felsőoktatás érdekeltjeinek védelme a minőség tekintetében.
 • A felsőoktatási minőségjavítás támogatása.
 • Számadás a felsőoktatás minőségéről a kormányzat és az egész magyar társadalom számára.

A MAB minőséghitelesítést végez, azaz megvizsgálja, hogy egy adott intézmény vagy program megfelel-e a MAB által előre meghatározott és közzétett minőségi követelményeknek. Ha ez a megfelelés fennáll, akkor hitelesíti, “akkreditálja” a vizsgált intézményt vagy programot. Két fő tevékenységi köre tehát az intézmények, karok és programok akkreditációja.

A MAB egyéb tevékenységei között szerepel pl. az egyetemi tanári pályázatok véleményezése, az intézményi doktori és habilitációs szabályzatok véleményezése, állásfoglalás a felsőoktatás minőségét érintő különböző kérdésekben.

 • Az Európai Felsőoktatási Térség minőségbiztosításának standardjai és irányelvei
 • Szakmai beszámolók

Szervezeti felépítés

Testület2021-09-14T13:38:05+00:00

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 71. § (1) szerint a MAB-nak (Plénum) húsz tagja van. Kilenc tagot delegál a miniszter, kettő tagot a Magyar Tudományos Akadémia, egy tagot a Magyar Művészeti Akadémia, három tagot a Magyar Rektori Konferencia, kettő tagot a felsőoktatási intézményt fenntartó egyházi jogi személyek, egy tagot a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, egy tagot a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája, egy tagot a Doktoranduszok Országos Szövetsége. A testület tagjait az oktatásért felelős miniszter előterjesztésére a miniszterelnök bízza meg, hatéves időtartamra. A megbízás egy alkalommal meghosszabbítható. (A Doktoranduszok Országos Szövetsége által delegált tagot a miniszterelnök kettő évre bízza meg.) A tagoknak – a Doktoranduszok Országos Szövetsége delegált tag kivételével – tudományos fokozattal kell rendelkezniük. Nem lehet a MAB tagja, aki a Felsőoktatási Tervezési Testület tagja, rektor vagy kormánytisztviselő.

1993-as létrejötte óta a MAB elnökét a MAB adott ciklusra kinevezett tagjai maguk közül választották, titkos szavazással.

A nemzeti felsőoktatásról szóló évi CCIV. törvényrendelkezése szerint a 2012. március 1-től induló 6 éves ciklusban a MAB elnökének személyére a bizottság tagjai közül az oktatásért felelős miniszter és a Magyar Tudományos Akadémia elnöke tesz egyeztetett javaslatot. Az elnököt a miniszterelnök nevezi ki. A MAB elnöke 2016. június 1-től Csépe Valéria.

A Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság Testületének tagjai (2018. március 1-től)

Név Fokozat/cím/tagság Szakterület Munkahely, beosztás Delegáló
Csépe Valéria*
elnök (2018.03.01-től)
MTA rendes tagja kognitív pszichológia és idegtudomány TTK Agyi Képalkotó Központ, Pannon Egyetem MTA és EMMI Miniszter
Hamza Gábor
alelnök (2018.03.01-től)
MTA rendes tagja állam- és jogtudományok Eötvös Loránd Tudományegyetem, egyetemi tanár MTA
Bakacsi Gyula*
(2018.03.01-től)
CSc gazdálkodás- és szervezéstudományok Budapesti Gazdasági Egyetem, egyetemi tanár /  Eötvös Loránd Tudományegyetem, egyetemi tanár MRK
Buday László
(2019.09.13-tól)
MTA rendes tagja biológiai- és elméleti orvostudományok TTK Enzimológiai Intézet, igazgató, Semmelweis Egyetem, egyetemi tanár EMMI
Csanády Márton*
(2018.03.01-től)
PhD multidiszciplináris társadalomtudományok Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola, főiskolai tanár / Károli Gáspár Református Egyetem, kommunikációs és kutatási igazgató EMMI Miniszter
Dévényi Sándor
(2018.03.01-től)
DLA, MMA rendes tagja építészmérnöki tudományok Pécsi Tudományegyetem, prof. emeritus MMA
Gazdag Ferenc*
(2018.03.01-től)
DSc politikatudományok Nemzeti Közszolgálati Egyetem, egyetemi tanár MRK
Greiner István*
(2018.03.01-től)
CSc bio-, környezet- és vegyészmérnöki tudományok, gyógyszerészeti tudományok, kémiai tudományok Richter Gedeon Nyrt., kutatási igazgató MKIK
Károly Krisztina
(2018.03.01-től)
DSc nyelvtudományok Eötvös Loránd Tudományegyetem, egyetemi tanár EMMI Miniszter
Kiss L. László
(2018.03.01-től)
MTA rendes tagja fizikai tudományok MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Konkoly-Thege Miklós Csill. Int., igazgató MTA
Kóczy T. László*
(2018.03.01-től)
DSc informatikai tudományok, villamosmérnöki tudományok Széchenyi István Egyetem, egyetemi tanár MRK
Mezey Barna
(2018.03.01-től)
DSc állam- és jogtudományok Eötvös Loránd Tudományegyetem, egyetemi tanár / Széchenyi István Egyetem, egyetemi tanár EMMI Miniszter
Podráczky Judit
(2018.03.01-től)
PhD neveléstudományok Kaposvári Egyetem, egyetemi docens EMMI Miniszter
Sepsi Enikő
(2018.03.01-től)
PhD irodalom- és kultúratudományok, média-és kommunikációs tudományok, művészettudomány, színházművészet Károli Gáspár Református Egyetem, intézetvezető egyetemi tanár, Benda Kálmán Bölcsészet- és Társadalomtudományi Szakkollégium igazgatója Református egyház
Seszták István
(2018.03.01-től)
PhD hittudományok Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola, főiskolai tanár Katolikus egyház
Molnár Dániel Doktoranduszok Országos Szövetsége, elnök DOSZ
Tóth Péter
(2018.03.01-től)
MMA tag zeneművészet Szegedi Tudományegyetem, egyetemi tanár EMMI Miniszter
Kovács Péter Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája, elnökhelyettes HÖOK

Meghívottak

Név Fokozat/cím/tagság Szervezet
Bódis József
(2014.06.30-tól)
DSc ITM
Csernoch László
(2014.01.01-től)
DSc ODT
Dezső Tamás
(2019.03.11-től)
PhD FTT
Brassói Sándor PhD OH
Hankó Balázs PhD ITM
Borhy László MTA rendes tagja MRK

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 71. § (1) szerint a MAB-nak (Plénum) húsz tagja van. Kilenc tagot delegál a miniszter, kettő tagot a Magyar Tudományos Akadémia, egy tagot a Magyar Művészeti Akadémia, három tagot a Magyar Rektori Konferencia, kettő tagot a felsőoktatási intézményt fenntartó egyházi jogi személyek, egy tagot a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, egy tagot a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája, egy tagot a Doktoranduszok Országos Szövetsége. A testület tagjait az oktatásért felelős miniszter előterjesztésére a miniszterelnök bízza meg, hatéves időtartamra. A megbízás egy alkalommal meghosszabbítható. (A Doktoranduszok Országos Szövetsége által delegált tagot a miniszterelnök kettő évre bízza meg.) A tagoknak – a Doktoranduszok Országos Szövetsége delegált tag kivételével – tudományos fokozattal kell rendelkezniük. Nem lehet a MAB tagja, aki a Felsőoktatási Tervezési Testület tagja, rektor vagy kormánytisztviselő.

1993-as létrejötte óta a MAB elnökét a MAB adott ciklusra kinevezett tagjai maguk közül választották, titkos szavazással.

A nemzeti felsőoktatásról szóló évi CCIV. törvényrendelkezése szerint a 2012. március 1-től induló 6 éves ciklusban a MAB elnökének személyére a bizottság tagjai közül az oktatásért felelős miniszter és a Magyar Tudományos Akadémia elnöke tesz egyeztetett javaslatot. Az elnököt a miniszterelnök nevezi ki. A MAB elnöke 2016. június 1-től Csépe Valéria.

A Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság tagjai (2018. március 1-től)

Név, Fokozat/cím/tagság

 • Csépe Valéria* elnök (2018.03.01-től), az MTA rendes tagja
 • Hamza Gábor alelnök (2018.03.01-től), az MTA rendes tagja
 • Hunyady László alelnök (2018.03.01-től), az MTA rendes tagja
 • Bakacsi Gyula* (2018.03.01-től), CSc
 • Buday László (2019.09.13-tól), az MTA rendes tagja
 • Csanády Márton* (2018.03.01-től), PhD
 • Dévényi Sándor (2018.03.01-től)
 • Gazdag Ferenc* (2018.03.01-től), DSc
 • Greiner István* (2018.03.01-től), CSc
 • Károly Krisztina (2018.03.01-től), DSc
 • Kiss L. László (2018.03.01-től), az MTA levelező tagja
 • Kóczy T. László* (2018.03.01-től), DSc
 • Mezey Barna (2018.03.01-től), DSc
 • Podráczky Judit (2018.03.01-től), PhD
 • Sepsi Enikő (2018.03.01-től), PhD
 • Seszták István (2018.03.01-től), PhD
 • Sterbenz Tamás (2018.03.01-től), PhD
 • Szabó Péter (2019.01.01-től)
 • Tóth Péter (2018.03.01-től), MMA tag
 • Vámosi Péter (2018.03.01-től)

Meghívottak

Név, Fokozat/cím/tagság

 • Bódis József (2014.06.30-tól), DSc
 • Csernoch László (2014.01.01-től), DSc
 • Dezső Tamás (2019.03.11-től), PhD
 • Gloviczki Zoltán (2017.03.01-től), PhD
 • Horváth Zita (2017.06.01-től), PhD
 • Józsa János (2018.07.10-től), az MTA levelező tagja
Főtitkár2020-10-08T09:06:03+00:00

Dr. Kégler Ádám

Tudományterületi bizottságok

Agrártudományi Bizottság2021-09-16T13:07:11+00:00

Bizottsági tagok

Név Fokozat/cím/tagság Szakterület Munkahely, beosztás
Németh Tamás
elnök (2019.09.13-tól)
MTA rendes tag növénytermesztési és kertészeti tudományok Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani és Agrokémiai Intézet, kutatóprofesszor / Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, egyetemi tanár
Mézes Miklós
társelnök (2018.03.29-től)
MTA rendes tag állattenyésztési tudományok Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, egyetemi tanár
Tamás János társelnök
(tag 2018.07.20-tól, társelnök 2020.10.30-tól)
DSc földtudományok, környezettudományok, növénytermesztési és kertészeti tudományok, regionális tudományok Debreceni Egyetem, egyetemi tanár
Bánfalvi Zsófia
(2018.03.29-től)
DSc biológiai tudományok Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, tudományos tanácsadó
Cseh Sándor
(2018.03.29-től)
DSc állatorvosi tudományok Állatorvostudományi Egyetem, egyetemi tanár
Csóka György
(2018.03.29-től)
CSc erdészeti és vadgazdálkodási tudományok Soproni Egyetem Erdészeti Tudományos Intézet, tudományos tanácsadó
Faludi Gergely Károly
(2020.06.19-től)
Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, doktorandusz, doktorandusz hallgató
Helyes Lajos
(2018.03.29-től)
DSc növénytermesztési és kertészeti tudományok Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, egyetemi tanár
Hodúr Cecília
(2018.03.29-től)
DSc agrárműszaki tudományok, bio-, környezet- és vegyészmérnöki tudományok, élelmiszertudományok Szegedi Tudományegyetem, egyetemi tanár
Holb Imre
(2018.03.29-től)
DSc növénytermesztési és kertészeti tudományok Debreceni Egyetem, egyetemi tanár
Hullár István
(2018.03.29-től)
CSc állattenyésztési tudományok Állatorvostudományi Egyetem, egyetemi docens
Husvéth Ferenc
(2018.03.29-től)
DSc állattenyésztési tudományok Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, professor emeritus
Lakatos Ferenc
(2018.03.29-től)
CSc erdészeti és vadgazdálkodási tudományok Soproni Egyetem, egyetemi tanár
Pauk János
(2018.03.29-től)
DSc növénytermesztési és kertészeti tudományok Gabonakutató Nonprofit Közhasznú Kft., tudományos tanácsadó
Pepó Péter
(2018.03.29-től)
DSc növénytermesztési és kertészeti tudományok Debreceni Egyetem, egyetemi tanár
Schmidt Rezső
(2018.07.20-tól)
CSc növénytermesztési és kertészeti tudományok Széchenyi István Egyetem, egyetemi tanár
Simon László (2020.10.30-tól) DSc agrokémia, talajtan, környezetvédelem Nyíregyházi Egyetem, egyetemi tanár
Szakály Zoltán
(2018.07.20-tól)
CSc gazdálkodás- és szervezéstudományok Debreceni Egyetem, egyetemi tanár
Varga László
(2018.03.29-től)
DSc élelmiszertudományok Széchenyi István Egyetem, egyetemi tanár
Zelenák Dávid (2020.11.27-től) Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, egyetemi hallgató
Bölcsészettudományi Bizottság2021-11-29T08:21:32+00:00

Bizottsági tagok

Név Fokozat/cím/tagság Szakterület Munkahely, beosztás
Károly Krisztina
elnök (2018.03.29-től)
DSc nyelvtudományok Eötvös Loránd Tudományegyetem, egyetemi tanár
Benkő Elek
társelnök (2018.03.29-től)
MTA levelező tagja történelemtudományok és régészettudományok MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Régészeti Intézet
German Kinga
(2018.03.29-től)
PhD művészetmenedzsment, művészettörténeti és művelődéstörténeti tudományok Moholy-Nagy Művészeti Egyetem, egyetemi docens
Gyenge Zoltán
(2018.03.29-től)
DSc filozófiai tudományok Szegedi Tudományegyetem, egyetemi tanár
Horn Ildikó
(2018.03.29-től)
DSc történelemtudományok Eötvös Loránd Tudományegyetem, egyetemi tanár
Horváth János
(2018.03.29-től)
DSc pszichológiai tudományok MTA Természettudományi Kutatóközpont, Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet
Jancsó András
(2018.06.28-tól)
HÖOK elnöki megbízott, PTE doktorandusz hallgató, NKE egyetemi hallgató, tudományos segédmunkatárs
Keményfi Róbert
(2018.03.29-től)
DSc néprajz és kulturális antropológiai tudományok Debreceni Egyetem, egyetemi tanár
Kurdi Mária
(2018.12.14-től)
DSc irodalom- és kultúratudományok professor emerita
Lővei Pál
(2018.12.14-től)
DSc művészettörténeti és művelődéstörténeti tudományok MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Művészettörténeti Intézet, tudományos tanácsadó
Máté-Tóth András
(2018.03.29-től)
DSc filozófiai tudományok, nyelvtudományok, szociológiai tudományok, vallástudományok Szegedi Tudományegyetem, egyetemi tanár
Maticsák Sándor
(2018.03.29-től)
DSc nyelvtudományok Debreceni Egyetem, egyetemi tanár
Molnár György
(2018.04.27-től)
PhD informatikai tudományok, média-és kommunikációs tudományok, neveléstudományok Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, egyetemi docens
Németh T. Enikő
(2018.03.29-től)
DSc nyelvtudományok Szegedi Tudományegyetem, egyetemi tanár
Pató Viktória
(2019.10.11-től)
NKE doktorandusz hallgató, DOSZ Alelnök
Péley Bernadette
(2019.12.13-tól)
PhD pszichológiai tudományok Pécsi Tudományegyetem, egyetemi tanár
Pusztai Gabriella
(2018.04.27-től)
DSc neveléstudományok Debreceni Egyetem, egyetemi tanár
Sepsi Enikő
(2018.03.29-től)
PhD irodalom- és kultúratudományok, média-és kommunikációs tudományok, művészettudomány, színházművészet Károli Gáspár Református Egyetem, intézetvezető egyetemi tanár, Benda Kálmán Bölcsészet- és Társadalomtudományi Szakkollégium igazgatója
Somos Róbert (2020.07.24-től) filozófiai tudományok Pécsi Tudományegyetem, egyetemi tanár
Gazdaságtudományi Bizottság2021-08-30T06:51:36+00:00
Bizottsági tagok
Név Fokozat Szakterület Munkahely, beosztás
Bakacsi Gyula elnök

(2019.07.22-től)

CSc gazdálkodás- és szervezéstudományok Budapesti Gazdasági Egyetem, egyetemi tanár; Eötvös Loránd Tudományegyetem, egyetemi tanár
Fertő Imre társelnök

(2019. 07.22-től) 

DSc gazdálkodás- és szervezéstudományok, közgazdaságtudományok Kaposvári Egyetem, egyetemi tanár; Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Közgazdaságtudományi Intézet, tudományos tanácsadó
Dajnoki Krisztina  

(2019. 07.22-től) 

PhD emberi erőforrás menedzsment Debreceni Egyetem, egyetemi docens
Demeter Krisztina 

(2019. 07.22-től) 

DSc gazdálkodás- és szervezéstudományok, értékteremtő folyamatok menedzsmentje Budapesti Corvinus Egyetem, egyetemi tanár
Dobos Imre

(2019. 07.22-től) 

DSc gazdálkodás- és szervezéstudományok, közgazdaságtudományok Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, egyetemi tanár
Farkas Beáta 

(2019. 07.22-től) 

CSc közgazdaságtudományok Szegedi Tudományegyetem, egyetemi tanár
Horváth Mihály                                                  (2019.09.11-től) Eötvös Loránd Tudományegyetem, egyetemi hallgató
Kiss Kornélia                                                     

(2019. 07.22-től) 

PhD gazdálkodás- és szervezéstudományok, turizmus-vendéglátás Budapesti Corvnus Egyetem, egyetemi docens
Konczosné Szombathelyi Márta 

(2019. 07.22-től) 

PhD gazdálkodás- és szervezéstudományok, kommunikáció Széchenyi István Egyetem, egyetemi tanár
Losoncz Miklós                                                  

(2019. 07.22-től) 

DSc gazdálkodás- és szervezéstudományok, közgazdaságtudományok Budapesti Gazdasági Egyetem, egyetemi tanár
Ormos Mihály     

(2019. 07.22-től) 

PhD gazdálkodás- és szervezéstudományok, pénzügy és számvitel Eötvös Loránd Tudományegyetem, egyetemi tanár
Piskóti István               

(2019. 07.22-től) 

CSc, PhD gazdálkodás- és szervezéstudományok, marketing Miskolci Egyetem, egyetemi tanár
Rappai Gábor      

(2019. 07.22-től) 

DSc közgazdaságtudományok, gazdálkodás- és szervezéstudományok, pénzügy, ökonometria Pécsi Tudományegyetem, egyetemi tanár
Sándorné Kriszt Éva         

2019. 07.22-től) 

PhD közgazdaságtudományok, statisztika Budapesti Gazdasági Egyetem, egyetemi tanár
Szakos Judit       

(2019. 11.15-től) 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem, PhD-hallgató / Doktoranduszok Országos Szövetsége,  NKE főreferens
Szerb László    

(2019. 07.22-től)

DSc gazdálkodás- és szervezéstudományok Pécsi Tudományegyetem, egyetemi tanár
Tóth Tamás       

(2019. 07.22-től) 

PhD gazdaságfejlesztés, területfejlesztés, regionális gazdaságfejlesztés Szent István Egyetem, egyetemi tanár
Veres Zoltán  

(2019. 07.22-től) 

CSc gazdálkodás- és szervezéstudományok, marketing Pannon Egyetem, egyetemi tanár
Veresné Somosi Mariann   

(2019. 07.22-től) 

CSc gazdálkodás- és szervezéstudományok Miskolci Egyetem, egyetemi tanár
Hittudományi Bizottság2021-09-03T10:34:44+00:00

Bizottsági tagok

Név Fokozat/cím/tagság Szakterület Munkahely, beosztás
Seszták István
elnök (2018.03.29-től)
PhD hittudományok Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola, főiskolai tanár
Bodó Sára
társelnök (2018.03.29-től)
PhD hittudományok Debreceni Református Hittudományi Egyetem, egyetemi docens
Balázs Gábor
(2018.03.29-től)
PhD filozófiai tudományok Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem, egyetemi docens
Kapiller Bernadett Magdolna
(2021.02.26-tól)
Pázmány Péter Katolikus Egyetem (HÖOK)
Korányi András
(2018.03.29-től)
PhD hittudományok Evangélikus Hittudományi Egyetem, egyetemi tanár
Dr. Odrobina László
(2021.01.29-tól)
PhD SZTE Főiskolai tanár
Pap Ferenc
(2018.03.29-től)
PhD hittudományok Károli Gáspár Református Egyetem, egyetemi docens
Prém Alexandra
(2020.06.19-től)
Debreceni Református Hittudományi Egyetem, doktorandusz
Racs Csaba
(2018.03.29-től)
PhD hittudományok Egri Hittudományi Főiskola, adjunktus
Takáts István
(2018.03.29-től)
PhD történelemtudományok, vallástudományok Veszprémi  Érseki Hittudományi Főiskola, Gál Ferenc Egyetem, főiskolai tanár
Tóth-Soma László
(2018.03.29-től)
PhD filozófiai tudományok, hittudományok, vallástudományok Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola, tanszékvezető főiskolai tanár
Ungvári Csaba
(2018.03.29-től)
hittudományok Pünkösdi Teológiai Főiskola, főiskolai docens
Varga Szabolcs
(2018.03.29-től)
PhD Pécsi Hittudományi Főiskola, Egyháztörténelem Tanszék, Pécsi Egyháztörténeti Intézet, főiskolai docens, tanszékvezető, tudományos munkatárs
Vincze Krisztián
(2018.03.29-től)
PhD filozófiai tudományok Pázmány Péter Katolikus Egyetem, egyetemi docens
Műszaki Tudományi Bizottság2021-09-03T10:39:53+00:00

Bizottsági tagok

Név Fokozat/cím/tagság Szakterület Munkahely, beosztás
Kóczy T. László
elnök (2018.03.29-től)
DSc informatikai tudományok, villamosmérnöki tudományok Széchenyi István Egyetem, egyetemi tanár
Jármai Károly
társelnök (2018.03.29-től)
DSc építőmérnöki tudományok, gépészeti tudományok Miskolci Egyetem, egyetemi tanár
Bélafiné Bakó Katalin
(2018.03.29-től)
DSc bio-, környezet- és vegyészmérnöki tudományok Pannon Egyetem, egyetemi tanár
Csonka Diána
(2019.10.01-től)
ELTE Minőségügyi referens
Ferenc Rudolf
(2018.03.29-től)
PhD informatikai tudományok Szegedi Tudományegyetem, egyetemi docens
Haig Zsolt
(2018.03.29-től)
PhD katonai műszaki tudományok Nemzeti Közszolgálati Egyetem, egyetemi tanár
Horváth Béla
(2018.03.29-től)
CSc agrárműszaki tudományok, gépészeti tudományok Eötvös Loránd Tudományegyetem, egyetemi tanár
Hórvölgyi Zoltán
(2018.03.29-től)
DSc kémiai tudományok Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, egyetemi tanár
Johanyák Zsolt Csaba
(2018.03.29-től)
PhD informatikai tudományok Neumann János Egyetem, tudományos dékánhelyettes / Neumann János Egyetem, főiskolai tanár
Kovács Attila József
(2018.03.29-től)
PhD agrárműszaki tudományok, anyagtudományok és technológiák, élelmiszertudományok Széchenyi István Egyetem, oktatási dékánhelyettes
Medvegy Gabriella
(2019.02.01-től)
DLA Pécsi Tudományegyetem, egyetemi tanár
Mucsi Gábor
(2021.01.29-től)
PhD
földtudományok, környezettudományok
Miskolci Egyetem, egyetemi tanár
Nemcsics Ákos
(2018.03.29-től)
DSc anyagtudományok és technológiák Óbudai Egyetem, egyetemi tanár
Németh Péter
(2018.03.29-től)
PhD közlekedés- és járműtudományok Széchenyi István Egyetem, egyetemi docens
Paál György
(2020.10.30-tól)
gépészeti tudományok Budapesti Műszaki Egyetem, egyetemi tanár
Pekár Zoltán
(2019.04.26-tól)
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, egyetemi hallgató
Perényi Tamás
(2018.03.29-től)
DLA építészmérnöki tudományok Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, egyetemi docens
Rajnai Zoltán
(2018.03.29-től)
PhD hadtudományok, katonai műszaki tudományok Óbudai Egyetem, egyetemi tanár
Művészeti Bizottság2021-11-15T11:23:28+00:00

Bizottsági tagok

Név Fokozat/cím/tagság Szakterület Munkahely, beosztás
Tóth Péter
elnök (2018.03.29-től)
MMA tag zeneművészet Szegedi Tudományegyetem, egyetemi tanár
Lakner Tamás
társelnök (2018.03.29-től)
DLA zeneművészet Pécsi Tudományegyetem, egyetemi tanár
Baki Péter
(2021.07.16-től)
PhD művészettudomány MATE Kaposvári Campus Rippl-Rónai Művészeti Intézet, egyetemi docens
Dévényi Sándor
(2018.03.29-től)
DLA építészmérnöki tudományok Pécsi Tudományegyetem, egyetemi tanár
Dobozy Borbála (2020.09.25-től)   zeneművészet Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, egyetemi tanár
Golden Dániel
(2019.09.13-tól)
PhD irodalom- és kultúratudományok, média-és kommunikációs tudományok, színházművészet MTA BTK Filozófiai Intézet, tudományos munkatárs / Színház- és Filmművészeti Egyetem, óraadó / Pannon Egyetem, óraadó
Hamvai Kinga
(2020.06.19-től)
    Moholy-Nagy Művészeti Egyetem, doktorandusz hallgató
Kádasi Éva
titkár (2018.03.29-től)
DLA iparművészet nyugalmazott, egyetemi docens
Kisfaludy Márta
(2018.03.29-től)
DLA iparművészet Óbudai Egyetem, egyetemi tanár
Koós Pál
(2018.03.29-től)
DLA iparművészet Moholy-Nagy Művészeti Egyetem, egyetemi docens
Markó Balázs
(2018.03.29-től)
DLA építőművészet Soproni Egyetem, egyetemi tanár
Nátyi Róbert
(2019.05.31-től)
  képzőművészet, művészettörténeti és művelődéstörténeti tudományok Szegedi Tudományegyetem, főiskolai docens
Salamon György
(2018.06.28-tól)
    Pécsi Tudományegyetem, egyetemi hallgató, HÖOK delegált
Tari János
(2018.03.29-től)
PhD film- és videoművészet, multimédia-művészet, művészettudomány, néprajz és kulturális antropológiai tudományok Károli Gáspár Református Egyetem, egyetemi docens
Orvos- és Egészségtudományi Bizottság2021-09-17T09:50:25+00:00

Bizottsági tagok

Név Fokozat/cím/tagság Szakterület Munkahely, beosztás
Mátyus László
elnök (2021.09.17-től)
DSc elméleti orvostudományok Debreceni Egyetem, egyetemi tanár
Kovács L. Gábor
társelnök (2018.03.29-től)
MTA rendes tag egészségtudományok, elméleti orvostudományok, klinikai orvostudományok Pécsi Tudományegyetem, egyetemi tanár
Kaposi András
titkár (2018.03.29-től)
CSc biológiai tudományok, elméleti orvostudományok Semmelweis Egyetem, egyetemi docens
Balázs Margit
(2018.03.29-től)
DSc egészségtudományok, elméleti orvostudományok Debreceni Egyetem, egyetemi tanár
Balogh Zoltán
(2018.04.27-től)
PhD egészségtudományok Semmelweis Egyetem, főiskolai tanár
Boros Mihály
(2018.03.29-től)
DSc elméleti orvostudományok, klinikai orvostudományok Szegedi Tudományegyetem, egyetemi tanár
Figler Mária
(2018.03.29-től)
PhD egészségtudományok, élelmiszertudományok, klinikai orvostudományok Pécsi Tudományegyetem, egyetemi tanár
Gerber Gábor
(2018.03.29-től)
CSc biológiai tudományok, elméleti orvostudományok Semmelweis Egyetem, egyetemi docens
Gyulai Rolland
(2018.03.29-től)
PhD klinikai orvostudományok Pécsi Tudományegyetem, egyetemi tanár
Hohmann Judit
(2018.03.29-től)
DSc gyógyszerészeti tudományok Szegedi Tudományegyetem, egyetemi tanár
Horváth Judit
(2018.03.29-től)
PhD elméleti orvostudományok Pécsi Tudományegyetem, egyetemi docens
Kemény Lajos
(2018.03.29-től)
DSc klinikai orvostudományok Szegedi Tudományegyetem, egyetemi tanár
Madarász Emília
(2018.03.29-től)
DSc biológiai tudományok MTA KOKI Idegi sejt és fejlődésbiológiai csoport, tudományos tanácsadó
Nagy Zoltán Zsolt
(2018.03.29-től)
DSc egészségtudományok, klinikai orvostudományok Semmelweis Egyetem, egyetemi tanár / Semmelweis Egyetem, dékán
Panyi György
(2018.04.27-től)
DSc biológiai tudományok, elméleti orvostudományok Debreceni Egyetem, egyetemi tanár
Polgár Csaba
(2018.03.29-től)
DSc egészségtudományok Semmelweis Egyetem, egyetemi tanár
Sayed-Ahmad Mohamed
(2020.12.18-tól)
Debreceni Egyetem, egyetemi hallgató
Sáry Gyula (2020.04.24-től) DSc elméleti orvostudományok DSc, SZTE egyetemi tanár
Szilágyi András Debreceni Egyetem, egyetemi hallgató
Szűcs Péter
(2018.03.09-től)
PhD biológiai tudományok Debreceni Egyetem, egyetemi docens
Sporttudományi Bizottság2021-09-29T07:14:03+00:00

Bizottsági tagok

Név Fokozat/cím/tagság Szakterület Munkahely, beosztás
Balogh László
elnök (2021.09.17-től)
PhD sporttudományok Debreceni Egyetem, egyetemi tanár /
Pécsi Tudományegyetem, DI 171
Bácsné Bába Éva
titkár(2018.04.27-től)
PhD sporttudományok, egészségtudományok Debreceni Egyetem, egyetemi tanár
Ács Pongrác
(2018.04.27-től)
PhD egészségtudományok, közgazdaságtudományok, sporttudományok Pécsi Tudományegyetem, egyetemi tanár
Földesiné Szabó Gyöngyi
(2018.04.27-től)
DSc sporttudományok Testnevelési Egyetem, professor emeritus
Hamar Pál
(2018.04.27-től)
DSc neveléstudományok, sporttudományok Testnevelési Egyetem, egyetemi tanár
Ihász Ferenc
(2018.04.27-től)
PhD egészségtudományok, sporttudományok Pécsi Tudományegyetem, DI 171 / Eötvös Loránd Tudományegyetem, egyetemi tanár
Kiss Viktor
(2019.04.26-tól)
Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája, Sportért felelős elnökségi tag / Pázmány Péter Katolikus Egyetem, egyetemi hallgató / Eötvös Loránd Tudományegyetem, egyetemi hallgató
Lengyel Csaba Attila
(2018.04.27-től)
PhD elméleti orvostudományok, klinikai orvostudományok Szegedi Tudományegyetem, egyetemi tanár
Molnár Dániel
(2019.04.26-tól)
DE doktorandusz hallgató
Rétsági Erzsébet
(2018.04.27-től)
CSc sporttudományok Pécsi Tudományegyetem, Egészségtudományi Kar címzetes egyetemi tanár
Társadalomtudományi Bizottság2021-08-30T07:33:07+00:00

Bizottsági tagok

Név Fokozat/cím/tagság Szakterület Munkahely, beosztás
Stipta István
elnök (2019.07.22-tól)tag (2010.02.01-től)
DSc állam- és jogtudományok Károli Gáspár Református Egyetem, egyetemi tanár
Gazdag Ferenc
társelnök (2018.03.29-től)
DSc politikatudományok Nemzeti Közszolgálati Egyetem, egyetemi tanár
Mezey Barna
társelnök (2019.07.22-tól)
DSc állam- és jogtudományok Eötvös Loránd Tudományegyetem, egyetemi tanár / Széchenyi István Egyetem, egyetemi tanár
Aczél Petra
(2018.03.29-től)
PhD gazdálkodás- és szervezéstudományok, média-és kommunikációs tudományok, nyelvtudományok Budapesti Corvinus Egyetem, egyetemi tanár
Balázs Zoltán
(2018.03.29-től)
DSc politikatudomány Budapesti Corvinus Egyetem, egyetemi tanár
Bándi Gyula
(2018.03.29-től)
DSc állam- és jogtudományok Pázmány Péter Katolikus Egyetem, egyetemi tanár
Barabás Andrea Tünde
(2019.07.22-tól)
CSc Nemzeti Közszolgálati Egyetem, egyetemi tanár
Csanády Márton
(2018.03.29-től)
PhD multidiszciplináris társadalomtudományok Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola, főiskolai tanár / Károli Gáspár Református Egyetem, kommunikációs és kutatási igazgató
Csoba Judit
(2018.03.29-től)
PhD szociológiai tudományok Debreceni Egyetem, egyetemi tanár
Dallmann Kristóf (2020.10.30-tól) HÖOK delegált, PTE doktorandusz hallgató, PPKE egyetemi hallgató
Hamza Gábor
(2018.03.29-től)
MTA rendes tag állam- és jogtudományok Eötvös Loránd Tudományegyetem, egyetemi tanár
Horváth Miklós
(2018.03.29-től)
DSc hadtudományok Károli Gáspár Református Egyetem, egyetemi tanár
Koller Boglárka
(2019.07.22-tól)
PhD Nemzeti Közszolgálati Egyetem, egyetemi tanár
Makó Csaba
(2020.12.18-től)
DsC közgazdaságtudományok Szent István Egyetem/Nemzeti Közszolgálati Egyetem, professor emeritus, MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Társadalmi Integráció és Társadalompolitikai Osztály, kutató professzor
Nemes László
(2018.07.20-tól)
Eötvös Loránd Tudományegyetem, doktorandusz hallgató
Polyák Gábor
(2019.07.22-tól)
PhD Eötvös Loránd Tudományegyetem, egyetemi docens
Szabó Miklós
(2019.07.22-tól)
CSc állam- és jogtudományok Miskolci Egyetem, egyetemi tanár
Szomora Zsolt
(2019.07.22-tól)
PhD állam- és jogtudományok Szegedi Tudományegyetem, egyetemi tanár / Eötvös Loránd Tudományegyetem, egyetemi docens
Természettudományi Bizottság2021-08-30T07:12:33+00:00

Bizottsági tagok

Név Fokozat/cím/tagság Szakterület Munkahely, beosztás
Kiss L. László
elnök (2018.03.29-től)
MTA rendes tag fizikai tudományok MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Konkoly-Thege Miklós Csill. Int., igazgató
Szunyogh László
társelnök (2018.03.29-től)
DSc fizikai tudományok Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, egyetemi tanár
Berente Zoltán
(2020. 05.22-től)
PhD kémiai tudományok PTE Általános Orvostudományi Kar Biokémiai és Orvosi Kémiai Intézet, egyetemi docens
Demeter Ádám
(2019.06.01-től)
PhD gyógyszerészeti tudományok, kémiai tudományok Richter Gedeon Nyrt., Kémiai Főosztály, főosztályvezető-helyettes
Gát György
(2018.03.29-től)
DSc matematika- és számítástudományok Debreceni Egyetem, egyetemi tanár
Geresdi István
(2018.03.29-től)
DSc földtudományok Pécsi Tudományegyetem, egyetemi tanár
Gulya Károly
(2018.03.29-től)
DSc biológiai tudományok Szegedi Tudományegyetem, egyetemi tanár
Hoffmann Miklós
(2018.03.29-től)
DSc informatikai tudományok, matematika- és számítástudományok, neveléstudományok Eszterházy Károly Egyetem, egyetemi tanár
Jelasity Márk
(2018.03.29-től)
DSc informatikai tudományok, matematika- és számítástudományok Szegedi Tudományegyetem, egyetemi tanár
Kun Ferenc
(2018.03.29-től)
DSc Debreceni Egyetem, egyetemi tanár
Liker András
(2019.12.13-tól)
biológiai tudományok, környezettudományok Pannon Egyetem, egyetemi tanár
Pálfy József(2018.03.29-től) MTA levelező tag földtudományok Eötvös Loránd Tudományegyetem, egyetemi tanár
Posta Katalin
(2018.03.29-től)
DSc biológiai tudományok Szent István Egyetem, egyetemi tanár
Skodáné Földes Rita
(2018.03.29-től)
DSc kémiai tudományok Pannon Egyetem, egyetemi tanár
Szalai Szabolcs
(2019.04.26-tól)
DE TTK HÖK tanulmányi és szociális alelnök
Tarczay György
(2018.03.29-től)
DSc kémiai tudományok Eötvös Loránd Tudományegyetem, egyetemi tanár
Tóth Ágota
(2018.03.29-től)
DSc kémiai tudományok Szegedi Tudományegyetem, egyetemi tanár
Tóth Zoltán
(2019.05.31-től)
BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar tudományos segédmunkatárs
Török Péter
(2018.03.29-től)
DSc környezettudományok Debreceni Egyetem, egyetemi docens

További bizottságok

Állandó (az adott ciklus időtartamára felkért) külső szakértők a MAB egyes tudományági bizottságainak tagjai, s további szakértőket kér fel a MAB eseti jelleggel, pl. látogató bizottságokba, szaklétesítési és szakindítási kérelmek, egyetemi tanári pályázatok, stb. véleményezésére.

Egyetemi Tanári Kollégium2021-11-18T20:08:03+00:00
Név Fokozat/cím Bizottság Munkahely, beosztás
Kiss L. László
(elnök)(2021.10.15-től)
MTA rendes tag Természettudományi Bizottság Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont, főigazgató, kutatóprofesszor
Németh Tamás 
(társelnök: 2019.12.13-tól, tag: 2019.10.15-től)
MTA rendes tag Agrártudományi Bizottság Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani és Agrokémiai Intézet, kutatóprofesszor / Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, egyetemi tanár
Bakacsi Gyula
(2019.10.15-től)
CSc Gazdaságtudományi Bizottság Budapesti Gazdasági Egyetem, egyetemi tanár
Balogh László
(2021.09.17-től)
PhD Sporttudományi Bizottság Debreceni Egyetem, egyetemi tanár / Pécsi Tudományegyetem, DI 171
Csépe Valéria
(2019.10.15-től)
MTA rendes tag a MAB elnöke Természettudományi Kutatóközpont kutatóprofesszor,  Pannon Egyetem, egyetemi tanár
Károly Krisztina
(2019.10.15-től)
DSc Bölcsészettudományi Bizottság Eötvös Loránd Tudományegyetem, egyetemi tanár
Kóczy T. László
(2019.10.15-től)
DSc Műszaki Tudományi Bizottság Széchenyi István Egyetem, egyetemi tanár
Mátyus László
(2021.09.17-től)
DSc Orvos- és Egészségtudományi Bizottság Debreceni Egyetem, egyetemi tanár
Seszták István
(2019.10.15-től)
PhD Hittudományi Bizottság Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola, főiskolai tanár
Stipta István
(2019.10.15-től)
DSc Társadalomtudományi Bizottság Károli Gáspár Református Egyetem, egyetemi tanár
Tóth Péter
(2019.10.15-től)
MMA rendes tag Művészeti Bizottság Szegedi Tudományegyetem, egyetemi tanár
Doktori Akkreditációs Kollégium2021-06-03T07:45:50+00:00
Név Fokozat/cím Tudományterület/tudományág Munkahely, beosztás
Buday László (elnök) (2020.01.01-től) MTA rendes tag természettudományok/biológia Természettudományi Kutatóközpont, főigazgató, SE egyetemi tanár
Kiss. L. László (társelnök) (2020.01.01-től) MTA rendes tag természettudományok/fizika Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont, főigazgató, ELTE címzetes egyetemi tanár
Kollár László (2019.10.15-től) MTA rendes tag műszaki tudományok/építőmérnöki tudományok BME egyetemi tanár
Mekis D. János (2019.10.15-től) PhD, habilitáció bölcsészettudományok/irodalom- és kultúratudományok PTE egyetemi docens
Révész Piroska (2019.10.15-től) DSc orvostudományok/gyógyszerészeti tudományok SzTE egyetemi tanár
Smuk Péter (2021.02.26-tól) PhD, habilitáció társadalomtudományok/állam- és jogtudományok NKE egyetemi tanár
Szentpéteri Márton (2019.10.15-től) PhD, habilitáció bölcsészettudományok/művészettörténeti és művelődéstörténeti tudományok;
művészettudomány
MOME egyetemi tanár
Wopera Zsuzsa (2019.10.15-től) PhD társadalomtudományok/állam- és jogtudományok ME egyetemi tanár
Béres Tamás (2020.01.24-től) PhD, habilitáció hittudományok EHE egyetemi tanár
Miskolciné Mikáczó Andrea (2020.11.27-től) PhD társadalomtudományok/gazdálkodás- és szervezéstudományok MATE egyetemi docens
Musinszki Zoltán (2020.11.27-től) PhD társadalomtudományok/gazdálkodás- és szervezéstudományok ME egyetemi docens
Primecz Henriett (2020.01.24-től) PhD társadalomtudományok/gazdálkodás- és szervezéstudományok BCE egyetemi tanár
Nemes László (2019.10.15-től) bölcsészettudományok/irodalom- és kultúratudományok ELTE doktorandusz
Jogi Bizottság2021-06-07T12:24:36+00:00
Név Fokozat/cím/tagság Szakterület Munkahely, beosztás
Hamza Gábor
elnök
MTA rendes tag állam- és jogtudományok Eötvös Loránd Tudományegyetem, egyetemi tanár
Görög Márta társelnök PhD állam- és jogtudományok Szegedi Tudományegyetem, egyetemi tanár
Berke Gyula PhD állam- és jogtudományok Pécsi Tudományegyetem, egyetemi docens
Boóc Ádám PhD állam- és jogtudományok Károli Gáspár Református Egyetem, egyetemi docens
Halmai Péter MTA levelező tag gazdálkodás- és szervezéstudományok, közgazdaságtudományok, regionális tudományok Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, egyetemi tanár / Nemzeti Közszolgálati Egyetem , egyetemi tanár
Horváth István PhD állam- és jogtudományok Eötvös Loránd Tudományegyetem, egyetemi docens
Kiss György MTA levelező tag állam- és jogtudományok Pécsi Tudományegyetem, egyetemi tanár/ Nemzeti Közszolgálati Egyetem, egyetemi tanár
Stipta István DSc állam- és jogtudományok Károli Gáspár Református Egyetem, egyetemi tanár
Stratégiai és Minőségfejlesztési Bizottság2021-09-16T13:33:01+00:00
Név Fokozat/cím/tagság Szakterület Munkahely, beosztás
Kovács Melinda
elnök (2020.11.27-től)
MTA rendes tag állatorvosi tudományok, állattenyésztési tudományok Szent István Egyetem, egyetemi tanár
Bakacsi Gyula

(2020.11.27-től)

CSc gazdálkodás- és szervezéstudományok Budapesti Gazdasági Egyetem, egyetemi tanár; Eötvös Loránd Tudományegyetem, egyetemi tanár
Berács József

(2020.11.27-től)

Dsc gazdálkodás- és szervezéstudományok Budapesti Corvinus Egyetem, egyetemi tanár
Bodorkós László

(2020.11.27-től)

informatikai tudományok, neveléstudományok Soproni Egyetem (korábban Nyugat-magyarországi Egyetem), nyugalmazott egyetemi főtanácsos
Csizmadia Tibor

(2020.11.27-től)

PhD gazdálkodás- és szervezéstudományok Pannon Egyetem, egyetemi docens
Hervainé Szabó Gyöngyvér

(2020.11.27-től)

CSc gazdálkodás- és szervezéstudományok, művészetmenedzsment, politikatudományok, regionális tudományok, szociológiai tudományok Kodolányi János Egyetem, főiskolai tanár
Kiss L. László

(2020.11.27-től)

MTA rendes tag fizikai tudományok MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Konkoly-Thege Miklós Csill. Int., igazgató
Kováts Gergely

(2020.11.27-től)

PhD gazdálkodás- és szervezéstudományok Budapesti Corvinus Egyetem, egyetemi docens
Makó Csaba

(2020.11.27-től)

DsC közgazdaságtudományok Szent István Egyetem/Nemzeti Közszolgálati Egyetem, professor emeritus, MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Társadalmi Integráció és Társadalompolitikai Osztály, kutató professzor
Vilmányi Márton

(2020.11.27-től)

PhD gazdálkodás- és szervezéstudományok Szegedi Tudományegyetem, egyetemi docens
Figler Mária

(2020.11.27-től)

PhD egészségtudományok Pécsi Tudományegyetem, egyetemi tanár
Mezey Barna

(2020.11.27-től)

DSc állam- és jogtudományok Eötvös Loránd Tudományegyetem, egyetemi tanár / Széchenyi István Egyetem, egyetemi tanár
Sepsi Enikő

(2020.11.27-től)

PhD irodalom- és kultúratudományok, média-és kommunikációs tudományok, művészettudomány, színházművészet Károli Gáspár Református Egyetem, intézetvezető egyetemi tanár, Benda Kálmán Bölcsészet- és Társadalomtudományi Szakkollégium igazgatója
Murai László

(2020.11.27-től)

HÖOK, elnök
Pónusz Róbert

(2020.11.27-től)

DOSZ, elnökhelyettes
Pedagógusképzési Bizottság2021-04-15T11:21:27+00:00
Név Fokozat/cím/tagság Szakterület Munkahely, beosztás
Podráczky Judit
elnök (2018.03.29-től)
PhD neveléstudományok Kaposvári Egyetem, egyetemi docens
Benedek András
társelnök (2018.03.29-től)
DSc neveléstudományok Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, egyetemi tanár
Chrappán Magdolna
titkár (2018.03.29-től)
PhD neveléstudományok Debreceni Egyetem, főiskolai docens
Cseh Sándor
(2018.03.29-től)
PhD földtudományok, neveléstudományok Széchenyi István Egyetem, főiskolai tanár
Fűzfa Balázs
(2019.11.15-től)
irodalom-és kultúratudományok Eötvös Lóránd Tudományegyetem, egyetemi docens
Híves-Varga Aranka
(2018.03.29-től)
PhD neveléstudományok Pécsi Tudományegyetem, egyetemi docens
Homonnay Zoltán
(2018.03.29-től)
DSc kémiai tudományok Eötvös Loránd Tudományegyetem, egyetemi tanár
Illés Anikó
(2018.03.29-től)
PhD iparművészet, képzőművészet, művészettudomány, neveléstudományok, pszichológiai tudományok Moholy-Nagy Művészeti Egyetem, egyetemi docens
Józsa Krisztián
(2018.03.29-től)
PhD neveléstudományok Szegedi Tudományegyetem, egyetemi tanár
Kovács Péter
(2018.06.28-tól)
Pécsi Tudományegyetem, egyetemi hallgató
Kurucz György
(2018.03.29-től)
CSc történelemtudományok Károli Gáspár Református Egyetem, egyetemi tanár
Papp Gabriella
(2018.03.29-től)
PhD neveléstudományok Eötvös Loránd Tudományegyetem, főiskolai tanár
Révész György
(2018.03.29-től)
PhD pszichológiai tudományok Pécsi Tudományegyetem, óraadó
Smuta Attila
(2018.03.29-től)
DLA zeneművészet Neumann János Egyetem, főiskolai tanár
Thiel Katalin
(2018.03.29-től)
PhD filozófiai tudományok Eszterházy Károly Főiskola, főiskolai tanár
Programakkreditációs Kollégium2021-11-11T14:25:26+00:00
Név Fokozat/cím/tagság Szakterület Munkahely, beosztás
Sepsi Enikő
elnök (2020.12.18-tól)
PhD irodalom- és kultúratudományok, média-és kommunikációs tudományok, művészettudomány, színházművészet Károli Gáspár Református Egyetem, dékán, intézetvezető egyetemi docens, Pázmány Péter Katolikus Egyetem DI 158 témavezető, oktató
Abonyi János

társelnök (2021.03.26-től)

DSc bio, környezet- és vegyészmérnöki tudományok, informatika tudományok Pannon Egyetem, egyetemi tanár
Csoba Judit
(2021.01.29-től)
PhD szociológiai tudományok Debreceni Egyetem, egyetemi tanár
Bognár József

(2021.01.29-től)

PhD egészségtudományok, neveléstudományok, sporttudományok Eszterházy Károly Egyetem, egyetemi tanár
Rácsok Gabriella

(2021.01.29-től)

PhD hittudományok (etika) Sárospataki Református Teológiai Akadémia, főiskolai docens
Figler Mária

(2021.01.29-től)

PhD egészségtudományok, élelmiszertudományok, klinikai orvostudományok, Klinikai dietetika és táplálkozástudomány Pécsi Tudományegyetem, egyetemi tanár
Pődör Dóra

(2021.01.29-től)

PhD nyelvtudományok Károli Gáspár Református Egyetem, egyetemi docens
Jármai Károly

(2021.01.29-től)

DSc építőmérnöki tudományok, gépészeti tudományok Miskolci Egyetem, egyetemi tanár
Jakab Gábor

(2021.01.29-től)

PhD biológiai tudományok, környezettudományok Pécsi Tudományegyetem, egyetemi tanár
Józsa Krisztián

(2021.01.29-től)

PhD neveléstudományok Szegedi Tudományegyetem, egyetemi tanár, Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem
Rosta Gergely
(2021.01.29-től)
PhD szociológiai tudományok Pázmány Péter Katolikus Egyetem, egyetemi docens
Bán Ágnes

(2021.01.29-től)

klinikai orvostudományok Pécsi Tudományegyetem, egyetemi docens
Dúll Andrea

(2021.01.29-től)

DSc média-és kommunikációs tudományok, pszichológiai tudományok Eötvös Loránd Tudományegyetem, egyetemi tanár, BME
Kovács Péter

(2021.02.26-től)

PTE Bölcsésztudományi Kar, egyetemi hallgató, Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája, elnökhelyettes
Pató Viktória Lilla

(2021.02.26-től)

közigazgatás-tudományok NKE Közigazgatás-tudományi kar, Doktoranduszok Országos Szövetsége, alelnök
Borbély Csaba

(2021.03.26-től)

PhD élelmiszertudományok, gazdálkodás- és szervezéstudományok MATE Kaposvári Campus
Kutnyánszky Csaba

(2021.03.26-től)

DLA zeneművészet Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, egyetemi tanár
Multidiszciplináris Bizottság2021-04-15T11:31:13+00:00

A Multidiszciplináris Bizottság azokat a szaklétesítési, szakindítási ügyeket tárgyalja, amelyek kettőnél több szakbizottsághoz tartozó tudományterületet, tudományágat érintenek.

A Multidiszciplináris Bizottság állandó tagjai

Név Fokozat/cím/tagság Szakterület Munkahely, beosztás
Mezey Barna
elnök
(2020. 07.24-től)
DSc állam-és jogtudományok Eötvös Loránd Tudományegyetem, egyetemi tanár / Széchenyi István Egyetem, egyetemi tanár
Török Péter
társelnök
(2020.07.24-től)
DSc környezettudományok Debreceni Egyetem, egyetemi docens
Zelenák Márk
hallgatói tag
(2021.02.26-tól)
Budapesti Gazdasági Egyetem, hallgató

A bizottság további tagjaira a beérkező ügyek alapján minden egyes tárgyalandó ügyhöz a szakbizottságok elnökei jelölnek ki bizottságonként két-két főt.

Titkárság2021-11-18T13:08:07+00:00

A MAB Titkárság vezetői

Név Beosztás E-mail
Mosolygóné dr. Gődény Ágnes igazgató, intézményakkreditációs vezető referens godeny.agnes@mab.hu
dr. Lakatos Péter Levente igazgatóhelyettes, a Felülvizsgálati és a Jogi Bizottság referense lakatos.peter@mab.hu

Munkacsoportok

Intézményakkreditációs munkacsoport

Név Beosztás E-mail
Mosolygóné Gődény Ágnes igazgató, intézményakkreditációs vezető referens godeny.agnes@mab.hu
Bogdán Anikó igazgatói és intézményakkreditációs referens bogdan.aniko@mab.hu
Szombathelyi Anna referens szombathelyi.anna@mab.hu

Szakos munkacsoport

Név Beosztás E-mail
Szlivka Andrea vezető szakreferens szlivka.andrea@mab.hu
Sőtér Orsolya szakreferens soter.orsolya@mab.hu
Dr. Bálint Ágnes szakreferens balint.agnes@mab.hu
Brocskó Krisztina ügyintéző brocsko.krisztina@mab.hu

Doktori munkacsoport

Név Beosztás E-mail
Dányi Beatrix szakreferens danyi.beatrix@mab.hu
Halmai Éva ügyintéző halmai.eva@mab.hu

Egyetemi Tanári munkacsoport

Név Beosztás E-mail
Dr. Bálint Ágnes szakreferens balint.agnes@mab.hu
Perlaky Orsolya ügyvivő perlaky.orsolya@mab.hu

Gazdasági munkacsoport

Név Beosztás E-mail
Finta Zita gazdasági vezető finta.zita@mab.hu
Krajcsovics Éva gazdasági ügyvivő krajcsovics.eva@mab.hu

Nemzetközi munkacsoport

Név Beosztás E-mail
Kégler Ádám főtitkár fotitkar@mab.hu
dr. Lakatos Péter Levente igazgatóhelyettes lakatos.peter@mab.hu
Bodnár Tekla ügyintéző bodnar.tekla@mab.hu

Ügyintézői munkacsoport

Név Beosztás E-mail
Bruckmann Erika ügyintéző bruckmann.erika@mab.hu
Kondor Gyöngyi ügyintéző kondor.gyongyi@mab.hu

Informatika

Név Beosztás E-mail
Borzi Attila informatikus borzi.attila@mab.hu
Lőrincz Márton informatikus lorincz.marton@mab.hu

Felügyelő bizottság2021-09-06T12:40:27+00:00

Bizottsági tagok

Név

Fokozat/cím/tagság

Munkahely, beosztás

Delegáló

Veresné dr. Somos Mariann Kandidátus (CSc)

Miskolci Egyetem,

Miskolc, Egyetemváros 3515;

Dékán

EMMI
Dr. Török Ádám MTA rendes tag

Magyar Tudományos Akadémia

Budapest, Széchenyi István tér 9. 1051; Főtitkár

MTA
Dr. Józsa János MTA rendes tag

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Budapest, Műegyetem rkp. 3. 1111; Rektor

MRK
Felülvizsgálati bizottság2020-11-09T12:11:34+00:00

Bizottsági tagok

Név

Szerep

Szerep kezdete

Szerep vége

Maróth Miklós elnök 2019-02-15
Császár Attila tag 2019-02-15
Nagy Zoltán tag 2019-02-15
Lakatos Péter Levente referens 2019-02-15
Nemzetközi Tanácsadó Testület2021-04-15T11:27:19+00:00

Az NTT feladata tanácsokat adni a MAB belső és külső minőségértékeléséhez és a MAB-ot tájékoztatni a minőségbiztosítás nemzetközi jó gyakorlatairól. Az NTT az éves ülésén ajánlásokat tesz a MAB munkájának segítésére, amelyek teljesítéséről a MAB a következő évi ülésen beszámol. Az NTT ezenfelül javaslatokat tehet nemzetközi szakértőkre, külföldi látogató bizottsági tagokra, illetve bírálókra

Név Ország Munkahely, Beosztás
Tove Bull Norvégia Tromsøi Egyetem volt rektora
Guy Haug Franciaország AQ Austria Felülvizsgálati Bizottságának tagja
Achim Hopbach Ausztria Agentur für Qualitätssicherung Austria ügyvezető igazgatója
Liudvika Leisyte Németország Dortmundi Egyetem, egyetemi tanár
Lucka Lorber Szlovénia Maribori Egyetem minőségfejlesztésért felelős rektor-helyettese
Hubertus (Bert) Roebben Belgium és Németország Bonni Egyetem Katolikus Kar professzora
Norma Ryan Írország National University of Ireland Quality Promotion Unit volt igazgatója
Mieczyslaw Socha Lengyelország Varsói Egyetem közgazdaság professzora
Magyar Tanácsadó Testület2021-11-30T13:57:05+00:00
Név Munkahely, Beosztás
Bojár Gábor
(2018.06.22-től)
Graphisoft SE, igazgatótanács elnök
Petényi István
(2021.02.26-tól)
evosoft Hungary Kft., ügyvezető igazgató
Háry András
(2018.06.22-től)
Autóipari Próbapálya Zala Kft., ügyvezető igazgató
Knáb Erzsébet
(2018.06.22-től)
Audi Hugaria, személyügyekért felelős ügyvezető igazgató
Szabó Gábor
(2018.06.22-től)
ELI-ALPS, ügyvezető
dr. Magyar Zita
(2021.11.26-tól)
Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal , igazgató
Dr. Németh Erzsébet
(2021.11.26-tól)
Állami Számvevőszék, elnök
Süle Katalin
(2021.11.26-tól)
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (Győrffy Balázs elnök úr delegáltjaként), általános agrárgazdasági ügyekért felelős országos alelnök
Dr. Kincses Gyula
(2021.11.26-tól)
Magyar Orvosi Kamara, elnök
Bihall Tamás
(2021.11.26-tól)
Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, oktatási és képzési ügyekért felelős alelnök
Horváth Péter
(2021.11.26-tól)
Nemzeti Pedagógus Kar, elnök
 • Alapdokumentumok
 • Működési szabályzatok

A MAB alapítása óta tevékenyen vesz részt a felsőoktatás minőségbiztosításának nemzetközi eseményein és szervezeteiben, kiterjedt kapcsolatrendszert tart fent a nemzetközi minőségbiztosítás szereplőivel. Ennek révén része volt a „Bologna Folyamat” minőségbiztosítást érintő egyes elveinek, többek között az ESG (Európai Felsőoktatási Térség minőségbiztosításának standardjai és irányelvei) kialakításában.

A MAB tagja az ENQA-nak (Európai Felsőoktatási Minőségbiztosítási Szervezetek Szövetsége) annak 2002-es megalapítása óta. 2008 óta öt évenként aláveti magát a tagság feltételeként szabott, az ENQA által koordinált értékeléseknek, amelyek az ESG-nek való megfelelését vizsgálják. A MAB elnöke, főtitkára és több munkatársa rendszeresen vesznek részt az ENQA félévente megrendezett közgyűlésein és fórumain, szemináriumain, ahol az Európai Felsőoktatási Térség minőségbiztosítása tovább alakul.

A MAB egyes munkatársait többször választották be az ENQA elnökségébe, de részt vettek külföldi minőségbiztosítási szervezet értékelésében is. Az ESG-nek való megfelelés eredményeként a MAB 2018-ban jelentkezett és felvételt nyert az EQAR-ba (Európai Felsőoktatási Minőségbiztosítási Regiszter).

Alapító tagja a 2000 óta működő CEENQA-nak (Közép- és Kelet-Európai Minőségbiztosítási Szervezetek Hálózata), melynek titkársága 2016-ig a MAB-ban működött.

A MAB szintén alapítása óta aktívan vesz részt az EUA (Európai Egyetemek Szövetsége) keretei közt működtetett intézmény értékelési programjában (IEP), melynek elnökségi munkájában is többször közreműködött és rendszeresen meghívják egyes munkatársát nemzetközi látogatóbizottsági munkára.

A MAB működésére és eljárásrendjére vonatkozó jogszabályok

 • Törvények
 •  Kormányrendeletek
 • Miniszteri rendeletek
 • Közhasznúsági jelentés 2020
 • Közhasznúsági jelentés 2019
 • Közhasznúsági jelentés 2018
 • Közhasznúsági jelentés 2017
 • Közhasznúsági jelentés 2016
2016 előtti közhasznúsági jelentések2019-11-12T14:19:21+00:00
 • Közhasznúsági jelentés 2015
 • Közhasznúsági jelentés 2014
 • Közhasznúsági jelentés 2013
 • Közhasznúsági jelentés 2012
 • Közhasznúsági jelentés 2011
 • Közhasznúsági jelentés 2010
 • Közhasznúsági jelentés 2009
 • Közhasznúsági jelentés 2008
 • Közhasznúsági jelentés 2007
 • Közhasznúsági jelentés 2006