+36 1 344 0314|titkarsag@mab.hu
Eljárások2022-09-14T10:42:32+00:00

ELJÁRÁSOK

2022. szeptember 15-től a beadványokat csak TIR 2.0 rendszerben tölthetik fel.
WFME2022-07-21T08:34:12+00:00

A Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság 2020. május 22-én hozott 2020/5/XI/2 számú határozatával döntött akkreditációs portfóliójának kiterjesztéséről és vállalta, hogy az orvosképzés globális minőségértékelést végző szervezetnél, a World Federation for Medical Education-nél (WFME) kezdeményezi elismerését. Az akkreditációs portfólió bővítése a hazai orvosképzés versenyképességét biztosítja, a felsőoktatás nemzetköziesítésének támogatásához is hozzájárul és további nemzetközi akkreditációs standardok beépülését eredményezi.

A MAB a folyamatba az Egészség– és Orvostudományi Bizottsága mellett, közvetlenül a hazai orvosképző helyeket is bevonja.

A MAB jelentkezett a WFME akkreditációs eljárására, annak érdekében, hogy 2024-ig akkreditációt szerezzen.

Az orvosképzés akkreditációs eljárásainak dokumentumai

NCFMEA2022-07-21T09:37:01+00:00

A MAB 1997 óta rendelkezik az amerikai National Committee on Foreign Medical Education and Accreditation (NCFMEA)  szervezet akkreditációjával.  

Az NCFMEA tevékenységéről, értékelési eljárásáról a szervezet honlapján olvashat.

A MAB 2019 szeptemberétől új eljárásrendet vezetett be, mely alapját az Európai Felsőoktatási Térség részes államaiban irányadó minőségbiztosítási irányelvek és sztenderdek (Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area, rövidítve: ESG 2015) képezik. Az ezen minőségértékelési alapelvek mentén kialakított akkreditációs eljárás a doktori iskolákat a minőség iránt elkötelezett képzési helyként kívánja kezelni. A minőség biztosításáért az intézmény, a doktori iskola felel; a MAB feladata annak vizsgálata, hogy a doktori iskola a saját maga által meghatározott célok elérésének érdekében milyen minőségbiztosítási rendszert működtet, s e tevékenység értékelése.

A MAB a következő eljárások keretében végzi a doktori iskolák minőségellenőrzését:

Minőséghitelesítési eljárás rendszeres időközönként: már működő doktori iskolák esetében a MAB ötévente végez minőséghitelesítési eljárást a felsőoktatási intézmény kérésére.

Új doktori iskola létesítése: a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény  71/B. § d) pontja és a doktori iskolákról, a doktori eljárások rendjéről és a habilitációról szóló 387/2012. (XII. 19.) kormányrendelet 6. § (3) bekezdése alapján, az Oktatási Hivatal felkérésére a MAB szakértői véleményt fogalmaz meg a közigazgatási hatósági eljárásban.

Már működő doktori iskola új tudományággal történő bővítése: a doktori iskolákról, a doktori eljárások rendjéről és a habilitációról szóló 387/2012. (XII. 19.) kormányrendelet  6. § (4) bekezdése alapján, az Oktatási Hivatal felkérésére a MAB szakértői véleményt fogalmaz meg a közigazgatási hatósági eljárásban.

Az eljárásrend főbb dokumentumai:

A Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság (a továbbiakban: MAB) az egyetemi tanári pályázatok értékelését egységes minőségi keretrendszerben végzi. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) 28. § (5) bekezdése rögzíti az egyetemi tanári kinevezéshez teljesítendő feltételeket. Az intézmények (felsőoktatási intézmények, Magyar Tudományos Akadémia, Magyar Művészeti Akadémia, Magyar Olimpiai Bizottság) felkérésére, a Nftv. 69. § (1) és (4) bekezdésben foglaltak alapján a  MAB a jogszabályban foglaltakra figyelemmel, azokhoz a megfelelés minőségi kritériumait rendelve, értékeli az egyetemi tanári címre pályázók oktatói, tudományos, illetve művészeti, sporttudományi eredményeit [Nftv. 64. § (7)]. Az értékelés folyamatában a MAB olyan önállóan kialakított, általános és szakterületi sajátosságokat figyelembe vevő kritériumokat alkalmaz, amely megfelel a vonatkozó jogszabályoknak és jól értelmezhetővé teszi a megfelelést.

Tájékoztatjuk továbbá Önöket, hogy egyetemi tanári pályázatokkal kapcsolatos kérdéseket továbbra is kizárólag az etpalyazatok@mab.hu e-mail címen fogadunk.

Egyetemi tanári pályázat dokumentumai (2023. január 15-től):

A MAB a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény valamint a felsőoktatási minőségértékelés és -fejlesztés egyes kérdéseiről szóló 19/2012. (II. 22.) Korm. rendelet rendelkezéseinek megfelelően létrehozott Felülvizsgálati Bizottságot működtet annak érdekében, hogy amennyiben részéről azonos tárgyban, vagy ugyanazon személy tekintetében egy eljárás keretében újabb szakértői vélemény, szakvélemény kialakítása szükséges, az elfogulatlan, pártatlan és objektív szempontokon alapuljon. A Testület döntései ellen felülvizsgálat, a MAB eljárásához kapcsolódó egyéb kérdésekben panasz nyújtható be. Felülvizsgálati kérelmet csak rektor, panaszt bárki benyújthat. A felülvizsgálati kérelmet szakindítási eljárások esetén az Oktatási Hivatalnál, egyetemi tanári pályázat esetén az Innovációs és Technológiai Minisztériumnál kell benyújtani.

Az intézményi akkreditációs eljárás célja a felsőoktatási intézmények Európai Felsőoktatási Térségre vonatkozó minőségbiztosítási irányelvek és sztenderdek szerinti működésének vizsgálata és hitelesítése. Az intézményi akkreditáció rögzített célja, hogy igazolja, hogy a felsőoktatási intézmény az ESG 2015 (Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area) sztenderdjei és irányelvei szerint folytatja tevékenységét, minőségbiztosítási rendszere folyamatosan nyomon követi, értékeli a sztenderdeknek való megfelelést, és aktívan közreműködik az értékelés eredményei alapján a megvalósítást segítő intézkedések, folyamatok kidolgozásában.

A 65/2021. (XII. 29.) ITM rendelet 5 § (1) és (2) bekezdése alapján a szaklétesítési eljárásban a felsőoktatási intézmény egyidejűleg kérheti, hogy a MAB egyben a szak indításának feltételiről is adjon szakértői véleményt. A szaklétesítés és a szakindítás egyidejű értékelésének feltétele, hogy szaklétesítés és a szakindításra vonatkozó beadványokat egyszerre nyújtsa be az intézmény. Az egyidejű benyújtáshoz a MAB 2022. március 25. hatályba lépéssel teszi közzé útmutatóját, értékelő lapját és vonatkozó űrlapjait.

Az alábbi dokumentumok mellett az egyidejű értékeléshez az intézményeknek a szaklétesítési eljáráshoz tartozó dokumentációt is be kell nyújtaniuk!

A szakmai-ügyviteli és szakmai konzultáció során a felsőoktatási intézmény minőségbiztosítási, szakmai kérdésekben fordulhat a MAB Titkárságához. A legfeljebb három óra időtartamú, a MAB helyszínén vagy online tartandó, a felsőoktatási intézmény által előzetesen írásban benyújtott tématerületeket érintő konzultáció díja 20 000 Ft/óra. Három óra időtartamot meghaladó, csoportos konzultáció esetén a MAB egyedi díjszabást alkalmaz. Konzultációra a szakok@mab.hu címen tudnak jelentkezni.

A szakindítás a felsőoktatási alapképzés, mesterképzés vagy a felsőoktatási szakképzési szak indításának nyilvántartásba vétele céljából indított hatósági eljárás, melyet a felsőoktatási intézmény kérelmez az Oktatási Hivatalnál. Az Oktatási Hivatal a MAB-ot, mint szakértőt kéri fel a beadvány véleményezésére és a szakvélemény elkészítésesre. A szakértői vélemény elkészítése az ESG elvei alapján kialakított bírálati szempontrendszer alapján történik.

Magyarország felsőoktatási intézményeinek és a MAB közös célja olyan versenyképes felsőoktatás kialakítása, amelyben a minőség maximálisan érvényesül. Az ESG 2015 szemléletéhez és elveihez igazodó eljárási rend kialakítása során átdolgozásra kerültek a szakindítási útmutatók és a bírálati szempontrendszer.

Az Nftv. az 15. § (1a) pontja értelmében mesterképzés esetében az a felsőoktatási intézmény, amely a MAB által elkészített értékelés alapján hatályos intézményakkreditációval rendelkezik, a képzési és kimeneti követelményeket és a tantervet szabadon készíti el azon a képzési területen, amelyen alapképzés és mesterképzés vagy osztatlan képzés folytatására korábban már jogosultságot szerzett.

A hatályos jogszabály értelmében a felsőoktatási intézmény a képzés nyilvántartásba vételét követő 3 éven belül köteles beszerezni a MAB vagy az Nftv 67. § (4b) bekezdés szerinti szervezet szakvéleményét, ha arra a képzés indítását megelőzően nem került sor.

Ahhoz, hogy a képzés indítását követő 3 éven belül a MAB szakértői véleményt állítson ki, minden olyan szak esetében, amelyik MAB szakértői vélemény nélkül került nyilvántartásba vételre, a nyilvántartásba vétellel párhuzamosan szükséges az intézményi mesterekre vonatkozó (IM) útmutató intézményi kitöltése a nyilvántartásba vett szak vonatkozásában. Az útmutató szerint kitöltött dokumentumokat a MAB nem értékeli, véleményezi, az útmutató szerint dokumentumoknak a szakok működés közbeni értékelése során lesz fontos szerepe. 

Tájékoztatjuk, hogy a dokumentum kitöltésével és benyújtásával az intézmény még nem kezdeményezi a szakértői vélemény kérését az intézményi hatáskörben indított mesterszakok esetében, ezeknek a szakoknak az érétkelése a szakok működése közben fog megtörténni az indítást követően, az ehhez kapcsolódó eljárás jelenleg kialakítás és tesztelés alatt van, az eljárás véglegesítését követően a jelentkezés módjártól, felételeiről a MAB honlapján lesz bővebb információ. 

A tanárképzés rendszeréről, a szakosodás rendjéről és a tanárszakok jegyzékéről szóló 283/2012. (X. 4.) Korm. rendelet módosítása alapján a tanári felkészítés közös követelményeinek és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeinek tartalmai illeszkedését a 2021. december 29-én megjelent 64/2021. (XII.29.) ITM rendelet rendezte. A tanárszakok jegyzékére, és a tanszákok képzési és kimeneti követelményeinek változásai mentén módosult a tanárszakokhoz kapcsolódó útmutató 2022. március 25. napi hatályba lépéssel.

A szaklétesítés a felsőoktatási szakképzés, az alap- vagy mesterképzési szak létesítése céljából indított hatósági eljárás, melyet a felsőoktatási intézmény kérelmez az Oktatási Hivatalnál. A kérelmező intézmény a létesítéshez szükséges dokumentumok beszerzését követően megküldi a MAB részére a szaklétesítési beadványt a szakértői véleményezés céljából. A szakértői véleményezést követően tudja kezdeményezni az intézmény az Oktatási Hivatalnál a felsőoktatási alapképzés, mesterképzés vagy a felsőoktatási szakképzés új jegyzékébe (felsőoktatási képesítési jegyzék) történő felvételét.

A MAB Testület 2022/3/X/2. számú határozata alapján 2022. július 1. napjától a szaklétesítési eljárás díja 450 000 Ft.