+36 1 344 0314|titkarsag@mab.hu
Eljárások2021-04-15T19:25:20+00:00

ELJÁRÁSOK

WFME2021-09-09T06:52:38+00:00

A Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság 2020. május 22-én hozott 2020/5/XI/2 számú határozatával döntött akkreditációs portfóliójának kiterjesztéséről és vállalta, hogy az orvosképzés globális minőségértékelést végző szervezetnél, a World Federation for Medical Education-nél (WFME) kezdeményezi elismerését. Az akkreditációs portfólió bővítése a hazai orvosképzés versenyképességét biztosítja, a felsőoktatás nemzetköziesítésének támogatásához is hozzájárul és további nemzetközi akkreditációs standardok beépülését eredményezi.

A MAB a folyamatba az Egészség– és Orvostudományi Bizottsága mellett, közvetlenül a hazai orvosképző helyeket is bevonja.

A MAB jelentkezett a WFME akkreditációs eljárására, annak érdekében, hogy 2024-ig akkreditációt szerezzen.

Az orvosképzés akkreditációs eljárásainak dokumentumai

NCFMEA2021-07-21T15:11:09+00:00

A MAB 1997 óta rendelkezik az amerikai National Committee on Foreign Medical Education and Accreditation (NCFMEA)  szervezet akkreditációjával.  

Az NCFMEA tevékenységéről, értékelési eljárásáról a szervezet honlapján olvashat.

A MAB 2019 szeptemberétől új eljárásrendet vezetett be, mely alapját az Európai Felsőoktatási Térség részes államaiban irányadó minőségbiztosítási irányelvek és sztenderdek (Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area, rövidítve: ESG 2015) képezik. Az ezen minőségértékelési alapelvek mentén kialakított akkreditációs eljárás a doktori iskolákat a minőség iránt elkötelezett képzési helyként kívánja kezelni. A minőség biztosításáért az intézmény, a doktori iskola felel; a MAB feladata annak vizsgálata, hogy a doktori iskola a saját maga által meghatározott célok elérésének érdekében milyen minőségbiztosítási rendszert működtet, s e tevékenység értékelése.

A MAB a következő eljárások keretében végzi a doktori iskolák minőségellenőrzését:

Minőséghitelesítési eljárás rendszeres időközönként: már működő doktori iskolák esetében a MAB ötévente végez minőséghitelesítési eljárást a felsőoktatási intézmény kérésére.

Új doktori iskola létesítése: a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény  71/B. § d) pontja és a doktori iskolákról, a doktori eljárások rendjéről és a habilitációról szóló 387/2012. (XII. 19.) kormányrendelet 6. § (3) bekezdése alapján, az Oktatási Hivatal felkérésére a MAB szakértői véleményt fogalmaz meg a közigazgatási hatósági eljárásban.

Már működő doktori iskola új tudományággal történő bővítése: a doktori iskolákról, a doktori eljárások rendjéről és a habilitációról szóló 387/2012. (XII. 19.) kormányrendelet  6. § (4) bekezdése alapján, az Oktatási Hivatal felkérésére a MAB szakértői véleményt fogalmaz meg a közigazgatási hatósági eljárásban.

Az eljárásrend főbb dokumentumai:

A Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság (a továbbiakban: MAB) az egyetemi tanári pályázatok értékelését egységes minőségi keretrendszerben végzi. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) 28. § (5) bekezdése rögzíti az egyetemi tanári kinevezéshez teljesítendő feltételeket. Az intézmények (felsőoktatási intézmények, Magyar Tudományos Akadémia, Magyar Művészeti Akadémia, Magyar Olimpiai Bizottság) felkérésére, a Nftv. 69. § (1) és (4) bekezdésben foglaltak alapján a  MAB a jogszabályban foglaltakra figyelemmel, azokhoz a megfelelés minőségi kritériumait rendelve, értékeli az egyetemi tanári címre pályázók oktatói, tudományos, illetve művészeti, sporttudományi eredményeit [Nftv. 64. § (7)]. Az értékelés folyamatában a MAB olyan önállóan kialakított, általános és szakterületi sajátosságokat figyelembe vevő kritériumokat alkalmaz, amely megfelel a vonatkozó jogszabályoknak és jól értelmezhetővé teszi a megfelelést.

Egyetemi tanári pályázat dokumentumai (2021. szeptember 1-től):

A MAB a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény valamint a felsőoktatási minőségértékelés és -fejlesztés egyes kérdéseiről szóló 19/2012. (II. 22.) Korm. rendelet rendelkezéseinek megfelelően létrehozott Felülvizsgálati Bizottságot működtet annak érdekében, hogy amennyiben részéről azonos tárgyban, vagy ugyanazon személy tekintetében egy eljárás keretében újabb szakértői vélemény, szakvélemény kialakítása szükséges, az elfogulatlan, pártatlan és objektív szempontokon alapuljon. A Testület döntései ellen felülvizsgálat, a MAB eljárásához kapcsolódó egyéb kérdésekben panasz nyújtható be. Felülvizsgálati kérelmet csak rektor, panaszt bárki benyújthat. A felülvizsgálati kérelmet szakindítási eljárások esetén az Oktatási Hivatalnál, egyetemi tanári pályázat esetén az Innovációs és Technológiai Minisztériumnál kell benyújtani.

Az intézményi akkreditációs eljárás célja a felsőoktatási intézmények Európai Felsőoktatási Térségre vonatkozó minőségbiztosítási irányelvek és sztenderdek szerinti működésének vizsgálata és hitelesítése. Az intézményi akkreditáció rögzített célja, hogy igazolja, hogy a felsőoktatási intézmény az ESG 2015 (Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area) sztenderdjei és irányelvei szerint folytatja tevékenységét, minőségbiztosítási rendszere folyamatosan nyomon követi, értékeli a sztenderdeknek való megfelelést, és aktívan közreműködik az értékelés eredményei alapján a megvalósítást segítő intézkedések, folyamatok kidolgozásában.

A szakindítás a felsőoktatási alapképzés, mesterképzés vagy a felsőoktatási szakképzési szak indításának nyilvántartásba vétele céljából indított hatósági eljárás, melyet a felsőoktatási intézmény kérelmez az Oktatási Hivatalnál. Az Oktatási Hivatal a MAB-ot, mint szakértőt kéri fel a beadvány véleményezésére és a szakvélemény elkészítésesre. A szakértői vélemény elkészítése az ESG elvei alapján kialakított bírálati szempontrendszer alapján történik.

Magyarország felsőoktatási intézményeinek és a MAB közös célja olyan versenyképes felsőoktatás kialakítása, amelyben a minőség maximálisan érvényesül. Az ESG 2015 szemléletéhez és elveihez igazodó eljárási rend kialakítása során átdolgozásra kerültek a szakindítási útmutatók és a bírálati szempontrendszer.

A szaklétesítés a felsőoktatási szakképzés, az alap- vagy mesterképzési szak létesítése céljából indított hatósági eljárás, melyet a felsőoktatási intézmény kérelmez az Oktatási Hivatalnál. A kérelmező intézmény a létesítéshez szükséges dokumentumok beszerzését követően megküldi a MAB részére a szaklétesítési beadványt a szakértői véleményezés céljából. A szakértői véleményezést követően tudja kezdeményezni az intézmény az Oktatási Hivatalnál a felsőoktatási alapképzés, mesterképzés vagy a felsőoktatási szakképzés új jegyzékébe (felsőoktatási képesítési jegyzék) történő felvételét.