+36 70 516 3244|titkarsag@mab.hu
Eljárások2024-04-08T15:16:35+00:00

ELJÁRÁSOK

2022. szeptember 15-től a beadványokat csak TIR 2.0 rendszerben tölthetik fel.
WFME2022-07-21T08:34:12+00:00

A Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság 2020. május 22-én hozott 2020/5/XI/2 számú határozatával döntött akkreditációs portfóliójának kiterjesztéséről és vállalta, hogy az orvosképzés globális minőségértékelést végző szervezetnél, a World Federation for Medical Education-nél (WFME) kezdeményezi elismerését. Az akkreditációs portfólió bővítése a hazai orvosképzés versenyképességét biztosítja, a felsőoktatás nemzetköziesítésének támogatásához is hozzájárul és további nemzetközi akkreditációs standardok beépülését eredményezi.

A MAB a folyamatba az Egészség– és Orvostudományi Bizottsága mellett, közvetlenül a hazai orvosképző helyeket is bevonja.

A MAB jelentkezett a WFME akkreditációs eljárására, annak érdekében, hogy 2024-ig akkreditációt szerezzen.

Az orvosképzés akkreditációs eljárásainak dokumentumai

NCFMEA2022-07-21T09:37:01+00:00

A MAB 1997 óta rendelkezik az amerikai National Committee on Foreign Medical Education and Accreditation (NCFMEA)  szervezet akkreditációjával.  

Az NCFMEA tevékenységéről, értékelési eljárásáról a szervezet honlapján olvashat.

A MAB 2019 szeptemberétől új eljárásrendet vezetett be, mely alapját az Európai Felsőoktatási Térség részes államaiban irányadó minőségbiztosítási irányelvek és sztenderdek (Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area, rövidítve: ESG 2015) képezik. Az ezen minőségértékelési alapelvek mentén kialakított akkreditációs eljárás a doktori iskolákat a minőség iránt elkötelezett képzési helyként kívánja kezelni. A minőség biztosításáért az intézmény, a doktori iskola felel; a MAB feladata annak vizsgálata, hogy a doktori iskola a saját maga által meghatározott célok elérésének érdekében milyen minőségbiztosítási rendszert működtet, s e tevékenység értékelése.

A MAB a következő eljárások keretében végzi a doktori iskolák minőségellenőrzését:

Minőséghitelesítési eljárás rendszeres időközönként: már működő doktori iskolák esetében a MAB ötévente végez minőséghitelesítési eljárást a felsőoktatási intézmény kérésére.

Új doktori iskola létesítése: a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény  71/B. § d) pontja és a doktori iskolákról, a doktori eljárások rendjéről és a habilitációról szóló 387/2012. (XII. 19.) kormányrendelet 6. § (3) bekezdése alapján, az Oktatási Hivatal felkérésére a MAB szakértői véleményt fogalmaz meg a közigazgatási hatósági eljárásban.

Már működő doktori iskola új tudományággal történő bővítése: a doktori iskolákról, a doktori eljárások rendjéről és a habilitációról szóló 387/2012. (XII. 19.) kormányrendelet  6. § (4) bekezdése alapján, az Oktatási Hivatal felkérésére a MAB szakértői véleményt fogalmaz meg a közigazgatási hatósági eljárásban.

Az eljárásrend főbb dokumentumai:

A Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság (a továbbiakban: MAB) az egyetemi tanári pályázatok értékelését egységes minőségi keretrendszerben végzi. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) 28. § (5) bekezdése rögzíti az egyetemi tanári kinevezéshez teljesítendő feltételeket. Az intézmények (felsőoktatási intézmények, Magyar Tudományos Akadémia, Magyar Művészeti Akadémia, Magyar Olimpiai Bizottság) felkérésére, a Nftv. 69. § (1) és (4) bekezdésben foglaltak alapján a  MAB a jogszabályban foglaltakra figyelemmel, azokhoz a megfelelés minőségi kritériumait rendelve, értékeli az egyetemi tanári címre pályázók oktatói, tudományos, illetve művészeti, sporttudományi eredményeit [Nftv. 64. § (7)]. Az értékelés folyamatában a MAB olyan önállóan kialakított, általános és szakterületi sajátosságokat figyelembe vevő kritériumokat alkalmaz, amely megfelel a vonatkozó jogszabályoknak és jól értelmezhetővé teszi a megfelelést.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy egyetemi tanári pályázatokkal kapcsolatos kérdéseket kizárólag az etpalyazatok@mab.hu e-mail címen fogadunk.

Tájékoztatjuk Partnereinket, hogy egyetemi tanári pályázatot a MAB Titkárságára az alábbi időszakban lehetséges benyújtani: 

  • őszi félévben: szeptember 15. – november 15. között 
  • tavaszi félévben: január 15. – március 15. között.  

Egyetemi tanári pályázatokat kizárólag elektronikus formában, a MAB Titkársági Információs Rendszerébe (TIR 2.0) feltöltve fogadunk be. A rektori kísérőlevelet az etpalyazatok@mab.hu e-mail címre szükséges elektronikus formában megküldeni. A hatályos dokumentumok elérhetőek a honlapon. Az angol nyelvű dokumentumok a MAB angol nyelvű honlapjáról érhetőek el. 

Egyetemi tanári pályázat dokumentumai (2023. január 15-től):

Tisztelt Partnerünk! Tájékoztatjuk, hogy amennyiben kérdése merül fel az egyetemi tanári pályázati eljárással, ügyvitellel kapcsolatban, konzultációs időpont kérhető az etpalyazatok@mab.hu e-mail címen keresztül. Előzetesen, a pályázat értékelésre vonatkozó kérdéseket nem fogadunk. A legfeljebb három óra időtartamú, a MAB helyszínén vagy online tartandó, a felsőoktatási intézmény által előzetesen írásban benyújtott kérdéseket érintő konzultáció díja 20 000 Ft/óra. Három óra időtartamot meghaladó, csoportos konzultáció esetén a MAB egyedi díjszabást alkalmaz.

A MAB a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény valamint a felsőoktatási minőségértékelés és -fejlesztés egyes kérdéseiről szóló 19/2012. (II. 22.) Korm. rendelet rendelkezéseinek megfelelően létrehozott Felülvizsgálati Bizottságot működtet annak érdekében, hogy amennyiben részéről azonos tárgyban, vagy ugyanazon személy tekintetében egy eljárás keretében újabb szakértői vélemény, szakvélemény kialakítása szükséges, az elfogulatlan, pártatlan és objektív szempontokon alapuljon. A Testület döntései ellen felülvizsgálat, a MAB eljárásához kapcsolódó egyéb kérdésekben panasz nyújtható be. Felülvizsgálati kérelmet csak rektor, panaszt bárki benyújthat. A felülvizsgálati kérelmet szakindítási eljárások esetén az Oktatási Hivatalnál, egyetemi tanári pályázat esetén az Innovációs és Technológiai Minisztériumnál kell benyújtani.

Az intézményi akkreditációs eljárás célja a felsőoktatási intézmények Európai Felsőoktatási Térségre vonatkozó minőségbiztosítási irányelvek és sztenderdek szerinti működésének vizsgálata és hitelesítése. Az intézményi akkreditáció rögzített célja, hogy igazolja, hogy a felsőoktatási intézmény az ESG 2015 (Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area) sztenderdjei és irányelvei szerint folytatja tevékenységét, minőségbiztosítási rendszere folyamatosan nyomon követi, értékeli a sztenderdeknek való megfelelést, és aktívan közreműködik az értékelés eredményei alapján a megvalósítást segítő intézkedések, folyamatok kidolgozásában.

A 65/2021. (XII. 29.) ITM rendelet 5 § (1) és (2) bekezdése alapján a szaklétesítési eljárásban a felsőoktatási intézmény egyidejűleg kérheti, hogy a MAB egyben a szak indításának feltételiről is adjon szakértői véleményt. A szaklétesítés és a szakindítás egyidejű értékelésének feltétele, hogy szaklétesítés és a szakindításra vonatkozó beadványokat egyszerre nyújtsa be az intézmény. Az egyidejű benyújtáshoz a MAB 2022. március 25. hatályba lépéssel teszi közzé útmutatóját, értékelő lapját és vonatkozó űrlapjait.

Az alábbi dokumentumok mellett az egyidejű értékeléshez az intézményeknek a szaklétesítési eljáráshoz tartozó dokumentációt is be kell nyújtaniuk!

Az Nftv.  15. § (1a) alapján, a (4a) bekezdésnek megfelelő felsőoktatási intézmény a képzési és kimeneti követelményeket és a tantervet szabadon készíti el azon a képzési területen, amelyen alapképzés és mesterképzés vagy osztatlan képzés folytatására korábban már jogosultságot szerzett. A felsőoktatási intézmény által szabadon elkészített tantervű képzés képzési és kimeneti követelményeit az Oktatási Hivatal veszi nyilvántartásba. Az ilyen képzés és az azon megszerezhető szakképzettség elnevezése nem lehet összetéveszthető más képzés vagy más szakképzettség elnevezésével.

Az Nftv. 67. § (4c) alapján, a 15. § (4a) bekezdésének megfelelő felsőoktatási intézmény a képzés nyilvántartásba vételét követő 3 éven belül köteles beszerezni a MAB vagy a (4b) bekezdés szerinti szervezet szakvéleményét, ha arra a képzés indítását megelőzően nem került sor. Ezen időpontig köteles a képzésre jelentkezők, valamint a képzésre felvett hallgatók figyelmét felhívni arra, hogy az adott képzés még nem rendelkezik külső minőségbiztosító értékelésével.

Intézményi igény mutatkozott az intézményi hatáskörben nyilvántartásba vett szakok értékelésére a nyilvántartásba vételt követően. Az eljáráshoz tartozó Értékelési útmutató, Értékelési űrlap és Értékelési szempontok alapján, azok az intézmények, amelyek intézményi hatáskörben nyilvántartásba vett szakjaikról MAB szakértői véleményt terveznek beszerezni,  a MAB Testület 2023/7/XXI. számú határozata alapján 2023. szeptember 15. napjától kérvényezhetik azt.

Az eljárás díja: 750.000 HUF

Az eljárás időtartama: 120 nap.  Az eljárás támogató vagy nem támogató Testületi döntéssel zárul. Támogató döntés esetén, a szakértői vélemény a Testületi döntést követő három évig hatályos. A támogató szakértői vélemény nem egyenértékű a szakok akkreditációjával.

A szakmai-ügyviteli és szakmai konzultáció során a felsőoktatási intézmény minőségbiztosítási, szakmai kérdésekben fordulhat a MAB Titkárságához. A legfeljebb három óra időtartamú, a MAB helyszínén vagy online tartandó, a felsőoktatási intézmény által előzetesen írásban benyújtott tématerületeket érintő konzultáció díja 20 000 Ft/óra. Három óra időtartamot meghaladó, csoportos konzultáció esetén a MAB egyedi díjszabást alkalmaz. Konzultációra a szakok@mab.hu címen tudnak jelentkezni.

A szakindítás a felsőoktatási alapképzés, mesterképzés vagy a felsőoktatási szakképzési szak indításának nyilvántartásba vétele céljából indított hatósági eljárás, melyet a felsőoktatási intézmény kérelmez az Oktatási Hivatalnál. Az Oktatási Hivatal a MAB-ot, mint szakértőt kéri fel a beadvány véleményezésére és a szakvélemény elkészítésesre. A szakértői vélemény elkészítése az ESG elvei alapján kialakított bírálati szempontrendszer alapján történik.

Magyarország felsőoktatási intézményeinek és a MAB közös célja olyan versenyképes felsőoktatás kialakítása, amelyben a minőség maximálisan érvényesül. Az ESG 2015 szemléletéhez és elveihez igazodó eljárási rend kialakítása során átdolgozásra kerültek a szakindítási útmutatók és a bírálati szempontrendszer.

A tanárképzés rendszeréről, a szakosodás rendjéről és a tanárszakok jegyzékéről szóló 283/2012. (X. 4.) Korm. rendelet módosítása alapján a tanári felkészítés közös követelményeinek és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeinek tartalmai illeszkedését a 2021. december 29-én megjelent 64/2021. (XII.29.) ITM rendelet rendezte. A tanárszakok jegyzékére, és a tanszákok képzési és kimeneti követelményeinek változásai mentén módosult a tanárszakokhoz kapcsolódó útmutató 2022. március 25. napi hatályba lépéssel.

A szaklétesítés a felsőoktatási szakképzés, az alap- vagy mesterképzési szak létesítése céljából indított hatósági eljárás, melyet a felsőoktatási intézmény kérelmez az Oktatási Hivatalnál. A kérelmező intézmény a létesítéshez szükséges dokumentumok beszerzését követően megküldi a MAB részére a szaklétesítési beadványt a szakértői véleményezés céljából. A szakértői véleményezést követően tudja kezdeményezni az intézmény az Oktatási Hivatalnál a felsőoktatási alapképzés, mesterképzés vagy a felsőoktatási szakképzés új jegyzékébe (felsőoktatási képesítési jegyzék) történő felvételét.

A MAB Testület 2022/3/X/2. számú határozata alapján 2022. július 1. napjától a szaklétesítési eljárás díja 450 000 Ft.

Szakértői jelentkezési űrlap

SZEMÉLYES ADATOK

Kérjük, adja meg a személyes adatait!


SZAKÉRTŐI ADATOK

Kérjük, adja meg a szakértői adatait!


JELENTKEZÉSI ADATOK

Kérjük, adja meg a jelentkezési adatait!


CSATOLMÁNYOK

Kérjük, töltse fel a kért dokumentumot!


ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT